Orzecznictwo krajowe

Włochy

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa we Włoszech, a także opis odpowiednich baz danych orzecznictwa i łącza do nich.

Autor treści:
Włochy

Orzecznictwo w internecie

Organy wchodzące w skład włoskiego systemu sądownictwa publikują informacje dotyczące orzecznictwa na różnych stronach internetowych.

Najwyższy Sąd Kasacyjny (Corte Suprema di Cassazione) jest sądem najwyższej rangi we włoskim systemie sądownictwa. W portalu tego sądu można znaleźć różnorodne informacje pogrupowane w dwóch głównych sekcjach.

Jedna z nich jest poświęcona będącym w toku sprawom cywilnym i karnym. Zgodnie z włoską ustawą o ochronie danych dostęp do niej posiadają jedynie zarejestrowani i odpowiednio upoważnieni prawnicy zajmujący się określonymi sprawami. Dostęp uzyskuje się przy użyciu karty elektronicznej z ważnym certyfikatem cyfrowym.

Za pośrednictwem portalu możliwy jest również dostęp do jego drugiej części, czyli systemu Italgiure DB. Zawiera on miliony dokumentów dotyczących zakończonych postępowań sądowych (głównie wyroki), zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Bezpłatny dostęp do tych danych przysługuje funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości (sędziom, prokuratorom, pracownikom administracji sądowej). Po uiszczeniu niewysokiej opłaty subskrypcyjnej mogą z nich również korzystać prawnicy, pracownicy uczelni i inne zainteresowane podmioty.

Z informacjami gromadzonymi w sekretariatach sądów, a także w rejestrach orzecznictwa i dokumentach elektronicznych znajdujących się w skomputeryzowanych aktach spraw z zakresu prawa cywilnego można zapoznać się w internecie na stronach wszystkich sądów i sądów apelacyjnych.

Adwokatom i wyznaczonym przez sąd biegłym, którzy zostali odpowiednio uwierzytelnieni (posiadają elektroniczną kartę kompatybilną z Carta Nazionale dei Servizi) przyznaje się dostęp do portalu usług informatycznych (Portale dei Servizi Telematici).

Za pomocą tego portalu można także znaleźć informacje gromadzone w sekretariatach sędziów pokoju (giudice di pace).

Przeglądanie zanonimizowanych informacji pochodzących z akt zgromadzonych w sekretariacie sądu za pośrednictwem tego portalu nie wymaga uwierzytelnienia.

Sposób zamieszczania orzeczeń/Szczegóły

Informacje o postępowaniach będących w toku są dostępne dla uprawnionych podmiotów i klasyfikowane według imienia i nazwiska stron lub sygnatury sprawy zgodnej z rejestrem ogólnym Najwyższego Sądu Kasacyjnego lub innego konkretnego sądu.

Orzeczenia wydane w zakończonych sprawach można również znaleźć za pomocą wyszukiwania tekstowego lub wyszukiwania według tematu albo konkretnych szczegółowych danych (daty wniesienia pozwu, imienia lub nazwiska strony).

Formaty

Dokumenty i informacje dotyczące orzecznictwa są dostępne w formatach PDF i html.

Sądy

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Informacje są dostępne na stronach Najwyższego Sądu Kasacyjnego.

Sądy powszechne

Zaktualizowana lista łączy do stron sądów powszechnych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dalsze postępowanie

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Inne sądy

Dostępne informacje

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku

tak

tak

dotyczące wyniku skorzystania ze środków zaskarżenia

tak

nie

dotyczące prawomocności orzeczeń

tak

tak

Jeżeli konkretny sąd pierwszej lub drugiej instancji posiada własną stronę internetową, często można na niej znaleźć informacje na temat tego, w jaki sposób wnieść pozew, wszcząć postępowanie lub odwołać się od orzeczenia sądu.

Prawnicze bazy danych

  1. Strona Italgiure DB umożliwia dostęp do bazy danych zawierającej szczegółowe dane na temat wielu orzeczeń sądowych, w szczególności orzeczeń Najwyższego Sądu Kasacyjnego. Strona ta zawiera ponad 35 milionów dokumentów (w tym ustaw i aktów wykonawczych, a także odesłania do opracowań specjalistycznych).

Dostęp do bazy danych jest zastrzeżony (zob. powyżej).

  1. Znaczna część orzecznictwa sądów apelacyjnych i innych sądów jest dostępna za pośrednictwem portalu usług informatycznych (zob. powyżej).
Ostatnia aktualizacja: 18/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.