Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Sloveens
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Slovenië

Op deze pagina vindt u informatie over de rechtspraak in Slovenië.

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Online beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen / Opschriften

De volledige tekst van de beslissingen van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië, alle vier de gerechtshoven, het gerechtshof voor arbeids- en sociale zaken en de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië zijn gratis beschikbaar op de website van de Sloveense rechterlijke macht. De namen van de partijen worden niet bekendgemaakt aangezien de beslissingen worden bewerkt voor publicatie. Naast de oorspronkelijke tekst en sleutelwoorden, wordt nadere informatie verstrekt over de rechtsgrond van een beslissing, alsook een samenvatting ervan. De sleutelwoorden worden verstrekt om de gebruiker te helpen vaststellen welke juridische concepten worden toegepast en op welk domein van het recht de beslissing betrekking heeft. De samenvatting bevat de belangrijkste punten van de gronden van een beslissing in 10 tot 100 woorden.

Een aantal van de belangrijkste beslissingen van het Hooggerechtshof is ook in het Engels beschikbaar op de website Supreme Court Key Decisions.

Ook beslissingen betreffende schadevergoeding voor immateriële (morele) schade die in civiele geschillen is toegewezen, zijn beschikbaar via een speciale zoekmachine die de gebruiker helpt soortgelijke rechtspraak op te zoeken via soort schade en datum.

Een nieuwe testversie van de bijgewerkte zoekmachine voor rechtspraak is beschikbaar op https://www.sodnapraksa.si/

Vanaf 8 februari 2013 zal deze beschikbaar zijn op http://www.sodnapraksa.si/.

Alle gepubliceerde beslissingen van het Grondwettelijk hof van de Republiek Slovenië zijn beschikbaar op de website van het hof. De tekst van het meerderheidsstandpunt en van de afzonderlijke standpunten (afwijkend en instemmend) wordt integraal en kosteloos ter beschikking gesteld, samen met sleutelwoorden, nadere informatie over de rechtsgrond van de beslissing en een samenvatting. Een aantal belangrijke beslissingen werd ook in het Engels vertaald. Alle belangrijke meerderheidsbeslissingen van het hof (zonder de afzonderlijke standpunten) zijn ook in het Sloveens beschikbaar in het staatsblad van de Republiek Slovenië.

Voorbeelden van opschriften

Voorbeeld 1: beslissing van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië

(vertaling van de Sloveense tekst)

Document nr. VS1011121

Referentienummer: beslissing I Up 44/2009

Kamer: administratief recht

Zittingsdatum: 12 maart 2009

Rechtsgebied: VISUM-, ASIEL- EN IMMIGRATIERECHT – (Algemene wet administratieve procedure – ZUP)

Rechtsconcepten: asiel – hoorzitting – internationale bescherming – herhaald verzoek – minderjarige asielzoeker – procedurele bevoegdheid van een minderjarige

Rechtsgrond: Wet inzake internationale bescherming (ZMZ), artikel 42, 42/2, 42/3, 56, 119; Algemene wet bestuursrecht (ZUP), artikel 46, 237, 237/1-3; Wet inzake het huwelijk en familierelaties (ZZZDR), artikel 107, 108; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPP), artikel 409; Wet betreffende administratieve geschillen (ZUS-1), artikel 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Samenvatting: een kind onder de vijftien jaar is niet bevoegd om rechtsprocedures te voeren, dus heeft het bestuursorgaan de procedurevoorschriften niet overtreden door een kind niet de mogelijkheid te geven een verklaring af te leggen over de feiten en omstandigheden waarop de bestuursbeslissing is gebaseerd.

VOORBEELD 2: Beslissing van het Grondwettelijk hof van de Republiek Slovenië, referentienummer: U-I-425/06

(beschikbaar in het Engels)

Opmerking: sommige gegevens uit de Sloveense versie worden soms weggelaten in de Engelse versie van een gepubliceerd document, maar er is ten minste altijd sprake van een samenvatting van de beslissing.

