Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Estland

In dit deel worden een overzicht van de Estlandse jurisprudentie en een beschrijving van de belangrijkste databanken met jurisprudentie gegeven.

Inhoud aangereikt door
Estland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op internet beschikbare jurisprudentie

Sinds 2001 is de jurisprudentie van de rechtbanken van eerste en tweede aanleg op internet beschikbaar. De jurisprudentie van het Hooggerechtshof is sinds de reorganisatie van het rechtswezen in 1993 beschikbaar en wordt gepubliceerd in de elektronische editie van Riigi Teataja (het Estlandse staatsblad) en op de website van het Hooggerechtshof. Jurisprudentie van de rechtbanken van eerste en tweede aanleg is te vinden in de elektronische editie van Riigi Teataja.

De verplichting om jurisprudentie beschikbaar te stellen is vastgelegd in de Wet betreffende de openbaarmaking van gegevens, terwijl meer gedetailleerde bepalingen te vinden zijn in de verschillende wetboeken inzake rechtsvordering. Het is gebruikelijk dat alle einduitspraken worden gepubliceerd. Voor civiele en administratieve procedures gelden uitzonderingen, die inhouden dat rechtbanken in hun vonnissen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de betrokken persoon, de naam (door deze te vervangen door initialen of andere tekens), het persoonlijke identificatienummer, de geboortedatum of het adres van de persoon niet bekendmaken. Ook kunnen rechtbanken in civiele en administratieve gerechtelijke procedures besluiten, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de persoon in kwestie, om alleen het beschikkende gedeelte (het dictum) van het vonnis dat gevoelige persoonsgegevens bevat te publiceren of het vonnis helemaal niet te publiceren indien vervanging van de naam door initialen of andere tekens zijn of haar privacy zou schaden. Voorts kunnen rechtbanken alleen het beschikkende gedeelte van het vonnis publiceren indien het vonnis informatie bevat die aan enige andere wettelijke beperking is onderworpen.

Alle vonnissen in strafrechtelijke procedures worden gepubliceerd, maar daarbij worden alleen de persoonsgegevens van de verdachte (naam en persoonlijke identificatiecode of geboortedatum) openbaar gemaakt. De algemene regel is dat de persoonsgegevens van minderjarige verdachten niet openbaar worden gemaakt (hun naam en persoonlijke identificatiecode of geboortedatum worden vervangen door initialen of andere tekens). Op verzoek van een persoon of op eigen initiatief kunnen rechtbanken in strafrechtelijke procedures alleen de inleiding en het dictum van een gegeven vonnis publiceren indien het vonnis gevoelige persoonsgegevens bevat. Datzelfde geldt indien het vonnis persoonsgegevens bevat die aan enige andere wettelijke beperking zijn onderworpen en het mogelijk maken om de betrokken persoon te identificeren, ondanks dat namen en andere persoonsgegevens zijn vervangen door initialen of andere tekens.

De publicatie van jurisprudentie wordt gezien als een onderdeel van de rechtsbedeling en de publicatie van specifieke gegevens kan worden aangevochten. Daarom moeten de rechtbanken nadenken over de manier waarop de uitspraken gepubliceerd worden.

Presentatie van uitspraken en titels

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Jurisprudentie met titels?

Ja

Nee

Jurisprudentie van het Hooggerechtshof kan in Riigi Teataja en op de website van het Hooggerechtshof worden opgezocht op jaar, soort zaak, zaaknummer, datum van de uitspraak, samenstelling van het hof, soort procedure, soort strafbaar feit, annotatie en inhoud. Op de website van het Hooggerechtshof kan de jurisprudentie ook worden opgezocht op trefwoord.

Uitspraken van rechtbanken van eerste en tweede aanleg kunnen worden opgezocht onder de desbetreffende soort procedure; afhankelijk van deze soort kunnen zaken ook worden opgezocht aan de hand van een aantal criteria. Bij alle soorten procedures kunnen uitspraken worden opgezocht op zaaknummer, gerechtsgebouw, soort en datum van de uitspraak, datum van het proces en inhoud van de uitspraak. Uitspraken in strafzaken kunnen tevens worden opgezocht op nummer van de prejudiciële procedure, soort zaak/uitspraak, soort vordering, soort vonnis of, bijvoorbeeld, gronden voor vrijspraak. Uitspraken in civiele en bestuursrechtelijke zaken kunnen ook worden opgezocht op categorie/soort zaak, soort vordering en beslechting van de zaak.

