Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: węgierski
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Węgry

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa Węgier, a także opis odpowiednich baz danych orzecznictwa i łącza do nich.

Autor treści:
Węgry

Orzecznictwo udostępnione na stronach internetowych

Ustawa nr CLXI z 2011 r. o organizacji i administracji sądów stanowi, że od dnia 1 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy Węgier (Kúria), pięć sądów apelacyjnych (ítélőtábla) oraz sądy administracyjne i sądy pracy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego (gdy poddane kontroli orzeczenie z tego zakresu zostało wydane w pierwszej instancji i nie podlega zwyczajnym środkom zaskarżenia) mają obowiązek publikowania orzeczeń co do istoty sprawy (érdemi határozat) w formie elektronicznej w Zbiorze Orzeczeń Sądowych (Bírósági Határozatok Gyűjteménye). Obecnie Zbiór Orzeczeń Sądowych w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej rejestru zanonimizowanych orzeczeń (Anonim Határozatok Tára) (link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Wcześniej na podstawie ustawy nr XC z 2005 r. o swobodnym dostępie do informacji elektronicznych Sąd Najwyższy (Legfelsőbb Bíróság) i pięć sądów apelacyjnych było zobowiązanych od dnia 1 lipca 2007 r. do publikowania wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy).

Wyjątkiem są orzeczenia wydane w wymienionych poniżej postępowaniach, których publikacja w zbiorze orzeczeń nie jest obowiązkowa.

 • orzeczenia w sprawach o nakaz zapłaty, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach sądu gospodarczego, postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych, a także postępowaniach dotyczących rejestrów prowadzonych przez sądy;
 • orzeczenia w sprawach małżeńskich, w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa lub pochodzenia, w postępowaniach o odebranie praw rodzicielskich oraz w postępowaniach o ustanowienie kurateli nie mogą zostać opublikowane, jeśli któraś ze strony wystąpi z wnioskiem o niepublikowanie orzeczenia;
 • orzeczenia w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw na tle seksualnym nie mogą zostać opublikowane bez zgody ofiary.

Ponadto Sąd Najwyższy jest zobowiązany do publikacji orzeczeń w sprawie jednolitego stosowania prawa (link: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), orzeczeń dotyczących zasad prawnych (link: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) i uchwał dotyczących zasad prawnych (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej rejestru zanonimizowanych orzeczeń (link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Prezes sądu, który wydał orzeczenie, jest zobowiązany do publikacji orzeczenia w Zbiorze Orzeczeń Sądowych w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia na piśmie.

Opublikowane orzeczenie należy opatrzyć informacją zawierającą nazwę sądu i gałąź prawa, rok wydania orzeczenia, numer porządkowy oraz przepisy prawa, na podstawie których wydano orzeczenie.

Zgodnie z nadrzędną zasadą z orzeczenia należy usunąć wszystkie dane osobowe stron („orzeczenie zanonimizowane”) i zastąpić je oznaczeniami wskazującymi rolę stron w postępowaniu.

Sposób przedstawienia orzeczeń / nagłówki

Nie zamieszcza się osobnych nagłówków, ponieważ wyszukiwarka podaje wszystkie istotne dane. Wyniki wyszukiwania zawierają numer identyfikacyjny i odnoszące się do niego dane (sąd, rodzaj postępowania).

(Szczegółowe zasady oznaczania orzeczeń publikowanych w Zbiorze Orzeczeń Sądowych zawiera rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego nr 29/2007 z dnia 31 maja 2007 r.)

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie .rtf.

Sądy właściwe

Sąd Najwyższy i sądy apelacyjne mają obowiązek publikowania wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy. Obowiązkowej publikacji podlegają również wszystkie orzeczenia sądów niższych instancji bezpośrednio związane z tymi orzeczeniami.

Sądy administracyjne i sądy pracy mają obowiązek publikowania tylko tych orzeczeń co do istoty sprawy, które zostały wydane w pierwszej instancji i nie podlegają zwyczajnym środkom zaskarżenia.

Ponadto prezesi sądów mogą zdecydować o publikacji innych orzeczeń co do istoty sprawy.

Główna strona internetowa: Sądownictwo

Dalsze postępowanie

Sąd Najwyższy (Kúria)

Pozostałe sądy

Czy dostępne są informacje

na temat postępowań odwoławczych?

Nie

Nie

 • dotyczące tego, czy dana sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

 • dotyczące wyniku postępowania odwoławczego?

Nie

Nie

 • dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

 • dotyczące dalszego postępowania

przed innym sądem krajowym, np. Trybunałem Konstytucyjnym (Alkotmánybíróság)?

przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

przed Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Zasady publikacji

Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądowym

Czy istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

Tak

Sąd Najwyższy (Kúria)

Pozostałe sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko wybór?

Pełne orzecznictwo

Tylko wybór

Jeżeli dokonywany jest wybór,

jakie stosuje się kryteria?

Pięć sądów apelacyjnych ma obowiązek publikowania wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy. Obowiązkowej publikacji podlegają również wszystkie orzeczenia sądów niższej instancji bezpośrednio związane z tymi orzeczeniami.

Ponadto prezesi tych sądów mogą zdecydować o publikacji innych orzeczeń co do istoty sprawy.

Od 1 lipca 2007 r.

Prawne bazy danych

Nazwa i adres URL bazy danych

Portal węgierskiego sądownictwa

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Krótki opis zawartości

Począwszy od dnia 1 lipca 2007 r. wszystkie orzeczenia co do istoty sprawy wydane przez Sąd Najwyższy (Kúria, nazwa stosowana przed dniem 1 stycznia 2012 r. – Legfelsőbb Bíróság) oraz pięć sądów apelacyjnych, a od dnia 1 stycznia 2012 r. orzeczenia co do istoty sprawy sądów administracyjnych oraz sądów pracy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, gdy poddane kontroli orzeczenie z tego zakresu zostało wydane w pierwszej instancji i nie podlega zwyczajnym środkom zaskarżenia.

Wszystkie orzeczenia wydane przez sądy niższych instancji związane z tymi orzeczeniami.

Inne orzeczenia określone przez prezesa sądu.

Z orzeczeń należy usunąć wszystkie dane osobowe stron i zastąpić je odpowiednimi oznaczeniami wskazującymi rolę stron w postępowaniu. Nie trzeba natomiast usuwać:

 • nazwy organu administracji rządowej lub samorządowej bądź innych ustanowionych ustawowo organów pełniących zadania publiczne, a także – o ile przepisy nie stanowią inaczej – imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby wykonującej takie zadania, jeśli osoba ta uczestniczyła w postępowaniu w związku z pełnieniem danej funkcji publicznej;
 • imienia i nazwiska prawnika występującego w roli pełnomocnika lub obrońcy;
 • imienia i nazwiska osoby fizycznej będącej stroną pozwaną w przypadku przegrania przez nią sprawy, a także nazwy i siedziby osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej w przypadku orzeczenia wydanego w sprawie, w której przepisy przewidują dochodzenie roszczeń w interesie publicznym;
 • nazwy i siedziby organizacji społecznej lub fundacji, a także imienia i nazwiska jej pełnomocnika.
 • danych dostępnych dla dobra interesu publicznego.

Powiązane linki

Wyszukiwanie w zbiorze węgierskiego orzecznictwa

Ostatnia aktualizacja: 06/04/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.