Wet: Wet geregistreerd partnerschap voor partners van gelijk geslacht (staatsblad van de Republiek Slovenië nr. 65/05) (ZRIPS), artikel 22.

Uitvoeringsbepalingen: artikel 22 van de wet geregistreerd partnerschap voor partners van gelijk geslacht (OGRS, No 65/05) (ZRIPS) is ongrondwettig. Het nationaal parlement is verplicht om deze tegenstrijdigheid te herstellen binnen zes maanden na publicatie van deze beslissing in het staatsblad van de Republiek Slovenië. Tot de ongrondwettelijke bepaling over nalatenschap tussen partners van gelijk geslacht met een geregistreerd partnerschap is gewijzigd, blijven de regels van toepassing die gelden voor nalatenschap tussen gehuwden conform de wet inzake nalatenschap (staatsblad van de Socialistische Republiek Slovenië, nrs. 15/76 en 23/78 en staatsblad van de Republiek Slovenië, nr. 67/01).

Samenvatting: wat het recht op nalatenschap na de dood van een partner betreft (artikel 22 van de Wet geregistreerd partnerschap voor partners van gelijk geslacht), is de positie van partners van gelijk geslacht met een geregistreerd partnerschap wat de essentiële feitelijke en juridische aspecten betreft, vergelijkbaar met de positie van gehuwden. De verschillen in de nalatenschapswetgeving tussen gehuwden en partners van gelijk geslacht met een geregistreerd partnerschap zijn derhalve niet gebaseerd op een objectieve, niet-persoonlijke onderscheidende omstandigheid, maar op seksuele voorkeur. Seksuele voorkeur is een van de persoonlijke omstandigheden zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 14 van de grondwet. Gezien het feit dat er geen grondwettelijk geoorloofde reden voor een dergelijk onderscheid kan worden gevonden, is de betwiste wetgeving strijdig met het eerste lid van artikel 14 van de grondwet.

Descriptoren: 1.5.51.1.15.1 – Grondwettelijk recht – Beslissingen – Soort uitspraak van het Grondwettelijk hof – Theoretische toetsingsprocedure – Vaststelling dat een regeling ongrondwettig is. 1.5.51.1.16 – Grondwettelijk recht – Beslissingen – Soort uitspraak van het Grondwettelijk hof – Theoretische toetsingsprocedure – Oproep aan de wetgever om een regeling in overeenstemming te brengen met de grondwet/wet. 5.2.2.1 – Grondrechten – Gelijkheid (14.2) – Criteria voor verschillende behandeling (14.1) – Geslacht.

Rechtsgrond: Grondwet van de Republiek Slovenië (URS): artikelen 14.1, 14.2; Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EKČP): artikel 14; Wet betreffende het grondwettelijk hof (ZUstS): artikelen 40.2, 48.

Formats

De rechtspraak van het Hooggerechtshof en andere algemene en bijzondere rechtbanken is beschikbaar in HTML-formaat. De rechtspraak van het Grondwettelijk hof van de Republiek Slovenië is steeds beschikbaar in HTML-formaat en soms ook in PDF-formaat.

Verdere procedures

Met betrekking tot de beslissingen is er geen informatie beschikbaar waaruit kan worden opgemaakt of een zaak nog wordt behandeld, een beslissing onherroepelijk is en of er verdere procedures zullen volgen.

De website van het Grondwettelijk hof biedt echter wel basisinformatie over lopende zaken, zoals het referentienummer en de datum van het verzoekschrift. Er wordt ook wekelijks een aparte agenda voor de betreffende week op de website gezet, waarop de zaken staan die tijdens de wekelijkse plenaire zitting op donderdag worden behandeld.

Voorschriften voor publicatie

De rechtbanken selecteren de voor publicatie relevante jurisprudentie. Het belangrijkste criterium is het belang van de zaak voor de ontwikkeling van de rechtspraak van de lagere rechtbanken. Beslissingen en uitspraken die interessant zijn voor de algemene media, worden over het algemeen openbaar gemaakt samen met een persbericht.

Verwante links

Rechtspraak van het grondwettelijk hof, rechtspraak

Laatste update: 05/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.