Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale jurisprudentie

Spanje

In Spanje wordt de jurisprudentie niet als rechtsbron beschouwd, aangezien volgens artikel 1, lid 1 van het Spaans burgerlijk wetboek (“Código Civil”) de wet, de gewoonte en de algemene rechtsbeginselen rechtsbronnen zijn. In artikel 1, lid 6 van het burgerlijk wetboek wordt echter bepaald dat de jurisprudentie “de rechtsorde completeert met de leer die het Spaanse hooggerechtshof (“Tribunal Supremo”) keer op keer uitdraagt bij het uitleggen en toepassen van de wet, de gewoonte en de algemene rechtsbeginselen”.

Inhoud aangereikt door
Spanje
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Toegang tot de jurisprudentie

De Spaanse Organieke Wet op de rechterlijke organisatie (“Ley Orgánica del Poder Judicial”) bepaalt, in artikel 560, lid 10, dat een van de bevoegdheden van de Algemene Raad voor de rechterlijke macht (“Consejo General del Poder Judicial”) is “het officieel publiceren van de vonnissen en andere besluiten van het hooggerechtshof en de overige gerechtelijke instanties”.

Daartoe stelt de Algemene Raad voor de rechterlijke macht, na ontvangst van een verslag van de bevoegde organen, reglementair vast hoe de elektronische boeken met vonnissen en de verzameling, verwerking, verspreiding en certificering daarvan moeten worden opgesteld, teneinde de integriteit en de authenticiteit ervan en de toegang ertoe, alsmede de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen”.

Voor de tenuitvoerlegging van deze wetsbepalingen heeft de Algemene Raad voor de rechterlijke macht in 1997 het gerechtelijk documentatiecentrum CENDOJ (“Centro de Documentación Judicial”) opgericht, dat gevestigd is in San Sebastián.

De configuratie van deze nieuwe openbare dienst, die onder optimale technische omstandigheden en met bijzondere bescherming van personen bij de verwerking van geautomatiseerde gegevens toegang geeft tot de jurisprudentie van de verschillende gerechtelijke instanties, is gebaseerd op mandaten en adviezen uit hoofde van verschillende plannen, politieke programmatische verklaringen en op diverse gebieden gegenereerde normen.

Behalve de gegevens van het CENDOJ is deze openbare dienst ook gebaseerd op het Spaanse staatsblad, dat informatie over grondwettelijke jurisprudentie publiceert.

Ook bestaan er particuliere gegevensbanken, waar alleen toegang toe kan worden verkregen door een bepaald bedrag te betalen.

Presentatie van de jurisprudentie

Voor de jurisprudentie van het hooggerechtshof heeft het CENDOJ een technologisch platform gecreëerd met een navigatiesysteem op basis van tabbladen.

Wie de databank raadpleegt, ziet een tabblad RESULTATEN ("RESULTADOS"), waarin de verkregen resultaten worden gepresenteerd, en een tabblad ZOEKEN (“BÚSQUEDA”), waarin op elk moment toegang tot de zoekcriteria wordt geboden.

De zoekmachine geeft snel en veilig toegang tot alle arresten van het hooggerechtshof. Het zoeken naar arresten kan plaatsvinden met behulp van selectievelden, waarmee beschikkingen en arresten kunnen worden geïdentificeerd of geclassificeerd, en/of met behulp van vrije tekstvelden.

Ook biedt de zoekmachine de mogelijkheid om rechtstreeks toegang te krijgen tot de vijftig meest recente arresten binnen elk rechtsgebied door de knoppen onderaan de interface aan te klikken. Op deze manier heeft u toegang tot de meest recente arresten die zijn ontvangen en opgenomen in de gegevensbank die de verzameling jurisprudentie vormt.

Zoeken met behulp van selectievelden

Enkele informatievelden voor de gerechtelijke besluiten zijn bepaald door een aantal mogelijke waarden. Bijvoorbeeld:

 • Onder “Jurisdictie” (“Jurisdicción”) kunt u het gewenste rechtsgebied selecteren: civiel recht, strafrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht, militair recht.
 • Onder “Soort besluit” ("Tipo de Resolución") kunnen arresten, beschikkingen of besluiten van het hooggerechtshof worden geselecteerd.
 • Datum van het besluit: met de knop “Kalender" ("Calendario") kan de zoekopdracht worden beperkt tot een bepaalde periode.
 • Taal: Met de drop-down-knop kan de taal van de gezochte gerechtelijk besluiten worden ingesteld.

