Nationale jurisprudentie

Spanje

In Spanje wordt de rechtspraak niet als rechtsbron aangemerkt, aangezien volgens artikel 1, lid 1, van het Spaanse burgerlijk wetboek (Código Civil) de wet, het gewoonterecht en de algemene rechtsbeginselen als rechtsbronnen gelden (artikel 1, lid 1, van het Spaanse burgerlijk wetboek). In artikel 1, lid 6, van het Spaanse burgerlijk wetboek wordt evenwel bepaald dat de rechtspraak “de rechtsorde aanvult met de doctrine die in de loop van de tijd door het hooggerechtshof (Tribunal Supremo) is ontwikkeld bij de uitlegging en de toepassing van de wet, het gewoonterecht en de algemene rechtsbeginselen”. Bovendien wordt het recht op toegang tot openbare informatie uitdrukkelijk erkend in artikel 105, onder b), van de Spaanse grondwet (Constitución Española).

Inhoud aangereikt door
Spanje

Toegang tot rechtspraak

Volgens artikel 560, lid 1, punt 10, van de organieke wet op de rechterlijke macht (Ley Orgánica del Poder Judicial) heeft de algemene raad voor de rechterlijke macht (Consejo General del Poder Judicial) onder meer tot taak: “de officiële bekendmaking van arresten en andere beslissingen van het hooggerechtshof en andere rechterlijke instanties.

Daartoe stelt de algemene raad voor de rechterlijke macht, op basis van een verslag van de bevoegde autoriteiten, de regels vast voor de wijze waarop elektronische gerechtelijke dossiers worden opgesteld, gecompileerd, verwerkt, verspreid en gecertificeerd, teneinde de toegang ertoe te waarborgen, de integriteit en de authenticiteit ervan te garanderen en ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.”

Evenzo verleent artikel 560, lid 1, punt 16, onder e), van de organieke wet op de rechterlijke macht de algemene raad voor de rechterlijke macht de regelgevende bevoegdheid om rechterlijke beslissingen bekend te maken en te hergebruiken, uitsluitend in het kader van de tenuitvoerlegging van de bepalingen van de organieke wet op de rechterlijke macht.

Om te garanderen dat deze wet wordt nageleefd, heeft de algemene raad voor de rechterlijke macht in 1997 het centrum voor justitiële documentatie (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ) opgericht, dat zijn hoofdzetel in San Sebastian heeft. Conform artikel 619 van de organieke wet op de rechterlijke macht is dit technische orgaan binnen de algemene raad voor de rechterlijke macht verantwoordelijk voor het selecteren, beheren, verwerken, verspreiden en bekendmaken van juridische informatie over wetgeving, rechtspraak en doctrine.

Deze nieuwe openbare dienst voor technisch optimale toegang tot de rechtspraak van de verschillende rechterlijke instanties, met bijzondere bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van geautomatiseerde gegevens en de invoering van passende mechanismen om de toegankelijkheid, de interoperabiliteit, de kwaliteit en het hergebruik van de gepubliceerde informatie te vergemakkelijken, wordt georganiseerd op basis van de wettelijke mandaten die zijn vervat in organieke wet 6/1985 van 1 juli 1985 inzake de rechterlijke macht, wet 19/2013 van 9 december 2013 inzake transparantie, toegang tot openbare informatie en goed bestuur, verordening 1/1997 betreffende het centrum voor justitiële documentatie en wet 18/2015 van 9 juli 2015 tot wijziging van wet 37/2007 van 16 november 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot omzetting van Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013.

