Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Bulgarije

Deze rubriek bevat een overzicht van de jurisprudentie, met een beschrijving van en de hyperlinks naar belangrijke jurisprudentiële databanken. Het hoogste administratieve hof heeft het algemene toezicht op de correcte toepassing van de wet door de bestuursrechter. Het hoogste administratieve hof behandelt klachten en bezwaren tegen handelingen van de ministerraad, de minister-president, de vice-ministers-presidenten, de ministers, en de hoofden van andere instellingen die rechtstreeks ondergeschikt zijn aan de ministerraad, tegen handelingen van de hoge raad voor de magistratuur, handelingen van de nationale bank, handelingen van de arrondissementscommissarissen, alsook andere bij wet aangeduide handelingen. Het hoogste administratieve hof beslist in geschillen over de rechtsgeldigheid van gedelegeerde wetgeving. In cassatieberoep neemt het hoogste administratieve hof kennis van rechterlijke beslissingen in bestuursrechtelijke zaken, en van beroepen tot nietigverklaring ervan. Het hoogste gerechtshof is het hoogste rechtscollege op straf-, civiel- en handelsrechtelijk gebied. Zijn bevoegdheid strekt zich uit over het gehele grondgebied. De rechtsbedeling is in handen van het hoogste gerechtshof, het hoogste administratieve hof, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken, de militaire rechtbanken en de kantongerechten. De arresten en vonnissen worden bij de verschillende rechtbanken op papier en elektronisch gearchiveerd.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Rechtspraak op websites

Het hoogste administratieve hof heeft sinds begin 2002 een website. De site staat ten dienste van burgers, rechtspersonen en bestuursorganen die snel willen worden geïnformeerd over de justitiële werkzaamheden van het hof.

De rechtspraak is te raadplegen op de website. Om toegang te krijgen tot de databank, dient men zich - eenmalig en kosteloos  - te laten registreren (gebruikersnaam en paswoord).

Het hoogste gerechtshof heeft een website die rechtstreeks toegang geeft tot zijn databank.

Presentatie van de beslissingen / Opschriften - titels

Hoogste administratieve hof

De beslissingen en andere werkzaamheden van het hof zijn op het internet niet gerubriceerd. Elke tekst is voorzien van een nummer, de datum, en het zaaknummer, bijvoorbeeld:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Hoogste gerechtshof

De beslissingen worden op papier gepubliceerd; zij verschijnen in het mededelingenblad en het jaarboek en worden op de website van het hoogste gerechtshof geplaatst.

De website heeft de volgende zoekfuncties: de dossiergegevens en de namen van de procespartijen; het zaaknummer bij het hof; het zaaknummer bij de afdeling van het hof.

De volledige versie van de sinds 1 oktober 2008 gegeven beslissingen - na verwijdering van persoonsgegevens - is ter inzage via de link onder aan de pagina 'zoekresultaten'.

Nieuws en persmededelingen van het hof verschijnen regelmatig in een speciale rubriek op de website. De beslissingen in zaken van zeer groot algemeen belang worden eveneens aldaar gepubliceerd, en voorts in de databank van het hof opgeslagen.

Formaten

Hoogste administratieve hof

De jurisprudentie staat in HTML-formaat op de website.

Hoogste gerechtshof

De jurisprudentie staat in HTML-formaat op de website.

Betrokken rechtscolleges

Verdere rechtsgang

Hoogste rechtscolleges

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

  • over hoger beroep?

Ja

Ja

  • over litispendentie

Ja

Ja

  • over de uitkomst van het hoger beroep?

Ja

Ja

  • over de onherroepelijkheid van de beslissing?

Ja

Ja

  • over een verdere rechtsgang bij

een ander binnenlands rechtscollege (grondwettelijk hof ...)?

het Europees Hof van Justitie?

het Europees Hof voor de rechten van de mens

n.v.t.

n.v.t.


Publicatievoorschriften

Op nationaal niveau?

Op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende regels inzake de publicatie van rechtspraak?

Ja - artikel 64, lid 1, wet op de rechterlijke macht

Ja


Hoogste rechtscolleges

Andere rechtbanken

Wordt de rechtspraak in extenso of selectief gepubliceerd?

hoogste gerechtshof en hoogste administratieve hof: in extenso

in extenso / selectief

Welke criteria worden in geval van selectieve publicatie gehanteerd?

n.v.t.

n.v.t.


Laatste update: 17/12/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.