Nationale jurisprudentie

Tsjechië

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechtspraak in Tsjechië en een beschrijving van de relevante jurisprudentiedatabanken met de bijbehorende internetadressen.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Op internet beschikbaar gestelde rechtspraak

Op de website van het ministerie van Justitie https://www.justice.cz/ (verwijzing 'Judikatura' (jurisprudentie)) is rechtspraak toegankelijk gemaakt voor het publiek.

De volgende rechtbanken beheren een gegevensbank van hun eigen jurisprudentie:

  • het Grondwettelijk Hof;
  • het Hooggerechtshof;
  • het Administratieve Hooggerechtshof.

Op de website van het Administratieve Hooggerechtshof worden samenvattingen van alle rechterlijke beslissingen van het Administratieve Hooggerechtshof in anonieme vorm gepubliceerd. Sommige beslissingen van het Administratieve Hooggerechtshof en van lagere administratieve rechtbanken, die door de voltallige vergadering van alle rechters van het Administratieve Hooggerechtshof worden geselecteerd naargelang het belang van de beslissingen, worden uitgebreider uiteengezet.

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Rechterlijke uitspraken worden op de websites van de desbetreffende hogere rechtbanken gepubliceerd.

Formats

Jurisprudentie is in html-format beschikbaar.

Betrokken rechtbanken

Het betreft de volgende rechtbanken:

Verdere procedures

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar:

over een eventueel beroep?

Nee

Ja (https://www.justice.cz/, verwijzing InfoSoud)

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Ja (InfoSoud)

over het resultaat van een eventueel beroep?

Nee

Ja (InfoSoud)

over de onherroepelijkheid van het vonnis.

Nee

Nee

over verdere procedures voor

een ander binnenlands gerechtshof (constitutioneel hof, …)?

het Europees Hof van Justitie?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende regels voor de publicatie van rechtspraak?

Ja

Ja

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Wordt alle rechtspraak gepubliceerd of alleen een selectie?

Volledig geanonimiseerd

Volledig geanonimiseerd

Indien een selectie wordt gemaakt,

welke criteria worden hiervoor dan gehanteerd?

Bescherming van persoonsgegevens

Juridische gegevensbanken

Naam en URL van de gegevensbank

Portaal van het openbaar bestuur

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de gegevensbank is kosteloos te gebruiken.

Korte beschrijving van de inhoud

De gegevensbank bevat Tsjechische wetgeving in het Tsjechisch.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.