Nationale jurisprudentie

Frankrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de bronnen van rechtspraak en de inhoud ervan, en verwijzingen naar de bijbehorende databanken.

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Beschikbare websites

1. Algemeen officiële portal: Légifrance

2. Websites van de rechtbanken:

3. Website van het Ministerie van Justitie

Opmaak van beslissingen, samenvattingen

Over het algemeen worden de beslissingen ingeleid met een lijst trefwoorden of een “uittreksel” gevolgd door een samenvatting van de belangrijkste rechtsvragen en verwijzingen naar de wet of eerdere besluiten.

Voorbeeld

Wat betreft het Cour de cassation bevatten de documenten naast identificatiereferenties ook analysegegevens. Er wordt een samenvatting van de behandelde rechtsvraag gegeven. Deze samenvatting wordt opgesteld door een rechter van de rechtbank die het arrest heeft gewezen. De titel, die uit de samenvatting van het arrest wordt gedistilleerd, is een opeenvolging van trefwoorden die in volgorde van belangrijkheid zijn gerangschikt. De gehanteerde trefwoorden zijn gekozen uit de nomenclatuur van het Cour de cassation zoals deze te vinden is in de jaaroverzichten van het Bulletin van het hof in de rubriek “Titrage”, die toegankelijk zijn door op titrage te klikken in het formulier voor geavanceerd zoeken in de gewone rechtspraak.

Voorbeeld: Cour de cassation, Civiele Kamer 2, Openbare rechtszitting op donderdag 18 december 2008, Beroep nr.: 07-20238, Betwiste uitspraak: Cour d’appel (hof van beroep) van Basse-Terre van 23 april 2007

Titels en samenvattingen: CIVIELE PROCEDURE - Conclusie - Conclusie in beroep – Slotconclusie - Toepassingsbereik

Het Cour d’appel heeft artikel 954, tweede alinea, van het Code de procédure civile (wetboek van burgerlijke rechtsvordering) geschonden, doordat het oordeelde dat afstand was gedaan van vorderingen en middelen die niet in de slotconclusie waren herhaald, terwijl deze niet het voorwerp van het geding bepaalde en geen incident opwierp waardoor de procedure kon worden beëindigd.

CIVIELE PROCEDURE - Conclusie - Conclusie in beroep - Slotconclusie - Overeenstemming met de bepalingen van artikel 954, tweede alinea, van het Nouveau Code de procédure civile - Gebrek - Reikwijdte
CIVIELE PROCEDURE - Conclusie – Conclusie in beroep - Slotconclusie - Definitie - Uitsluiting - Zaak - Conclusie op grond waarvan een onderzoeksmaatregel is vereist

VONNISSEN EN ARRESTEN - Conclusie - Conclusie in beroep - Slotconclusie - Toepassingsbereik

Precedenten in jurisprudentie: Voor het begrip slotconclusie (dernières écritures) in de zin van artikel 954, tweede alinea, van het Code de procédure civile zie 2e Civ., 3 mei 2001, nr. 99-16.293, Bull. 2001, II, nr. 87 (afwijzing) en het aangehaalde advies; 2e Civ., 20 januari 2005, nr. 03-12.834, Bull. 2005, II, nr. 20 (cassatie) en de aangehaalde arresten.

Toegepaste teksten: artikel 954, tweede alinea, van het Code de procédure civile

Formats

Rechtspraak is beschikbaar in de volgende formats: bijv. pdf, html, xml. Xml wordt gebruikt voor de arresten van de hoogste rechtscolleges, in alle andere gevallen wordt voor html gekozen.

Rechtbanken waarvan de rechtspraak hier van toepassing is

Hoogste rechtscollege

Cour de cassation, Conseil d’Etat, Conseil constitutionnel

Gewone rechtbanken

Hoven van beroep (cours d’appel) en administratieve hoven van beroep (cours d’appel administratives)

Gespecialiseerde rechtbanken

Cour des comptes

Verdere procedures

Hoogste rechtscollege

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar:

over een eventueel beroep?

Ja (Conseil constitutionnel)

Wordt aan gewerkt (Cour de cassation)

Uitsluitend aan de partijen (Conseil d’Etat)

Nee

over het feit of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

over het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Nee

over het onherroepelijke en definitieve karakter van een vonnis?

Ja

Ja

over verdere procedures voor

een andere rechtbank (Cour constitutionnelle, …)?

het Europees Hof van Justitie?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau?

Voor uitspraken van bepaalde rechtbanken?

Zijn er bindende voorschriften voor de publicatie van rechterlijke uitspraken?

Ja

Nee

Cour de cassation

Volgens artikel R433-3 van het Code de l’organisation judiciaire (wetboek van de gerechtelijke organisatie) beschikt het documentatie- en onderzoekscentrum over een databank met daarin onder dezelfde naam verenigd:

  • enerzijds de uitspraken en adviezen van het Cour de cassation en de daaraan verbonden rechtbanken of gerechtelijke commissies, al dan niet gepubliceerd in de maandelijkse bulletins als bedoeld in artikel R433-4,
  • anderzijds vonnissen die een bijzonder belang vertegenwoordigen, van andere gewone rechtbanken.

Hiertoe worden rechterlijke uitspraken die een bijzonder belang vertegenwoordigen aan de dienst meegedeeld, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij besluit van de minister van Justitie, door de eerste presidenten van de hoven van beroep of rechtstreeks door de presidenten of rechters van de rechtbanken van eerste aanleg.

De databank is voor het publiek toegankelijk onder de voorwaarden die gelden voor de overheidsdienst voor de verspreiding van het recht via internet.

Het documentatie- en onderzoekscentrum heeft nog een andere gegevensbank met daarin alle arresten van de hoven van beroep en rechterlijke uitspraken van de eerste presidenten van deze rechtbanken of hun plaatsvervangers. De voorwaarden waaronder deze arresten en uitspraken aan de dienst worden toegezonden en door deze dienst worden gebruikt, zijn vastgelegd in een besluit van de minister van Justitie.

Volgens artikel R433-4 geeft het documentatie- en onderzoekscentrum twee maandbulletins uit, een voor de civiele kamers en een voor de strafkamer, waarin de vonnissen en adviezen worden vermeld waarvan de publicatie is besloten door de president van de rechtbank die deze heeft uitgesproken. De dienst stelt periodieke overzichten op.

Conseil d’Etat

Volgens artikel L10 van het Code de justice administrative (wetboek administratieve rechtspraak) zijn de uitspraken openbaar. De namen van de rechters die de uitspraken hebben gedaan, worden daarin genoemd.

Hoogste rechtscollege

Andere rechtbanken

Wordt de tekst integraal gepubliceerd of alleen een selectie?

Integrale registratie van alle uitspraken in de onlinedatabanken

Selectie van integrale uitspraken op papier (Cour de cassation en Conseil d’Etat) en samenvattingen voor een andere selectie van uitspraken

Publicatie van de beweegredenen voor een selectie van arresten van hoven van beroep

Indien een selectie wordt gemaakt, welke criteria worden hiervoor dan gehanteerd?

Keuze van de rechter

Keuze van de rechter

Laatste update: 13/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.