Orzecznictwo krajowe

Bułgaria

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat orzecznictwa sądów bułgarskich oraz linki do odpowiednich baz orzecznictwa.

Autor treści:
Bułgaria

Wymiar sprawiedliwości sprawują Najwyższy Sąd Kasacyjny, Najwyższy Sąd Administracyjny, sądy apelacyjne, sądy okręgowe, sądy wojskowe i sądy rejonowe. Wyroki skazujące i inne orzeczenia są przechowywane w bazach orzecznictwa poszczególnych sądów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Najwyższy Sąd Kasacyjny jest najwyższą instancją sądową w sprawach karnych, handlowych i cywilnych. Zgodnie z art. 124 konstytucji Bułgarii Najwyższy Sąd Kasacyjny sprawuje najwyższy nadzór sądowy nad prawidłowym i jednolitym stosowaniem prawa przez wszystkie sądy. Jego jurysdykcja obejmuje całe terytorium Bułgarii.

Najwyższy Sąd Administracyjny sprawuje najwyższy nadzór sądowy nad prawidłowym i jednolitym stosowaniem prawa przez sądy administracyjne.

Rozpoznaje on:

 1. skargi na akty normatywne, z wyłączeniem tych uchwalonych przez radę gminy;
 2. skargi na akty wydane przez Radę Ministrów, premiera, wicepremierów i ministrów w związku z wykonywaniem uprawnień konstytucyjnych i sprawowaniem rządów; w przypadkach przewidzianych w ustawie, gdy organy te przekazały swoje uprawnienia właściwym urzędom, akty administracyjne wydane przez te urzędy należy zaskarżyć przed właściwym sądem administracyjnym;
 3. skargi na decyzje Najwyższej Rady Sądownictwa;
 4. skargi na akty Bułgarskiego Banku Narodowego i jego organów;
 5. skargi kasacyjne i apelacje od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji;
 6. środki zaskarżenia od wyroków i postanowień wniesione przez strony postępowania;
 7. wnioski o wzruszenie prawomocnego orzeczenia sądowego w sprawach administracyjnych;
 8. skargi na inne akty określone w przepisach prawa.

Orzecznictwo dostępne w internecie

Najwyższy Sąd Administracyjny prowadzi stronę internetową od początku 2002 r. Strona powstała po to, by zaspokoić potrzeby osób fizycznych, osób prawnych i organów administracyjnych w zakresie łatwego dostępu do informacji na temat orzeczniczej działalności sądu.

Orzecznictwo jest dostępne na stronie sądu. Dostęp do bazy danych wymaga standardowej bezpłatnej rejestracji (nazwa użytkownika i hasło).

Najwyższy Sąd Kasacyjny ma stronę internetową z bezpośrednim dostępem do bazy orzecznictwa.

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Najwyższy Sąd Administracyjny

Na stronach internetowych z linkami prowadzącymi do orzeczeń i innych aktów Najwyższego Sądu Administracyjnego nie są podawane tytuły orzeczeń. Wszelkie akty oznacza się numerem, datą wydania i numerem sprawy, do której się odnoszą, np.:

Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005 (Wyrok nr 5908 z 23.06.2005 r. w sprawie nr 4242/2005)

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Orzeczenia publikuje się w druku w biuletynie i roczniku oraz na stronie internetowej Najwyższego Sądu Kasacyjnego Bułgarii.

Wyszukiwać można według następujących kryteriów: według oznaczenia sądu i stron; według numeru sprawy w rejestrze Najwyższego Sądu Kasacyjnego; według numeru sprawy w danym wydziale Najwyższego Sądu Kasacyjnego.

Pełne wersje orzeczeń wydanych od 1 października 2008 r. (z usuniętymi danymi osobowymi) są dostępne pod linkiem podanym u dołu strony z wynikami wyszukiwania.

Aktualne wiadomości i komunikaty prasowe Najwyższego Sądu Kasacyjnego Republiki Bułgarii są zamieszczane regularnie w sekcji prasowej na stronie internetowej sądu. Orzeczenia w sprawach budzących duże zainteresowanie opinii publicznej są zamieszczane w tej samej sekcji oraz w bazie orzecznictwa Najwyższego Sądu Kasacyjnego.

Formaty

Najwyższy Sąd Administracyjny

Orzecznictwo jest dostępne na stronie internetowej sądu w formacie HTML.

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Orzecznictwo jest dostępne na stronie internetowej sądu w formacie PDF.

Sądy

Dalsze postępowanie


Sądy najwyższe – Najwyższy Sąd Administracyjny i Najwyższy Sąd Kasacyjny

Inne sądy

Czy dostępne są informacje:

 • dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

 • dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Tak

Tak

 • dotyczące wyniku środka odwoławczego?

Tak

Tak

 • dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

 • dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Nie dotyczy

Nie dotyczy


Reguły dotyczące publikacji


Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądów

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak – art. 64 ust. 1 ustawy o systemie sądownictwa

TakSądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

Najwyższy Sąd Administracyjny i Najwyższy Sąd Kasacyjny – pełny zbiór orzecznictwa

pełne orzecznictwo/wybór orzecznictwa

Jakie kryteria stosuje się w przypadku publikacji wyboru orzecznictwa?

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.