Om aan het bovenstaande te voldoen, zet het centrum voor justitiële documentatie een systeem op voor de verspreiding van arresten en andere rechterlijke beslissingen door middel van de officiële bekendmaking van de arresten en andere beslissingen van het hooggerechtshof en andere rechterlijke instanties. Dit systeem heeft de volgende kenmerken: a) beslissingen zijn beschikbaar voor het publiek via een online-zoekmachine en zijn, na verwijdering van persoonsgegevens, kosteloos toegankelijk; b) er is een tot de rechterlijke macht beperkte omgeving met aanvullende functies (links naar nationale en buitenlandse rechtspraak en wetgeving, alsmede arresten van het grondwettelijk hof (Tribunal Constitucional)), binnen de specifieke functies van de algemene raad voor de rechterlijke macht als het bestuursorgaan van Spaanse rechters en rechterlijke instanties; c) internationale verspreiding van door het centrum voor justitiële documentatie bekendgemaakte beslissingen van Spaanse rechterlijke instanties via de website www.poderjudicial.es; de uitwisseling van kennis over de rechtsstelsels en de rechtspraak van de EU-lidstaten, conform de conclusies van de Raad (PB C 127 van 2011, blz. 1) over het “Europees e-justitieportaal” en via het Iberisch-Amerikaans netwerk van justitiële informatie en documentatie (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), en verstrekking van informatie aan de verschillende hergebruikers, en aan andere gebruikers dan hergebruikers, zulks overeenkomstig de bepalingen van de bovengenoemde rechtsnormen.

Naast de databank van het centrum voor justitiële documentatie is er nog de databank van het grondwettelijk hof, die informatie bevat over de arresten van die hoge rechterlijke instantie.

Er zijn ook particuliere databanken (toegang tegen betaling).

Presentatie van rechtspraak

Wat de rechtspraak van het hooggerechtshof betreft, heeft het centrum voor justitiële documentatie een technologisch platform gecreëerd in de vorm van een op tabbladen gebaseerd navigatiesysteem.

Bij het raadplegen van dit platform wordt er een tabblad geopend met de naam resultaten [“RESULTADOS”] (waarin de verkregen resultaten worden vermeld) en een ander met de naam zoeken [“BÚSQUEDA”] (waarmee u het formulier op elk gewenst moment kunt openen).

De zoekmachine geeft u snel en veilig toegang tot alle rechterlijke beslissingen van het hooggerechtshof. U kunt naar beslissingen zoeken met behulp van selectievelden, waarin die beslissingen worden geïdentificeerd of gecategoriseerd, en/of vrije tekstvelden.

Bovendien kunt u ook direct naar de vijftig meest recente beslissingen voor elk rechtsgebied gaan door te klikken op de knoppen onderaan de interface. Zo krijgt u toegang tot de meest recente beslissingen die zijn ontvangen en opgenomen in de databank met rechtspraak.

Het systeem heeft ook een tag-cloud met de populairste zoekonderwerpen; door op een van die onderwerpen te klikken krijgt u toegang tot beslissingen over dat onderwerp.

Zoekopdrachten met selectievelden

Sommige informatievelden betreffende beslissingen kunnen worden afgebakend door een reeks mogelijke waarden. Bijvoorbeeld:

 • het vak jurisdictie [“Jurisdicción”] bevat een selectie van rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht, bestuursrechtelijke geschillen, arbeidsrecht, militair recht;
 • in het vak type beslissing [“Tipo de Resolución”] kunt u kiezen tussen arresten, beschikkingen of overeenkomsten van het hooggerechtshof;
 • datum van de beslissing: met de knop kalender ["Calendario"] kunt u uw zoekopdracht beperken door datums in te voeren;
 • taal: uitklaplijst waarmee u de taal kunt selecteren van de beslissingen die u wilt opvragen.

Zoekopdrachten met vrije tekstvelden

Naast de selectievelden zijn er andere velden voor het zoeken naar beslissingen, die niet beperkt zijn tot een reeks waarden maar die elke willekeurige tekststring kunnen bevatten, die wordt gebruikt om vrije zoekopdrachten uit te voeren.

RESULTATEN

Zodra een zoekopdracht is uitgevoerd, worden de resultaten standaard gepresenteerd met tien resultaten per pagina.

De resultaten worden als volgt weergegeven:

VERWANTE TERMEN - het systeem verstrekt automatisch termen die verband houden met de uitgevoerde zoekopdracht, maar alleen binnen de beperkte omgeving.

TITEL - het Spaanse officiële jurisprudentienummer (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) van de opgevraagde jurisprudentie en de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) worden hier weergegeven.

ONDERTITELS - de volgende informatievelden worden hier weergegeven:

 • soort instantie: bijvoorbeeld hooggerechtshof;
 • stad: bijvoorbeeld Madrid - afdeling: 1;
 • rapporteur bijvoorbeeld, voornaam... na(a)m(en)...;
 • zaaknummer: bijvoorbeeld 88/2007 - datum: 26/06/2008;
 • soort beslissing: bijvoorbeeld arrest;
 • instantie, alfabetische volgorde.

