Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niderlandzki
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Belgia

W niniejszej części znajduje się przegląd źródeł orzecznictwa i ich treści oraz odesłania do odpowiednich baz danych.

Autor treści:
Belgia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Dostępne strony internetowe

Strona internetowa JURIDAT umożliwia wyszukiwanie orzecznictwa belgijskiego.

Prezentacja orzeczeń, streszczenia

Na ogół orzeczenia wprowadza się przez listę słów kluczowych lub „wypis”, po którym następuje streszczenie (lub podsumowanie) najważniejszych zagadnień prawnych i odesłań do ustawy lub do wcześniejszych orzeczeń.

Przykład:

Lista słów kluczowych lub „wypis”: Compétitions sportives - Matches de football - Sécurité - Infraction - Sanction administrative - Recours devant le tribunal de police - Droits de la défense - Violation - Exception - Rejet de la demande - Réouverture des débats - Mission du juge (Zawody sportowe – Mecze piłki nożnej – Bezpieczeństwo – Występek – Sankcja administracyjna – Odwołanie do sądu policyjnego – Prawo do obrony – Naruszenie – Zarzut – Odrzucenie wniosku – Ponowne otwarcie procedury ustnej – Zakres zadań sędziego)

Streszczenie: Sędzia musi zarządzić ponowne otwarcie procedury ustnej zanim w całości lub części odrzuci wniosek na podstawie zarzutu, którego strony mu nie przedłożyły, jako naruszenie prawa do obrony w postępowaniu mającym na celu nałożenie sankcji administracyjnej na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej (loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football) (1),(2). (1) Zob. Cass., 26 grudnia 1986 r., RG 5176, Pas., 1987, nr 258; Cass., 3 kwietnia 1998 r., RG C.97.0087.F, Pas., 1998, nr 191 i Cass., 17 maja 2002 r., RG C.01.0330.F, Pas., 2002, nr 303. (2) Art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1998 r., w wersji obowiązującej przed jej zmianą ustawą z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Sądy, których orzecznictwo zostało uwzględnione

  • Cour supreme (Sąd Najwyższy)
  • Sądy powszechne
  • Sądy szczególne

Śledzenie trwających postępowań

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy podaje się informacje na temat:

wystąpienia ze środkiem odwoławczym?

Tak

Tak

faktu, że sprawa pozostaje w toku?

Tak

Nie

wyniku odwołania?

Tak

Nie

prawomocności i ostateczności orzeczeń?

Nie

Nie

faktu, że postępowanie można kontynuować przed   

  innym sądem (trybunałem konstytucyjnym itd.)?

  Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Tak

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie


Przepisy w zakresie publikacji

Na szczeblu krajowym?

W sprawie orzeczeń niektórych sądów?

Czy istnieją bezwzględnie obowiązujące przepisy w zakresie publikacji orzeczeń sądów?

Nie

Nie


Istnieją niewiążące przepisy w zakresie postępowania.

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy publikuje się cały tekst czy wybór fragmentów?

Wybór

Wybór

Na podstawie jakich kryteriów dokonuje się wyboru fragmentów do publikacji?

Znaczenie społeczne i prawne

Znaczenie społeczne i prawne


Ciekawe strony

Juridat

Service Public Fédéral Justice (Federalny wymiar sprawiedliwości)

Ostatnia aktualizacja: 06/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.