Orzecznictwo krajowe

Belgia

W tej sekcji w skrócie przedstawiono informacje na temat źródeł i treści belgijskiego orzecznictwa, jak również linki do istotnych baz danych.

Autor treści:
Belgia

Dostępne strony internetowe

Od końca 2017 r. funkcjonuje JUPORTAL będący publiczną bazą danych dotyczącą belgijskiego orzecznictwa.

Orzecznictwo w systemie JUPORTAL można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki JUPORTAL, która od listopada 2020 r. zastępuje poprzednią wyszukiwarkę Jure-Juridat.

Część bazy danych JUPORTAL można także przeglądać przy użyciu europejskiej wyszukiwarki ECLI, a mianowicie orzecznictwo następujących sądów:

  • Trybunału Konstytucyjnego (Cour constitutionnelle/Grondwettelijk Hof)
  • Sądu Kasacyjnego (Cour de cassation/Hof van Cassatie)
  • sądów apelacyjnych (cour d’appel/hof van beroep)
  • sądów pracy drugiej instancji (cour du travail/arbeidshof)
  • sądów pierwszej instancji (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)
  • sądów ds. działalności gospodarczej (tribunal de l'entreprise/ondernemingsrechtbank)
  • sądów pracy (tribunal du travail/arbeidsrechtbank)

Monitorowanie postępowań będących w toku

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

Czy podaje się informacje na temat:

tego, czy wniesiono środek zaskarżenia?

Tak

Tak

tego, że postępowanie jest nadal w toku?

Tak

Nie

wyniku środka zaskarżenia?

Tak

Nie

prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

tego, że dalsze postępowanie można wszcząć przed:

– innym sądem (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

– Trybunałem Sprawiedliwości?

– Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Tak

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie


Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Nie

Nie


Obowiązują niewiążące zasady postępowania.

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

Czy publikuje się cały tekst, czy tylko wybrane części?

Wybrane części

Wybrane części

Jeśli publikuje się wybrane części, jakie są kryteria publikacji?

Interes społeczny i prawny

Interes społeczny i prawny

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.