Orzecznictwo krajowe

Austria

W tej sekcji przedstawiono orzecznictwo Austrii, a także opis odpowiednich prawniczych baz danych.

Autor treści:
Austria

Internetowe bazy danych zawierające orzecznictwo

Orzeczenia wydawane przez austriackie sądy publikuje się w systemie informacji prawnej Republiki Austrii i można do nich uzyskać dostęp pod adresem: http://www.ris.bka.gv.at/. Publikuje się wszystkie orzeczenia sądów najwyższych i sądów administracyjnych oraz wybrane orzeczenia pozostałych sądów.

System informacji prawnej (Rechtsinformationssystem – RIS) jest elektroniczną bazą danych prowadzoną przez Kancelarię Federalną Austrii. Jego głównym celem jest ogłaszanie przepisów prawnych opublikowanych w austriackim federalnym dzienniku ustaw (Bundesgesetzblatt) oraz zamieszczanie informacji na temat prawa w Republice Federalnej Austrii.

Informacje w systemie są w pełni dostępne publicznie (WAI-A zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0).

Sposób przedstawiania orzeczeń / Nagłówki

Sądy najwyższe

Inne sądy

Orzecznictwo z nagłówkami

Tak

Częściowo

Przykłady nagłówków:

Numer RS0127077

Sygnatura 11 Os 87/11w

Data orzeczenia 25.08.2011 r.

Tekst nagłówka

Sygnatura składa się co do zasady z następujących elementów: numer działu: 11, rodzaj procedury: Os, numer porządkowy: 87 i rok: 11. Następnie dodawana jest data orzeczenia: 25.8.2011.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

W tej rubryce znajdują się informacje dotyczące europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) Europejska sygnatura orzecznictwa umożliwia jednolitą identyfikację orzeczeń wydanych w państwach członkowskich UE.

Formaty

Orzeczenia dostępne są w następujących formatach: XML, RTF, PDF oraz HTML.

Sądy i inne instytucje, których orzeczenia ujęte są w systemie

Sądy najwyższe

 • Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtshof)
 • Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof)
 • Trybunał Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof)

Sądy i inne instytucje

 • Wyższe sądy krajowe (Oberlandesgerichte) i inne sądy (sprawy cywilne i karne)
 • Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht)
 • Krajowe sądy administracyjne (Landesverwaltungsgerichte)
 • Federalny Trybunał Obrachunkowy (Bundesfinanzgericht, zewn.)
 • Organ Ochrony Danych (Datenschutzbehörde), przed 2014 r.: Komisja ds. Ochrony Danych (Datenschutzkommission)
 • Komisje dyscyplinarne (Disziplinarkommissionen), Najwyższa Komisja Dyscyplinarna (Disziplinaroberkommission), Trybunał Odwoławczy (Berufungskommission)
 • Organ Nadzorczy ds. Reprezentacji Pracowniczej (Personalvertretungsaufsichtsbehörde), przed 2014 r.: Komisja Nadzorcza ds. Reprezentacji Pracowniczej (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Komisje ds. równego traktowania (Gleichbehandlungskommissionen) od 2014 r.
 • Komisje ds. równego traktowania (Gleichbehandlungskommissionen) od 2008 r. (zewn.)
 • Niezależne trybunały administracyjne (unabhängige Verwaltungssenate) – wybrane orzecznictwo z lat 1991–2013, następnie krajowe sądy administracyjne (Landesverwaltungsgerichte)
 • Dokumentacja finansowa, Niezależny Trybunał Obrachunkowy (unabhängiger Finanzsenat) (zewn.; orzecznictwo do 2013 r., następnie Federalny Sąd do Spraw Finansowych – Bundesfinanzgericht)
 • Niezależna Federalna Rada ds. Azylu (Unabhängiger Bundesasylsenat) (wybrane orzecznictwo z lat 1998–2008)
 • Trybunał ds. Azylu (Asylgerichtshof) (orzecznictwo od lipca 2008 r. do 2013 r., następnie Federalny Sąd Administracyjny)
 • Trybunał ds. Środowiska Naturalnego (Umweltsenat) (wybrane orzecznictwo z lat 1994–2013, następnie Federalny Sąd Administracyjny)
 • Federalna Rada ds. Komunikacji (Bundeskommunikationssenat) (wybrane orzecznictwo z lat 2001–2013, następnie Federalny Sąd Administracyjny)
 • organy sprawujące nadzór nad procesem udzielania zamówień – Vergabekontrollbehörden (wybrane orzecznictwo do 2013 r., następnie Federalny Sąd Administracyjny)

Uwaga: nie wszystkie odpowiedzi zamieszczone poniżej mają zastosowanie do wszystkich powyższych sądów i trybunałów.

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące:

 • środków zaskarżenia?

Nie

Nie

 • tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

 • wyniku środka zaskarżenia?

Nie

Tak, o ile publikuje się orzeczenia sądów najwyższej instancji

 • prawomocności orzeczenia?

Publikuje się wyłącznie orzeczenia prawomocne.

Publikuje się wyłącznie orzeczenia prawomocne.

 • dalszego postępowania w sprawie przed:
 • innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?
 • Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?
 • Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?
 • Specjalne streszczenia wyroków Sądu Najwyższego wskazują, że toczy się postępowanie przed innym sądem krajowym lub międzynarodowym.

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

Tak

§§ 15 i 15a ustawy o Sądzie Najwyższym (ustawa OGH), § 48a ustawy o ustroju sądów (GOG), § 23 ustawy o Federalnym Sądzie ds. Finansowych (BFGG), § 20 ustawy o Federalnym Sądzie Administracyjnym (BVwGG)

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

Z nielicznymi wyjątkami

Jedynie niewielki wybór orzecznictwa sądów powszechnych; całe orzecznictwo w dziedzinie sądownictwa administracyjnego

Jeśli dokonuje się wyboru, to według jakich kryteriów?

Orzeczenia publikuje się w całości, ze streszczeniem.

Nie publikuje się wyroków Sądu Najwyższego oddalających środek zaskarżenia bez podania szczegółowego uzasadnienia.

Orzeczenia publikuje się w całości, ze streszczeniem.

Orzeczenia innych sądów publikuje się, jeżeli ich znaczenie wykracza poza ramy indywidualnej sprawy.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.