Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Irlandia

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa Irlandii, a także opis odpowiednich baz danych zawierających orzecznictwo i łącza do nich.

Autor treści:
Irlandia

Orzecznictwo powstało na bazie precedensów lub wcześniejszych orzeczeń sądowych. W niektórych sytuacjach – gdy okoliczności faktyczne sprawy są podobne – orzecznictwo może być wiążące dla innego sądu. Zazwyczaj jest tak, że sądy niższej instancji wydają orzeczenia zgodne z orzeczeniami sądów wyższej instancji. Orzecznictwo opiera się na dwóch zasadach: zasadzie stare decisis oraz zasadzie res judicata. Zasada stare decisis to inaczej zasada wiążącego precedensu. Zasada res judicata oznacza, że dana kwestia została uprzednio rozstrzygnięta wyrokiem sądowym.

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Prezentacja orzecznictwa

Większość orzecznictwa sądów irlandzkich jest udostępniana opinii publicznej.

Na stronie Służby Sądowniczej Irlandii (Courts Service of Ireland) jest udostępniane bezpłatnie orzecznictwo

Sądu Najwyższego (Supreme Court), Apelacyjnego Sądu Karnego (Court of Criminal Appeal) oraz Wysokiego Sądu (High Court). Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest również dostępne na stronie Sądu Najwyższego Irlandii (http://www.supremecourt.ie).

Na stronie udostępniane są orzeczenia Sądu Najwyższego wydane począwszy od 2001 r.; orzeczenia Apelacyjnego Sądu Karnego oraz Wysokiego Sądu od 2004 r.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Apelacyjnego Sądu Karnego oraz Wysokiego Sądu jest udostępniane również bezpłatnie na stronach z bazami danych Brytyjskiego i Irlandzkiego Instytutu Informacji Prawnej (British and Irish Legal Information Institute): BAILII oraz Irlandzkiej Inicjatywy Informacji Prawnej (Irish Legal Information Initiative) IRLII.

Za pośrednictwem strony internetowej BAILII są dostępne następujące zbiory:

Zasady dotyczące publikacji

Nie istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa na szczeblu krajowym lub na szczeblu sądów. Publikowane są wszystkie reserved judgments Sądu Najwyższego. (Są to wyroki w sprawach, w których sędzia/sąd odracza ogłoszenie wyroku na czas potrzebny do jego rozważenia i sporządzenia.)

Wyroki wydawane ex tempore, tzn. w przypadku gdy sąd nie odracza ogłoszenia wyroku, są publikowane jedynie wtedy, gdy dotyczą kwestii prawa lub gdy sąd wydający wyrok postanowi o ich publikacji.

Do orzeczeń udostępnianych na stronie internetowej

nie stosuje się zasady anonimowości, chyba że wymaga tego ustawa lub tak postanowi sąd. Niektóre sprawy zgodnie z prawem odbywają się z wyłączeniem jawności, a pewne przepisy prawne nie zezwalają na ujawnienie imienia i nazwiska pokrzywdzonego. W takich wyrokach imiona i nazwiska są wykreślone.

Wszystkie orzeczenia w sprawach, które toczyły się z wyłączeniem jawności (in camera) lub w przypadku których wyrok zawiera szczególnie chronione dane osobowe dotyczące strony lub świadków, są udostępniane z zachowaniem zasady anonimowości.

Zanim wyroki zostaną opublikowane na stronie internetowej, są przekazywane w formie papierowej:

  • wszystkim sędziom,
  • bibliotekom, z których korzystają przedstawiciele zawodów prawniczych:
    • bibliotece Rzecznika Generalnego (Attorney General),
    • bibliotece reprezentanta prawnego państwa przed sądami i doradcy prawnego państwa w ramach urzędu Attorney General (Chief State Solicitor), oraz
  • poszczególnych ministerstw.

Ciekawe strony

Służba Sądownicza Irlandii (Courts Service of Ireland)

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.