Door tot slot op de titel van het gewenste resultaat te klikken, wordt er een nieuwe pagina geopend met de volledige inhoud van het opgevraagde document. Dit document is voor het publiek toegankelijk in PDF-formaat.

Formats

Arresten zijn in de databanken gewoonlijk beschikbaar in PDF-formaat (voor het publiek) en in RTF- en HTML-formaat (in de tot de rechterlijke macht beperkte omgeving).

Beschikbare arresten en beschikkingen

 • Hooggerechtshof

Hooggerechtshof: de rechtspraak van het hooggerechtshof wordt ter uwer informatie volledig, vrij toegankelijk en kosteloos op internet gepubliceerd. Het gaat om volledige teksten, waaruit alle persoonsgegevens zijn geschrapt (geanonimiseerd) en met een efficiënte zoekmachine die deze gegevens verwijdert, met name uit de tekst van de beslissingen. U kunt toegang krijgen tot deze databank via de zoekfunctie van het hooggerechtshof (centrum voor justitiële documentatie).

 • Andere rechtbanken

Naast de beslissingen en overeenkomsten van het hooggerechtshof heeft het publiek via de databank van het centrum voor justitiële documentatie ook kosteloos toegang tot de arresten van het Spaanse nationaal gerechtshof (Audiencia Nacional), de gerechtshoven van de autonome regio’s (Tribunales Superiores de Justicia) en de provinciale gerechtshoven (Audiencias Provinciales), alsmede tot een selectie van de beschikkingen van deze collegiale rechtscolleges en van de arresten en beschikkingen van het centrale militaire gerechtshof (Tribunal Militar Central), de regionale militaire gerechtshoven (Tribunales Militares Territoriales) en alleensprekende rechters.

Andere procedures

Is er informatie beschikbaar...

 • over aanhangige zaken?
 • over de vraag of de zaak is opgelost?
 • over de uitkomst van de zaak?
 • over de vraag of de beslissing onherroepelijk is?
 • over andere procedures?

De voor het publiek toegankelijke informatie bevat de volledige tekst van de arresten zonder bijkomende elementen, onverminderd het feit dat de beslissing zelf in vele gevallen informatie bevat over de vraag of zij al dan niet definitief (onherroepelijk) is. Bovendien bevatten deze beslissingen, in voorkomend geval, ook de uitgebrachte afwijkende meningen. Niettegenstaande het bovenstaande, bevat de databank in de tot de rechterlijke macht beperkte omgeving (centrum voor justitiële documentatie, documentenbank) links tussen de aangevochten beslissing en de beslissing van het hogere rechtscollege, samenvattingen, de betekenis van het arrest, verwijzing naar arresten die ten gunste of ten nadele worden aangehaald; rechtspraak die wordt aangehaald, toegepast of uitgelegd; beschrijving van het arrest: geeft uitvoering aan algemene concepten, consolideert een vernieuwende beslissing of jurisprudentie en classificatie van de beslissing conform de termen die worden gebruikt in de juridische thesaurus van het centrum voor justitiële documentatie.

Voorschriften voor publicatie

Zijn er bindende voorschriften voor de publicatie van rechtspraak op nationaal niveau of naar gelang van het soort rechterlijke instantie?

Deze zijn vastgesteld in artikel 560, lid 1, punt 10, van de organieke wet op de rechterlijke macht, waarin wordt bepaald dat de algemene raad voor de rechterlijke macht bevoegd is ter zake van de officiële bekendmaking van arresten en andere beslissingen van het hooggerechtshof en andere rechterlijke instanties.

Er zijn ook bekendmakingsvoorschriften vastgesteld in de verordening tot oprichting van het centrum voor justitiële documentatie.

Worden arresten integraal gepubliceerd of alleen een selectie van de tekst? In het laatste geval, welke criteria worden er toegepast?

Arresten worden integraal gepubliceerd, niet in uittreksels, en alle arresten van collegiale rechtscolleges en een selectie van de arresten van alleensprekende rechters worden gepubliceerd onder de hierboven uiteengezette voorwaarden.

Links

Centrum voor justitiële documentatie, zoekmachine voor rechtspraak:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Laatste update: 29/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.