Orzecznictwo krajowe

Czechy

W niniejszej części przedstawiono przegląd orzecznictwa w Republice Czeskiej, a także opis odpowiednich baz danych zawierających orzecznictwo oraz łącza do nich.

Autor treści:
Czechy

Orzecznictwo dostępne w internecie

Orzecznictwo jest publicznie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.justice.cz/ (zakładka: „Judikatura” (orzecznictwo)).

Każdy z poniższych sądów prowadzi bazę danych zawierającą jego orzecznictwo:

  • Trybunał Konstytucyjny (Ústavní soud);
  • Sąd Najwyższy (Nejvyšší soud);
  • Najwyższy Sąd Administracyjny (NSA) (Nejvyšší správní soud).

Streszczenia wszystkich orzeczeń NSA po usunięciu danych osobowych są publikowane, na stronie internetowej NSA. Niektóre orzeczenia NSA, a także niektóre orzeczenia sądów administracyjnych niższej instancji, wybrane według wagi orzeczenia przez pełny skład sędziów NSA, są przedstawiane w bardziej szczegółowy sposób.

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Wyroki są udostępniane na stronach internetowych sądów najwyższych.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie html.

Sądy, których orzecznictwo jest udostępniane na stronie internetowej

W internecie publikowane są orzeczenia następujących sądów:

Dalsze postępowanie

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące:

środków odwoławczych?

Nie

Tak (https://www.justice.cz/, źródło: InfoSoud)

tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Tak (InfoSoud)

wyniku środka odwoławczego?

Nie

Tak (InfoSoud)

prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa

Tak

Tak

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

W pełni zanonimizowane

W pełni zanonimizowane

Jeżeli dokonywany jest wybór,

jakie stosuje się kryteria?

Ochrona danych osobowych

Prawnicze bazy danych

Nazwa i URL bazy danych

Portal administracji publicznej

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Krótki opis treści

Baza danych zawiera ustawodawstwo Republiki Czeskiej w języku czeskim.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.