Nationale jurisprudentie

Italië

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Italiaanse rechtspraak, alsmede een beschrijving van en links naar relevante gegevensbanken met rechtspraak.

Inhoud aangereikt door
Italië

Rechtspraak online

De Italiaanse rechterlijke organisatie verstrekt op diverse websites gegevens over rechtspraak.

Het Hof van Cassatie (Corte Suprema di Cassazione) is de hoogste rechterlijke instantie binnen de Italiaanse rechterlijke organisatie. Het Hof heeft een inhoudelijk zeer uitgebreide website, die twee belangrijke delen omvat.

Het eerste deel betreft lopende civiele en strafzaken. Dit deel is slechts toegankelijk voor gemachtigde advocaten die daartoe toestemming hebben omdat zij een specifieke zaak behandelen, conform de Italiaanse wet inzake gegevensbescherming. Toegang kan slechts worden verkregen met een geldig digitaal certificaat dat gekoppeld is aan een smartcard.

Het andere deel betreft het systeem Italgiure DB, dat via dezelfde website toegankelijk is. Dit deel bevat miljoenen documenten over afgeronde procedures (voornamelijk arresten) in zowel civiele als strafzaken. Deze gegevens zijn gratis toegankelijk voor personen binnen de rechterlijke organisatie (rechters, openbare aanklagers, griffiers) en kunnen tegen een geringe inschrijvingsvergoeding ook worden geraadpleegd door advocaten, universiteiten en andere geïnteresseerden.

De informatie in gerechtelijke registers en registers met jurisprudentie en digitale documenten betreffende elektronische civiele dossiers is online te vinden op de websites van alle rechtbanken en hoven van beroep.

Toegang wordt verleend aan advocaten en aan door de gerechten aangewezen deskundigen die over een sterke authenticatie beschikken (smartcard compatibel met de Carta Nazionale dei Servizi) op de website IT-diensten (Portale dei Servizi Telematici).

Informatie uit de registers van de vrederechters (giudice di pace) kan ook via deze website worden gevonden.

Geanonimiseerde informatie uit gerechtelijke registers kan ook via deze website worden geraadpleegd en zulks zonder authenticatie.

Opmaak van beslissingen/Gegevens

Lopende procedures over ontvankelijke onderwerpen staan geregistreerd op de naam van de partijen of het zaaknummer, zoals vermeld in het algemeen register van het Hof van Cassatie of het betrokken gerecht.

Beslissingen over afgesloten zaken kunnen ook worden gevonden door te zoeken op tekst of door te zoeken op onderwerp of op specifieke gegevens (datum van het verzoek, naam van een partij).

Formats

Jurisprudentiedocumenten en -informatie zijn beschikbaar in PDF- en HTML-format.

Gerechten

Hof van Cassatie

Er is informatie beschikbaar op de website van het Hof van Cassatie.

Gewone rechtbanken

Een bijgewerkte lijst met links naar gewone rechtbanken vindt u op de website van het ministerie van Justitie

Verdere procedures

Hof van Cassatie

Overige rechtbanken

Informatie beschikbaar

over de vraag of de zaak nog aanhangig is

Ja

Ja

over de uitkomst van een eventueel hoger beroep

Ja

Nee

over de onherroepelijkheid van de beslissing

Ja

Ja

Wanneer een lagere rechtbank of een hof van beroep een eigen website heeft, vindt u daar vaak informatie over de wijze waarop u juridische stappen kunt ondernemen, procedures kunt inleiden of beroep kunt instellen tegen een beslissing.

Juridische gegevensbanken

  1. Italgiure DB biedt toegang tot een database met gegevens over een groot aantal rechterlijke uitspraken, voornamelijk van het Hof van Cassatie. De website bevat meer dan 35 miljoen documenten (waaronder wet- en regelgeving, alsmede verwijzingen naar vakliteratuur).

De toegang tot de gegevensbanken is beperkt op de hierboven beschreven wijze.

  1. Een groot deel van de rechtspraak van hoven van beroep en andere rechtbanken is beschikbaar via de website IT-diensten, zoals hierboven werd uiteengezet.
Laatste update: 18/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.