Nationale jurisprudentie

Letland

In dit deel vindt u een overzicht van de rechtspraak in Letland.

Inhoud aangereikt door
Letland

Online databanken met rechtspraak

Door het Letse Hooggerechtshof (Latvijas Republikas Augstākā tiesa) werd een Jurisprudentiedatabank opgezet. In deze databank zijn gerechtelijke beslissingen opgenomen die relevant zijn voor de consistentie van, het onderzoek naar en de ontwikkeling van rechtspraak.

De rechtspraak van het Hooggerechtshof kan worden geselecteerd op rechterlijke instantie, type zaak, sector, subsector, rechtsbeginselen, essentie van de zaak (argumenten) en trefwoorden in de tekst.

De Jurisprudentiedatabank van het Hooggerechtshof is toegankelijk via het Portaal voor e-diensten van het Hooggerechtshof en via de startpagina van het Hooggerechtshof.

Bovendien kunnen geldige, in een openbare zitting gegeven beslissingen op het portaal worden gepubliceerd wanneer het gaat over zaken van algemeen belang (d.w.z. beslissingen gepubliceerd voor burgerlijke of juridische onderwijsdoeleinden), net als andere beslissingen die in een openbare zitting worden gegeven, indien de betrokken rechtbank daartoe beslist.

Presentatie van gerechtelijke beslissingen/titels

Formaten

De uitspraken in de Jurisprudentiedatabank van het portaal van de nationale rechtbanken zijn beschikbaar in html-formaat.

De uitspraken die op het Portaal van de nationale rechtbanken zijn gepubliceerd, zijn beschikbaar in pdf-formaat.

Betrokken rechtbanken

Hooggerechtshof

Uitspraken van het Hooggerechtshof zijn beschikbaar in de Jurisprudentiedatabank op de website van het Hooggerechtshof en op de website van het Portaal van de nationale rechtbanken.

Gewone rechtbanken

Uitspraken van de gewone rechtbanken zijn beschikbaar op de website van het Portaal van de nationale rechtbanken.

Vervolgprocedures

Informatie over vervolgprocedures is beschikbaar op het Portaal van de nationale rechtbanken via de optie Voortgang van de procedure (Tiesvedības gaita) in het gedeelte E-diensten of via het gedeelte dat beschikbaar is voor gemachtigde gebruikers van het portaal Mijn zaken (Manas lietas).

Niet-gemachtigde gebruikers krijgen toegang tot algemene informatie over de voortgang van een zaak in het gedeelte Voortgang van de procedure door het nummer van de zaak of dagvaarding in te voeren.

In het gedeelte Mijn zaken beschikken gemachtigde gebruikers over de mogelijkheid om de gegevens en dossierinhoud te bekijken van zaken waarin zij betrokken partij zijn (met inbegrip van beslissingen en audiobestanden van procedures in de zaak).

De toestemming om het Portaal van de nationale rechtbanken te gebruiken wordt verleend op basis van:

  • een identiteitskaart,
  • elektronische handtekening,
  • mobiele elektronische handtekening,
  • eIDAS.

Voorschriften voor publicatie

Afgifte

Indien de zaak in een openbare zitting wordt behandeld, is de gerechtelijke beslissing (die bestaat uit een inleidend gedeelte, een beschrijvend gedeelte, een motivering en een dictum) over het algemeen toegankelijk vanaf de datum waarop deze wordt afgegeven.

Als in de rechtbank geen beslissing of uitspraak wordt afgegeven (bijvoorbeeld als een zaak volledig wordt afgedaan in een schriftelijke procedure), wordt deze geacht algemeen toegankelijk te zijn vanaf de datum waarop deze wordt vastgesteld.

Als een zaak in een gesloten zitting wordt behandeld en als het inleidend gedeelte en het dictum van de gerechtelijke beslissing of uitspraak in een openbare zitting worden uitgesproken, worden deze gedeelten van de gerechtelijke beslissing of uitspraak geacht algemeen toegankelijk te zijn en kunnen zij worden gepubliceerd.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van gerechtelijke beslissingen wordt geregeld door de wet inzake de rechterlijke macht en Verordening nr. 123 van het kabinet van ministers van 10 februari 2009 betreffende regels voor publicatie van gerechtelijke informatie op een website en de verwerking van gerechtelijke beslissingen voor uitgifte ervan (hierna “Verordening nr. 123 van het kabinet van ministers”).

In Verordening nr. 123 van het kabinet van ministers is bepaald dat bij de voorbereiding van een beslissing voor publicatie bepaalde gegevens aan de hand waarvan natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd, moeten worden gewist en vervangen door een passende indicator:

  • de voor- en achternaam van een persoon moeten worden vervangen door een vrij gekozen hoofdletter uit het Letse alfabet (de ter vervanging van de voor- en achternaam gekozen letter wordt zodanig gekozen dat een onderscheid kan worden gemaakt tussen de personen waarnaar in de beslissing wordt verwezen);
  • het persoonlijk identificatienummer van een persoon wordt vervangen door de woorden “persoonlijk identificatienummer”;
  • het thuisadres van een persoon wordt vervangen door het woord “verblijfplaats”;
  • het adres van het onroerend goed van een persoon wordt vervangen door het woord “adres”;
  • het referentienummer van een onroerend goed in het eigendomsregister wordt vervangen door de woorden “kadastrale referentie”;
  • en een voertuigregistratienummer wordt vervangen door het woord “registratienummer”.

Bij de voorbereiding van de beslissing voor publicatie of uitgifte worden de gegevens van rechters, openbaar aanklagers, advocaten, notarissen, curatoren, voorzittende rechters en gerechtsdeurwaarders niet gewist of bewerkt.

Laatste update: 05/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.