Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Hongaars
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Hongarije

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Hongaarse rechtspraak en een beschrijving van relevante jurisprudentiedatabanken met de bijbehorende links.

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Op internetpagina's gepubliceerde jurisprudentie

Wet CLXI van 2011 betreffende de organisatie en administratie van rechtbanken bepaalt dat de Curia (het Hongaarse Hooggerechtshof) de vijf regionale hoven van beroep en de administratieve en arbeidsrechtbanken (deze laatste alleen wanneer een administratieve beslissing die is herzien in een administratieve zaak is gewezen in de procedure in eerste aanleg en tegen de beslissing van het hof geen normaal beroep kan worden aangetekend) vanaf 1 januari 2012 verplicht zijn de beslissing in belangrijke zaken in digitale vorm bekend te maken in de verzameling van Hongaarse rechterlijke uitspraken (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). De verzameling Hongaarse rechterlijke uitspraken is momenteel beschikbaar via de website van het register van geanonimiseerde uitspraken (Anonim Határozatok Tára - link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (In het verleden waren de Curia en de vijf regionale hoven van beroep uit hoofde van wet XC van 2005 betreffende de vrijheid van openbare informatie verplicht al hun belangrijke beslissingen te publiceren vanaf 1 juli 2007.)

Beslissingen gewezen in de volgende procedures vormen een uitzondering en hoeven daarom niet te worden gepubliceerd in de verzameling van rechterlijke uitspraken:

 • vonnissen gewezen in procedures betreffende betalingsbevelen, handhaving, ondernemingskamer, faillissement en liquidatie, evenals procedures met betrekking tot door de rechtbank gehouden registers;
 • vonnissen gewezen in huwelijksprocedures, procedures gericht op het bepalen van vaderschap en afstamming, procedures over ontzetting uit de ouderlijke macht, evenals voogdijprocedures hoeven niet te worden gepubliceerd indien een van de partijen daarom verzoekt;
 • vonnissen gewezen in procedures betreffende gestelde zedenmisdrijven mogen niet worden gepubliceerd zonder toestemming van het slachtoffer.

Daarnaast is de Curia verplicht arresten betreffende wettelijke uniformiteit te publiceren (link: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), principiële arresten (link: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) en principiële uitspraken (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Deze zijn ook beschikbaar op de website van het register met geanonimiseerde uitspraken (link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

De beslissing en de naam van de president van de rechtbank waar de uitspraak is gewezen, moeten binnen dertig dagen na de schriftelijke opname van de beslissing worden gepubliceerd in de verzameling van rechterlijke uitspraken.

De beschrijving van de gepubliceerde beslissing moet zowel de naam van de rechtbank bevatten als het rechtsgebied, het jaar waarin de beslissing is gewezen, het referentienummer en de bepalingen op basis waarvan de rechtbank de beslissing heeft gewezen.

Standaard moeten de persoonsgegevens van de partijen worden verwijderd uit de uitspraken ("geanonimiseerde uitspraak") en de partijen moeten worden aangeduid overeenkomstig de door hen in de procedure ingenomen rol.

Opmaak van beslissingen / Titels

Er zijn geen specifieke titels, omdat de zoekmachine alle relevante gegevens van de resultaten geeft. In de lijst met resultaten staat een identificatienummer dat verwijst naar gegevens die ook gemarkeerd zijn in de lijst met resultaten (rechtbank, soort procedure).

(Gedetailleerde regels voor de vermelding van beslissingen die zijn gepubliceerd in de verzameling rechterlijke uitspraken zijn vastgelegd in decreet nr. 29/2007 van 31 mei 2007 van de minister van Justitie en Wetshandhaving.)

Indelingen

De jurisprudentie is beschikbaar in .rtf-indeling.

Betrokken rechtbanken

De Curia en de vijf regionale hoven van beroep moeten alle belangrijke beslissingen publiceren. Alle beslissingen van lagere rechtbanken die hier rechtstreeks mee in verband staan, moeten ook worden gepubliceerd.

