Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Austria

W tej sekcji przedstawiono orzecznictwo Austrii, a także opis odpowiednich baz danych zawierających orzecznictwo.

Autor treści:
Austria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Internetowa baza orzecznictwa

Orzeczenia wydawane przez austriackie sądy publikowane są w systemie informacji prawnej Republiki Austrii i można do nich uzyskać dostęp pod adresem: http://www.ris.bka.gv.at/. Publikowane są wszystkie orzeczenia sądów najwyższych i sądów administracyjnych oraz wybrane orzeczenia pozostałych sądów.

System informacji prawnej Republiki Austrii (RIS) jest elektroniczną bazą danych koordynowaną i prowadzoną przez Kancelarię Federalną Austrii. Ogłasza się w nim przepisy prawne opublikowane w Bundesgesetzblatt (austriacki dziennik urzędowy) oraz zamieszcza informacje na temat prawa w Republice Federalnej Austrii.

Informacje w systemie są w pełni dostępne publicznie (WAI-A zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0).

Sposób przedstawiania orzeczeń / tytuły


Sądy najwyższe

Inne sądy

Orzecznictwo z tytułami

Tak

Częściowo

Przykłady tytułów

Numer RS0127077

Sygnatura 11 Os 87/11w

Data wyroku 25.8.2011 r.

Tekst tezy orzeczenia

Sygnatura składa się zwykle z następujących elementów: numer działu: „11“, rodzaj procedury: „Os“, numer porządkowy: „87“ i rok: „11“. Następnie dodawana jest data wyroku: 25.8.2011.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

W tej rubryce znajdują się informacje dotyczące europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) Europejska sygnatura orzecznictwa umożliwia jednolitą identyfikację orzeczeń wydanych w państwach członkowskich UE.

Formaty

Orzeczenia dostępne są w następujących formatach: XML, RTF, PDF oraz HTML.

Sądy i inne instytucje, których orzeczenia ujęte są w systemie

Sądy najwyższe

 • Sąd Najwyższy
 • Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof)
 • Trybunał Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof)

Sądy i inne instytucje

 • wyższe sądy krajowe i pozostałe sądy (sprawy cywilne i karne)
 • Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht)
 • krajowe sądy administracyjne
 • Federalny Trybunał Obrachunkowy (Bundesfinanzgericht) (zewn.)
 • Organ Ochrony Danych (Datenschutzbehörde, przed 2014 r.: Datenschutzkommission)
 • komisje dyscyplinarne, Najwyższa Komisja Dyscyplinarna (Disziplinaroberkommission), Komisja Odwoławcza (Berufungskommission)
 • Organ Nadzorczy ds. Reprezentacji Pracowniczej (Personalvertretungsaufsichtsbehörde, przed 2014 r.: Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • komisje ds. równego traktowania (Gleichbehandlungskommissionen) od 2014 r.
 • komisje ds. równego traktowania od 2008 r. (zewn.)
 • niezależne trybunały administracyjne (Unabhängige Verwaltungssenate) (wybrane orzecznictwo z lat 1991–2013, później krajowe sądy administracyjne)
 • dokumentacja finansowa, Niezależny Trybunał Obrachunkowy (zewn.; orzecznictwo do 2013 r., później Federalny Trybunał Obrachunkowy)
 • Niezależna Federalna Rada ds. Azylu (Unabhängiger Bundesasylsenat) (wybrane orzecznictwo z lat 1998–2008)
 • Trybunał ds. Azylu (Asylgerichtshof) (orzecznictwo od lipca 2008 r. do 2013 r., później Federalny Sąd Administracyjny)
 • Trybunał ds. Środowiska Naturalnego (Umweltsenat) (wybrane orzecznictwo z lat 1994–2013, później Federalny Sąd Administracyjny)
 • Federalna Rada ds. Komunikacji (Bundeskommunikationssenat) (wybrane orzecznictwo z lat 2001–2013, później Federalny Sąd Administracyjny)
 • organy sprawujące nadzór nad procesem udzielania zamówień (Vergabekontrollbehörden) (wybrane orzecznictwo do 2013 r., później Federalny Sąd Administracyjny)

Uwaga: nie wszystkie odpowiedzi zamieszczone poniżej mają zastosowanie do wszystkich powyższych sądów i trybunałów.

Dalsze postępowanie


Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące:

 • środków odwoławczych?

Nie

Nie

 • tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

 • wyniku środka odwoławczego?

Nie

Tak, o ile opublikowano orzeczenia sądów najwyższej instancji

 • prawomocności orzeczenia?

Publikowane są wyłącznie wyroki prawomocne.

Publikowane są wyłącznie wyroki prawomocne.

 • dalszego postępowania w sprawie przed:
 • innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?
 • Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?
 • Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?
 • Specjalne streszczenia wyroków Sądu Najwyższego wskazują, czy toczy się postępowanie przed innym sądem krajowym lub międzynarodowym.

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji


Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądowym

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

Tak

§§ 15, 15a ustawy o Sądzie Najwyższym (OGH-Gesetz), § 48a ustawy o ustroju sądów (GOG), § 23 ustawy o Federalnym Trybunale Obrachunkowym (BFGG), § 20 ustawy o Federalnym Sądzie Administracyjnym (BVwGG)


Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

Z nielicznymi wyjątkami

Jedynie niewielki wybór orzecznictwa sądów powszechnych, całe orzecznictwo w dziedzinie sądownictwa administracyjnego

Jeśli dokonywany jest wybór, to według jakich kryteriów?

Wyroki publikowane są w całości, ze streszczeniem.

Wyroki Sądu Najwyższego o odrzuceniu środka zaskarżenia bez podania szczegółowego uzasadnienia nie są publikowane.

Wyroki publikowane są w całości, ze streszczeniem.

Wyroki innych sądów są publikowane, jeżeli ich znaczenie wykracza poza ramy indywidualnej sprawy.

Ostatnia aktualizacja: 08/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.