Nationale jurisprudentie

Bulgarije

In deze rubriek vindt u een overzicht van de Bulgaarse rechtspraak, alsook een beschrijving van en links naar de meest relevante jurisprudentiedatabanken.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

De rechtsbedeling is in handen van het hoogste gerechtshof, het hoogste administratieve hof, de hoven van beroep, de regionale rechtbanken, de militaire rechtbanken en de kantongerechten. Veroordelingen en beslissingen worden opgeslagen in de databanken van de betrokken rechtbanken, zowel op papier als in elektronische vorm.

Het hoogste gerechtshof is het hoogste rechtscollege op straf-, civiel- en handelsrechtelijk gebied. Krachtens artikel 124 van de grondwet van Bulgarije oefent het hoogste gerechtshof het hoogste rechterlijke toezicht uit op de correcte en uniforme toepassing van het recht door alle rechtbanken. Zijn rechtsmacht bestrijkt het gehele grondgebied van Bulgarije.

Het hoogste administratieve hof oefent het hoogste rechterlijke toezicht uit op de correcte en uniforme toepassing van het recht door de administratieve rechtbanken.

Het hoogste administratieve hof is bevoegd voor:

 1. betwisting van wettelijke regelingen, met uitzondering van die van gemeenteraden;
 2. betwisting van handelingen van de ministerraad, de minister-president, de vice-ministers-presidenten en de ministers die zijn uitgevaardigd in het kader van hun constitutionele leidinggevende en bestuursbevoegdheden; in de bij wet bepaalde gevallen en wanneer deze organen hun bevoegdheden aan ambtenaren hebben gedelegeerd, worden de door die ambtenaren uitgevaardigde administratieve handelingen aangevochten bij de bevoegde administratieve rechtbank;
 3. betwisting van beslissingen van de hoge raad voor de magistratuur;
 4. betwisting van handelingen van de nationale bank van Bulgarije en haar organen;
 5. cassatieberoep en beroep tegen beslissingen in eerste aanleg;
 6. beroep van procespartijen tegen uitspraken en beschikkingen;
 7. verzoek om nietigverklaring van definitieve rechterlijke beslissingen in administratieve zaken;
 8. betwisting van andere bij wet bepaalde handelingen.

Jurisprudentie op internet

Het hoogste administratieve hof heeft sinds begin 2002 een website, die ten dienste staat van natuurlijke personen, rechtspersonen en bestuursorganen die snel willen worden geïnformeerd over de justitiële werkzaamheden van het hof.

Rechtspraak is te raadplegen op de website van het hof. Voor toegang tot de databank is een standaardregistratie vereist, die voor iedereen toegankelijk is (gebruikersnaam en paswoord).

Het hoogste gerechtshof heeft een website die rechtstreeks toegang geeft tot zijn databank.

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Hoogste administratieve hof

Er zijn geen titels/opschriften op het internet die verwijzen naar arresten of andere activiteiten van het hoogste administratieve hof. Beslissingen worden gepubliceerd met vermelding van hun nummer, de datum van afgifte en het nummer van de desbetreffende zaak, bijvoorbeeld:

beslissing nr. 5908 van 23.06.2005 in zaak nr. 4242/2005

Hoogste gerechtshof

Beslissingen worden op papier gepubliceerd in het mededelingenblad en het jaarboek en worden op de website van het hoogste gerechtshof van Bulgarije geplaatst.

U kunt zoeken op: het gerecht en de namen van de partijen in de zaak; zaaknummer bij het hoogste gerechtshof; zaaknummer bij de afdeling van het hoogste gerechtshof.

De volledige tekst van de sinds 1 oktober 2008 gegeven beslissingen (waaruit de persoonsgegevens zijn geschrapt) is beschikbaar via de link “zoekresultaten” onderaan de pagina.

Nieuws en persmededelingen van het hoogste gerechtshof van Bulgarije worden regelmatig gepubliceerd in de rubriek persmededelingen op de website. Beslissingen in zaken van groot algemeen belang worden ook daar gepubliceerd, en voorts in de databank van het hoogste gerechtshof opgeslagen.

Formats

Hoogste administratieve hof

De jurisprudentie staat in HTML-formaat op de website van het hoogste administratieve hof.

Hoogste gerechtshof

De jurisprudentie staat in Pdf-formaat op de website van het hoogste gerechtshof.

Rechtbanken

Verdere procedures


Hogere rechtbanken - hoogste administratieve hof en hoogste gerechtshof

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

 • over een eventueel beroep?

Ja

Ja

 • of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Ja

 • over het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Ja

 • over de onherroepelijkheid van het vonnis?

Ja

Ja

 • over verdere procedures voor

een andere binnenlandse rechtbank (constitutioneel hof enz.)?

het Hof van Justitie van de Europese Unie?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Niet van toepassing

Niet van toepassing


Voorschriften voor publicatie


Op nationaal niveau?

Op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende voorschriften voor de publicatie van jurisprudentie?

Ja - artikel 64, lid 1, van de wet op de rechterlijke macht

JaHogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Wordt de gehele jurisprudentie gepubliceerd, of alleen een selectie?

Hoogste gerechtshof en hoogste administratieve hof - de gehele jurisprudentie

Gehele jurisprudentie/alleen een selectie

Welke criteria worden gehanteerd voor het maken van de selectie?

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Laatste update: 08/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.