Zoeken met behulp van vrije tekstvelden

Behalve de selectievelden zijn er ook velden die geen begrensde waarden hebben maar waarin een tekst naar keuze kan worden ingevoerd en vrije zoekopdrachten kunnen worden geplaatst.

RESULTATEN

Zodra een zoekopdracht is uitgevoerd, worden de resultaten getoond, waarbij standaard een van tien pagina’s met onder elkaar tien resultaten worden weergegeven.

De resultaten hebben de volgende vorm:

GERELATEERDE TERMEN: het systeem biedt automatisch termen aan die verband houden met de zoekopdracht.

TITEL: het ROJ-nummer van de opgehaalde jurisprudentie.

ONDERTITELS: de ondertitels omvatten de volgende informatievelden:

 • Soort gerechtelijke instantie ("Tipo Órgano"): bijvoorbeeld het hooggerechtshof of de militaire kamer.
 • Gemeente ("Municipio"): bijvoorbeeld Madrid – Afdeling: 1
 • Rapporteur ("Ponente"): bijvoorbeeld ANGEL JUANES PECES.
 • Nr. van het rechtsmiddel (“Nº Recurso”): bijvoorbeeld 88/2007 -- Datum: 26/06/2008.
 • Soort besluit (“Tipo Resolución”): bijvoorbeeld arrest.
 • Instantie (“Órgano”) op alfabetische volgorde.

Tot slot kan, door te klikken op de titel van het gewenste resultaat, een nieuwe pagina worden geopend waarin de volledige inhoud van het opgehaalde document wordt weergegeven. Dit document wordt geopend in pdf-formaat.

Formats

De arresten in de gegevensbank zijn gewoonlijk beschikbaar in de formats pdf, rtm en html.

Beschikbare arresten en vonnissen

 • Hooggerechtshof

Hooggerechtshof De jurisprudentie van het hooggerechtshof wordt integraal gepubliceerd op het internet en is vrij en gratis toegankelijk. De volledige teksten zijn beschikbaar, waarbij persoonsgegevens onzichtbaar zijn gemaakt, en een efficiënte zoekmachine bestrijkt de gehele tekst van de besluiten. Toegang tot deze databank kan worden verkregen via CENDOJ TS.

 • Andere rechtbanken

Via de databank van het CENDOJ heeft het publiek gratis toegang tot de vonnissen en arresten van het nationale gerechtshof (“Audiencia Nacional”), de arrondissementsrechtbanken (“Tribunales Superiores de Justicia”) en de provinciale rechtbanken (“Audiencias Provinciales”).

Verdere procedures

Is er informatie beschikbaar?

 • over een eventueel beroep?
 • over het feit of een zaak nog steeds aanhangig is?
 • over het resultaat van een eventueel beroep?
 • over de onherroepelijkheid van het vonnis?
 • over verdere procedures?

Nee. De enige informatie die beschikbaar is, is de integrale tekst van de arresten. De informatie over de voorzetting van de procedure wordt gegeven in het arrest zelf, niet in de databank.

Voorschriften voor publicatie

Bestaan er bindende voorschriften voor de publicatie van jurisprudentie op nationaal niveau of afhankelijk van het soort rechtbank?

In de Organieke Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 107, wordt bepaald dat de Algemene Raad voor de rechterlijke macht bevoegd is voor de officiële publicatie van de arresten en overige uitspraken van het hooggerechtshof en van de overige gerechtelijke instanties.

Ook de Verordening tot oprichting van het gerechtelijk documentatiecentrum bevat regels voor de publicatie van gerechtelijke besluiten.

Wordt het hele arrest gepubliceerd of alleen een gedeelte? Welke criteria worden er in dat laatste geval toegepast?

De arresten worden in hun geheel gepubliceerd.

Links

Zoekmachine voor jurisprudentie van het CENDOJ

Laatste update: 12/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.