Orzecznictwo krajowe

Estonia

Na tej stronie przedstawiono w zarysie estońskie orzecznictwo oraz opis odpowiednich baz orzecznictwa.

Autor treści:
Estonia

Orzecznictwo dostępne w internecie

Orzecznictwo sądów pierwszej i drugiej instancji jest publikowane na stronach internetowych od 2001 r. Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest udostępniane od czasu reorganizacji systemu sądownictwa w 1993 r. i podlega publikacji w estońskim dzienniku urzędowym Riigi Teataja oraz na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Orzecznictwo sądów pierwszej i drugiej instancji jest dostępne w elektronicznym wydaniu estońskiego dziennika urzędowego Riigi Teataja.

Obowiązek udostępniania orzecznictwa wynika z ustawy o informacji publicznej, natomiast bardziej szczegółowe uregulowania przewidują kodeksy postępowania sądowego. Zazwyczaj publikowane są wszystkie prawomocne wyroki. W przepisach dotyczących postępowania sądowego w sprawach cywilnych i administracyjnych przewidziano jednak wyjątkowe sytuacje, w których sądy, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby, nie ujawniają w wyrokach imienia i nazwiska tej osoby (zastępując je inicjałami lub innymi znakami), jej numeru identyfikacyjnego, daty urodzenia, numeru rejestracyjnego ani adresu. W postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i administracyjnych sąd może, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby, opublikować jedynie sentencję wyroku zawierającego szczególnie chronione dane osobowe lub nie publikować go wcale, jeżeli zastąpienie imienia i nazwiska tej osoby inicjałami lub innymi znakami może stanowić naruszenie prywatności. Sądy mogą również opublikować jedynie sentencję wyroku, jeżeli wyrok zawiera informacje, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju.

Publikowane są wszystkie prawomocne wyroki w sprawach karnych, ale ujawniane są w nich tylko dane osobowe oskarżonego (imię, nazwisko i numer identyfikacyjnych lub data urodzenia). Co do zasady nie ujawnia się danych osobowych oskarżonych, którzy są nieletni (ich imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne lub daty urodzenia zastępuje się inicjałami lub innymi znakami). W postępowaniu karnym sądy mogą, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, opublikować jedynie wstęp oraz sentencję wyroku lub jego końcową część, jeżeli wyrok zawiera szczególnie chronione dane osobowe. To samo dotyczy sytuacji, gdy wyrok zawiera dane osobowe podlegające ograniczeniom dostępu innego rodzaju i umożliwia zidentyfikowanie osób, których dotyczy, pomimo tego, że imiona in nazwiska oraz inne dane osobowe zastąpiono inicjałami lub innymi znakami.

Publikowanie orzecznictwa uznawane jest za jeden z aspektów sprawowania wymiaru sprawiedliwości, przy czym można sprzeciwić się publikacji konkretnych danych. Sąd musi zatem rozważyć, w jaki sposób publikować swoje orzeczenia.

Sposób przedstawienia orzeczeń i tytuły


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy orzecznictwo jest opatrzone tytułami?

Tak

Nie

Orzeczenia Sądu Najwyższego dostępne w estońskim dzienniku urzędowym (Riigi Teataja) oraz na stronie internetowej Sądu Najwyższego można wyszukiwać według lat, rodzaju sprawy, sygnatury sprawy, daty wydania orzeczenia, składu orzekającego, rodzaju postępowania, rodzaju wykroczenia, adnotacji oraz treści. Na stronie internetowej Sądu Najwyższego możliwe jest także wyszukiwanie z wykorzystaniem słów kluczowych.

Wyroki sądów pierwszej i drugiej instancji można wyszukiwać według rodzaju postępowania. Możliwe jest także wyszukiwanie z wykorzystaniem szeregu różnych kryteriów, w zależności od rodzaju postępowania. W odniesieniu do wszystkich rodzajów postępowań dostępny jest wariant wyszukiwania według sygnatury sprawy i ECLI, sądu, rodzaju postępowania, rodzaju orzeczenia i daty wydania orzeczenia, daty wszczęcia postępowania, adnotacji i treści orzeczenia. W sprawach karnych dostępne jest również wyszukiwanie według sygnatury postępowania przygotowawczego, kategorii sprawy, wyniku postępowania, rodzaju postępowania, rodzaju złożonych wniosków i orzeczonej kary lub, przykładowo, według przesłanek uniewinnienia. Orzeczenia wydane w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym można także wyszukiwać według kategorii sprawy, rodzaju postępowania oraz wyniku postępowania.

