Nationale jurisprudentie

België

Op deze pagina vindt u een overzicht van de bronnen van rechtspraak en de inhoud ervan, alsook van de verwijzingen naar de overeenkomstige databanken.

Inhoud aangereikt door
België

Beschikbare websites

Op de website JURIDAT kan u zoeken in de Belgische rechtspraak.

Opmaak van beslissingen, samenvattingen

In het algemeen worden de beslissingen via een trefwoordenlijst of "abstract" opgenomen, gevolgd door een samenvatting (of korte inhoud) van de belangrijkste rechtsvragen en van de verwijzingen naar de wet of naar vroegere beslissingen.

Voorbeeld:

Lijst van trefwoorden of "abstract": Sportwedstrijden - Voetbalwedstrijden - Veiligheid - Inbreuk - Administratieve sanctie - Beroep bij de politierechtbank - Recht van verdediging - Miskenning - Exceptie - Afwijzing van de vordering - Heropening van het debat - Taak van de rechter

Samenvatting: De rechter moet de heropening van het debat bevelen alvorens een vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen op grond van een exceptie die partijen niet voor hem hadden ingeroepen, zoals de miskenning van het recht van verdediging in een procedure tot het opleggen van een administratieve sanctie op grond van de Wet van 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (1) (2). (1) Zie Cass., 26 dec. 1986, AR 5176, A.C., 1986-87, nr. 258; Cass., 3 april 1998, AR C.97.0087.F, A.C., 1998, nr. 191, en Cass., 17 mei 2002, AR C.01.0330.F, A.C., 2002, nr. 303. (2) Art. 26, §§ 1 en 2, W. 21 dec. 1998, zoals van kracht voor de wijziging ervan bij W. 25 april 2007.

Rechterlijke instanties waarvan de rechtspraak is opgenomen

  • Het hoogste gerechtshof
  • De gewone rechtbanken
  • De gespecialiseerde rechtbanken

Volgen van hangende procedures

Het hoogste gerechtshof

Andere rechterlijke instanties

Is informatie beschikbaar over:

een eventueel beroep?

Ja

Ja

de vraag of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Nee

het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Nee

de onherroepelijkheid van een beslissing?

Nee

Nee

verdere procedures voor  

 een andere rechterlijke instantie (grondwettelijk hof … )?

 het Europees Hof van Justitie?

 het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Ja

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee


Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Voor de beslissingen van bepaalde rechterlijke instanties?

Bestaan er bindende voorschriften voor de publicatie van rechtspraak?

Nee

Nee


Er zijn niet-bindende gedragsregels.

Het hoogste gerechtshof

Andere rechterlijke instanties

Wordt de tekst integraal gepubliceerd of alleen een selectie?

Een selectie

Een selectie

Wanneer alleen een selectie wordt gepubliceerd, op basis van welke criteria wordt die selectie gemaakt?

Het maatschappelijk en juridisch belang

Het maatschappelijk en juridisch belang


Links

Juridat

Federale Overheidsdienst Justitie

Laatste update: 06/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.