Orzecznictwo krajowe

Finlandia

Na niniejszej stronie przedstawiono ogólny opis orzecznictwa Finlandii.

Autor treści:
Finlandia

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

W przypadku sądów najwyższych i większości innych sądów słowa kluczowe i tytuły są zamieszczone wraz z datami i sygnaturą.

Przykład tytułu/tytułów

Fiński Sąd Najwyższy

słowo kluczowe

Umowa o pracę – przejęcie przedsiębiorstwa – prawo UE – skutki wykładni dyrektywy

Sygnatura: S2006/340

Data wniesienia: 29.1.2009

Data wydania wyroku 23.4.2009

Nr akt: 835

krótkie streszczenie

Sprawa dotyczy prawa pracownika zwalniającego się z pracy w trakcie przejęcia przedsiębiorstwa do otrzymania odszkodowania od przejmującego zgodnie z sekcją 6 rozdziału 7 ustawy o umowach o pracę, z uwzględnieniem art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 2001/23/WE.

prawodawstwo

Ustawa o umowach o pracę 55/2001, rozdział 7 sekcja 6

Dyrektywa Rady 2001/23/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, art. 4 ust. 2.


Powyższa tabela przedstawia dostępne informacje na temat wyroków Sądu Najwyższego. Część pn. „słowa kluczowe” zawiera słowa kluczowe oraz datę wydania wyroku; „krótkie streszczenie” zawiera podstawowe informacje na temat treści wyroku, natomiast „prawodawstwo” zawiera informacje na temat odpowiednich przepisów krajowych i unijnych.

Formaty

Fińskie orzecznictwo jest dostępne w formacie HTML.

Dalsze postępowanie

Informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie można uzyskać w niżej wymienionych sądach:

  • informacje ogólne na temat środków odwoławczych można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
  • informacje ogólne na temat spraw w toku udostępnia można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
  • informacje na temat wyników apelacji można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
  • informacje dotyczące prawomocności orzeczenia można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
  • informacji dotyczących dalszego postępowania w sprawie przed innymi sądami (np. Trybunałem Konstytucyjnym) nie udostępnia ani Sąd Najwyższy, ani inne sądy
  • informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach.

Reguły dotyczące publikacji

Istnieją wiążące zasady publikacji orzecznictwa na poziomie krajowym i na szczeblu sądów.

Pełne orzecznictwo jest publikowane przez sądy najwyższe i sądy szczególne. Inne sądy publikują jedynie wybrane orzeczenia w zależności od wagi sprawy, w przypadku wdrożenia nowych przepisów lub zmian przepisów oraz w związku z potrzebą harmonizacji wdrażania.

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.