Przykład tytułu

Kontrola konstytucyjności § 71 ust. 2 ustawy o lotnictwie.

Formaty


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Dokument

Metadane

Dokument

Metadane

Czy orzecznictwo jest dostępne w formacie XML?

Nie

Nie

Nie

Nie

Jakie inne formaty są stosowane?

HTML

HTML

PDF

HTML

Dalsze postępowanie


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy dostępne są informacje:

dotyczące środków odwoławczych?

-

Nie

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Tak

Nie

dotyczące wyniku środka odwoławczego?

-

Tak

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji


Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądów

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

-

Zasady dotyczące orzecznictwa są określone w kodeksach postępowań. Zasady te są różne w postępowaniu karnym i cywilnym.


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo czy tylko jego wybór?

Tylko wybór

Tylko wybór

Jakie stosuje się kryteria wyboru orzeczeń?

Wyboru dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

1) orzeczenie jest prawomocne;

2) orzeczenie może zostać opublikowane, jeżeli:

a) (w sprawach cywilnych i administracyjnych) nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych; orzeczenie publikuje się, zastępując imiona i nazwiska inicjałami lub innymi znakami, w taki sposób, aby nie prowadziło to do naruszenia prywatności danej osoby; orzeczenie nie zawiera informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju;

b) (w sprawach karnych) orzeczenie nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych lub danych, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju lub jeżeli imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe zostały zastąpione inicjałami oraz innymi znakami, tak że niemożliwe jest zidentyfikowanie danej osoby; orzeczenie nie zawiera informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju.

Wyboru dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

1) orzeczenie jest prawomocne;

2) orzeczenie może zostać opublikowane, jeżeli:

a) (w sprawach cywilnych i administracyjnych) nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych; orzeczenie publikuje się, zastępując imiona i nazwiska inicjałami lub innymi znakami, w taki sposób, aby nie prowadziło to do naruszenia prywatności danej osoby; orzeczenie nie zawiera informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju;

b) (w sprawach karnych) orzeczenie nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych lub danych, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju lub jeżeli imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe zostały zastąpione inicjałami oraz innymi znakami, tak że niemożliwe jest zidentyfikowanie danej osoby; orzeczenie nie zawiera informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju.

Prawnicze bazy danych

Nazwa i URL bazy danych

Opublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego można znaleźć na stronie internetowej Sądu Najwyższego oraz estońskiego dziennika urzędowego (Riigi Teataja).

Prawomocne i opublikowane orzeczenia sądów pierwszej i drugiej instancji można znaleźć poprzez funkcję wyszukiwania orzecznictwa dostępną na stronie estońskiego dziennika urzędowego Riigi Teataja.

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym składane przez estońskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są dostępne na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Podana jest tam nazwa sądu składającego wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, data złożenia wniosku, a także opis treści wniosku oraz sygnatura sprawy w Trybunale Sprawiedliwości.

Streszczenia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są dostępne na stronie estońskiego dziennika urzędowego Riigi Teataja.

Na stronie internetowej sądów publikowane są statystyki postępowań przed sądami pierwszej i drugiej instancji począwszy od roku 1996. Statystyki Sądu Najwyższego są dostępne na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Statystyki dotyczące kontroli konstytucyjności udostępniane są od 1993 roku, natomiast statystyki odnoszące się do spraw administracyjnych, cywilnych, karnych i spraw o wykroczenia – od roku 2002.

Na stronie internetowej Sądu Najwyższego znajdują się również analizy orzecznictwa w wybranych dziedzinach począwszy od roku 2006.

Czy dostęp do baz danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do baz danych jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.