Voorbeeld van een titel

Grondwettigheidscontrole van artikel 7, lid 1, punt 2, tweede zin, van de Luchtvaartwet.

Formats

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Document

Metadata

Document

Metadata

Is de jurisprudentie beschikbaar in XML?

Nee

Nee

Nee

Nee

Welke andere formats worden gehanteerd?

HTML

HTML

PDF

HTML

Verdere procedures

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar:

over een eventueel beroep?

-

Nee

of een zaak nog steeds aanhangig is?

Ja

Nee

over de uitkomst van een eventueel beroep?

-

Ja

over de onherroepelijkheid van de uitspraak?

Ja

Ja

over verdere procedures bij:

een andere binnenlandse rechtbank (bv. grondwettelijk hof)?

het Europees Hof van Justitie?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau

Op het niveau van de rechtbank

Zijn er bindende regels voor de publicatie van jurisprudentie?

Ja

-

De voorschriften voor de publicatie van jurisprudentie zijn neergelegd in de desbetreffende procedurele wetboeken. Zij verschillen al naargelang het gaat om een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure.

Hooggerechtshof

Andere rechtbanken

Wordt de gehele jurisprudentie gepubliceerd, of alleen een selectie?

Alleen een selectie.

Alleen een selectie.

Welke criteria worden gehanteerd voor het maken van de selectie?

De selectie wordt gemaakt op basis van de volgende criteria:

1) Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan;

2) Het vonnis kan worden gepubliceerd indien:

a) (in civiele en administratieve zaken) het geen gevoelige persoonsgegevens bevat, waarbij namen worden vervangen door initialen of andere tekens en het vonnis zodanig wordt gepubliceerd dat de privacy van de betrokken persoon niet wordt geschaad, en het vonnis geen informatie bevat die aan enige andere wettelijke beperking is onderworpen;

b) (in strafzaken) het geen gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens die aan enige andere wettelijke beperking zijn onderworpen bevat, of, indien namen en andere persoonsgegevens in het vonnis worden vervangen door initialen of andere tekens, op zodanige wijze dat de betrokken persoon niet kan worden geïdentificeerd, en het vonnis geen informatie bevat die aan enige andere wettelijke beperking is onderworpen.

De selectie wordt gemaakt op basis van de volgende criteria:

1) Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan;

2) Het vonnis kan worden gepubliceerd indien:

a) (in civiele en administratieve zaken) het geen gevoelige persoonsgegevens bevat, waarbij namen worden vervangen door initialen of andere tekens en het vonnis zodanig wordt gepubliceerd dat de privacy van de betrokken persoon niet wordt geschaad, en het vonnis geen informatie bevat die aan enige andere wettelijke beperking is onderworpen;

b) (in strafzaken) het geen gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens die aan enige andere wettelijke beperking zijn onderworpen bevat, of, indien namen en andere persoonsgegevens in het vonnis worden vervangen door initialen of andere tekens, op zodanige wijze dat de betrokken persoon niet kan worden geïdentificeerd, en het vonnis geen informatie bevat die aan enige andere wettelijke beperking is onderworpen.

Juridische gegevensbanken

Naam en URL van de gegevensbank

De gepubliceerde jurisprudentie van het Hooggerechtshof kan worden geraadpleegd op de website van het Hooggerechtshof en in het Riigi Teataja.

De gepubliceerde, in kracht van gewijsde gegane uitspraken van de rechtbanken van eerste en tweede aanleg kunnen worden gevonden door deze jurisprudentie op te zoeken in Riigi Teataja.

Verzoeken van Estlandse gerechten aan het Europees Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing zijn te vinden via de website van het Hooggerechtshof. Hier ziet u de naam van de rechtbank die om de prejudiciële beslissing verzoekt, de datum van indiening, een beschrijving van de inhoud van het verzoek en de Estlandse en EHvJ-zaaknummers.

Samenvattingen van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn te vinden in Riigi Teataja.

Op de website van de rechterlijke organisatie staan statistieken over rechtszaken in rechtbanken van eerste en tweede aanleg vanaf 1996. Statistieken over het Hooggerechtshof staan op de website van het Hooggerechtshof. Statistieken over grondwettigheidscontrole zijn vanaf 1993 beschikbaar en statistieken over bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke zaken sinds 2002.

Op de website van het Hooggerechtshof zijn ook analyses te vinden van geselecteerde jurisprudentie vanaf 2006.

Is de toegang tot de gegevensbanken kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbanken is kosteloos.

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.