Nationale jurisprudentie

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Sinds 9 december 1999 wordt de jurisprudentie van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden, de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven op internet gepubliceerd. Uitspraken kunnen in de jurisprudentiedatabank op rechtspraak.nl worden doorzocht op tekst, zaaknummer, datum van de uitspraak of publicatie, rechtsprekende instantie, (sub)rechtsgebied, ECLI of publicatiereferentie.

Opmaak van beslissingen/Opschriften-titels

Het opschrift of de titel wordt de ‘inhoudsindicatie’ genoemd en kan bestaan uit een kopzin (één zin), een korte of lange samenvatting, enkele trefwoorden, een alinea waarin kort wordt ingegaan op het rechtsgebied waar de zaak in kwestie betrekking op heeft of een letterlijke weergave van de belangrijkste delen van het dictum van het vonnis.

Voorbeeld van opschriften-titels

Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (artikel 81 RO).

Formats

De uitspraken zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl in HTML-formaat. Voor professionele (her)gebruikers zijn de data ook beschikbaar in RDF.

Gerechten

De uitspraken van alle gerechten zijn te vinden op de website via zoeken van uitspraken. Het gaat daarbij om de volgende gerechten:

  • Hoge Raad der Nederlanden
  • Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Centrale Raad van Beroep
  • College van Beroep voor het bedrijfsleven
  • Vier gerechtshoven
  • Elf rechtbanken

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Is er informatie beschikbaar

– over een eventueel beroep?

Ja

Ja

– of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

– over het resultaat van een eventueel beroep?

Ja

Ja

– over de onherroepelijkheid van het vonnis?

Nee

Nee

– over verdere procedures voor

– een ander binnenlands gerecht (constitutioneel hof, …)?

– het Europese Hof van Justitie?

– het Hof voor de Rechten van de Mens?

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

De gerechten hebben twee richtlijnen opgesteld voor de publicatie van rechtspraak: over anonimisering (vervanging van persoonsgegevens) en over selectie.

Anonimiseringsrichtlijn Rechtspraak.nl

De anonimiseringsrichtlijnen schrijven voor dat gepubliceerde uitspraken moeten worden geanonimiseerd. Dit houdt in dat uitspraken geen gegevens mogen bevatten van personen die niet beroepsmatig bij een zaak betrokken zijn.

Deze richtlijn is gebaseerd op aanbeveling R (95) 11, 'Concerning the selection, processing, presentation and archiving of court decisions in legal information retrieval systems' (De selectie, verwerking, presentatie en archivering van rechterlijke uitspraken in zoeksystemen voor juridische informatie), van de Raad van Europa: de hoogste gerechten publiceren alle zaken, tenzij het duidelijk is dat deze niet juridisch of maatschappelijk relevant zijn, de overige gerechten publiceren uitsluitend zaken waarvan duidelijk is dat ze juridisch of maatschappelijk relevant zijn. De Nederlandse richtlijn geeft nadere invulling aan die begrippen.

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.