Administratieve en arbeidsrechtbanken zijn alleen verplicht hun belangrijke beslissingen te publiceren wanneer deze zijn gedaan in administratieve procedures in eerste aanleg en tegen de beslissing van de rechtbank geen beroep kan worden aangetekend.

Voorts kunnen de presidenten van de rechtbanken beslissen of zij andere belangrijke beslissingen willen publiceren.

Centrale website: Rechtbank.

Verdere procedures

Curia

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

over een eventueel beroep?

Nee

Nee

 • of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

 • over het resultaat van een eventueel beroep?

Nee

Nee

 • over de onherroepelijkheid van de beslissing?

Ja

Ja

 • over verdere procedures voor

een andere Hongaarse rechtbank (Constitutioneel Hof enz.)?

het Europees Hof van Justitie?

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

op nationaal niveau?

op het niveau van de rechtbanken?

Zijn er bindende regels voor de publicatie van jurisprudentie?

Ja

Ja

Curia

Andere rechtbanken

Wordt alle jurisprudentie gepubliceerd of alleen een selectie?

Alle jurisprudentie

Alleen een selectie

Als er een selectie wordt gemaakt:

welke criteria worden er dan toegepast?

De vijf hoven van beroep publiceren alle belangrijke beslissingen. Alle beslissingen van lagere rechtbanken die hier rechtstreeks mee in verband staan, moeten ook worden gepubliceerd.

Voorts kunnen de presidenten van de rechtbanken beslissen of zij andere belangrijke beslissingen willen publiceren.

Vanaf 1 juli 2007.

Juridische databanken

Naam en URL van de databank

Portaal Hongaarse rechtbanken

Is toegang tot de databank kosteloos?

Ja, toegang tot de databank is kosteloos.

Korte beschrijving van de inhoud

Sinds 1 juli 2007 worden alle belangrijke beslissingen van de Curia (vóór 1 januari 2012 het Hooggerechtshof) en de vijf regionale hoven van beroep gepubliceerd en sinds 1 januari 2012 ook alle belangrijke beslissingen van de administratieve en arbeidsrechtbanken in administratieve zaken (wanneer er in eerste aanleg een administratieve beslissing is gegeven en tegen de beslissing van de rechtbank geen normaal beroep kan worden aangetekend).

Alle beslissingen van lagere rechtbanken die direct verband houden met deze beslissingen.

Andere beslissingen naar oordeel van de president van de rechtbank.

De persoonsgegevens van de partijen moeten worden verwijderd uit de uitspraken en de partijen moeten worden aangeduid overeenkomstig de door hen in de procedure ingenomen rol. De volgende informatie mag echter niet worden verwijderd:

 • de naam van een orgaan dat nationale of lokale overheidsfuncties uitoefent of andere openbare functies zoals vastgesteld in wetgeving en, tenzij anders aangegeven in wetgeving, de voornaam en achternaam of namen (gezamenlijk bekend als "naam") en functie van een persoon die in die hoedanigheid handelt, wanneer de betreffende persoon bij de procedure betrokken was uit hoofde van zijn of haar openbare functie;
 • de naam van de advocaat die optreedt als gemachtigde of raadsman voor de verdediging;
 • de naam van de natuurlijke persoon die de zaak als gedaagde verliest, evenals de naam en de statutaire zetel van rechtspersonen of organen zonder rechtspersoonlijkheid, indien de beslissing is gegeven in een procedure waarvoor er een wettelijk recht is voor de handhaving van vorderingen in het algemeen belang;
 • de naam en statutaire zetel van bedrijfsorganisaties of stichtingen, evenals de naam van hun vertegenwoordiger;
 • gegevens die toegankelijk zijn om reden van openbaar belang.

Verwante links

Zoeken in de beslissingen van Hongaarse rechtbanken

Laatste update: 06/04/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.