Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: łotewski
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Łotwa

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat orzecznictwa Łotwy.

Autor treści:
Łotwa

Orzecznictwo dostępne na stronie internetowej

Baza orzecznictwa stanowi integralną część portalu sądów krajowych (Latvijas Tiesu portāls). W bazie tej można znaleźć wyroki Sądu Najwyższego, pogrupowane według gałęzi prawa, której dotyczy dane orzeczenie.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. wszystkie wyroki łotewskich sądów administracyjnych są publikowane w internecie w portalu sądów krajowych.

Publikuje się również niektóre wyroki wydawane przez sądy w sprawach cywilnych i karnych we wszystkich instancjach (w szczególności, jeżeli publikacja wyroków może potencjalnie leżeć w publicznym interesie). Są one publikowane w portalu sądów krajowych. Wyroki Sądu Najwyższego są również dostępne na stronie Sądu Najwyższego .

Sposób przedstawienia orzeczeń/ tytuły

Baza orzecznictwa

Sygnatura sprawy (Lietas numurs)

Rodzaj sprawy (Lietas veids)

Data (Datums)

Otwórz kartę (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Sprawy cywilne (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Tytuł streszczenia (Tēzes virsraksts):

2. (Główna teza) (Galvenā tēze)

3. (Dodatkowe informacje prawne) (Papildu tiesiskā informācija)

Aby uzyskać dostęp do karty wyroku, należy kliknąć „Otwórz kartę” (Atvērt kartīti); karta składa się z dwóch części: danych podstawowych i danych dodatkowych. Dane dodatkowe obejmują następujące informacje:

  1. tytuł streszczenia wyroku;
  2. główne tezy wyroku (zazwyczaj 2-3 tezy);
  3. informacje o aktach prawnych, zasadach prawnych, orzecznictwie i założeniach doktryny prawa przywołanych w wyroku;
  4. streszczenie wyroku.

Formaty

Wyroki zamieszczone w bazie orzecznictwa portalu sądów krajowych są dostępne w formacie HTML.

Wyroki opublikowane w portalu sądów krajowych są dostępne w formatach PDF lub DOC.

Sądy, których orzeczenia są dostępne na stronie internetowej

Sąd Najwyższy

Wyroki Sądu Najwyższego są dostępne w bazie orzecznictwa oraz na stronie internetowej Sądu Najwyższego .

Sądy powszechne

Wyroki sądów powszechnych są zamieszczane na stronie internetowej portalu sądów krajowych.

Dalsze postępowanie

Informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie są dostępne na stronach portalu sądów krajowych za pośrednictwem funkcji „Śledzenie przebiegu postępowania sądowego” (Tiesvedības gaita) w części „e-usługi” (E-pakalpojumi).

Po wpisaniu sygnatury sprawy wyświetlane są następujące informacje: sąd, sędzia wyznaczony do rozpoznania sprawy, harmonogram rozpraw, wniesione środki zaskarżenia, rozstrzygnięcia w sprawie środków zaskarżenia oraz informacje dotyczące prawomocności wyroku.

Zasady dotyczące publikacji

Jeżeli sprawy są rozpoznawane na posiedzeniu jawnym, wyroki sądu (składające się z części wstępnej - komparycji, części opisowej, uzasadnienia i sentencji) mają status ogólnie dostępnych informacji od momentu ich ogłoszenia

Jeżeli wyroki sądu nie są ogłaszane (na przykład gdy dana sprawa była w całości rozpoznawana w postępowaniu pisemnym), uważa się je za informacje ogólnie dostępne od momentu ich doręczenia.

Jeżeli dana sprawa jest rozpoznawana z wyłączeniem jawności i jeżeli część wstępna oraz sentencja wyroku sądu zostały ogłoszone na jawnym posiedzeniu sądu, wówczas te części wyroku sądu są uważane za ogólnie dostępne informacje i mogą być publikowane.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów nr 123 (przyjętym w dniu 10 lutego 2009 r., które weszło w życie dnia 18 lutego 2009 r.) przed publikacją orzeczeń sądowych niektóre dane osobowe osób fizycznych muszą być wykreślone i zastąpione w następujący sposób:

  1. imię i nazwisko danej osoby – inicjałami;
  2. osobisty numer identyfikacyjny – słowami „osobisty numer identyfikacyjny;
  3. adres miejsca zamieszkania – słowami „miejsce zamieszkania”;
  4. adres nieruchomości – słowem „adres”;
  5. numer ewidencyjny nieruchomości – słowami „numer ewidencyjny”;
  6. numer rejestracyjny pojazdu – słowami „numer rejestracyjny”.

W orzeczeniach sądowych należy publikować dane osobowe sędziów, prokuratorów, adwokatów przysięgłych, notariuszy przysięgłych oraz przysięgłych komorników sądowych.

Wyboru orzecznictwa do publikacji dokonuje (w stosownych przypadkach) Wydział Orzecznictwa Sądu Najwyższego, uwzględniając znaczenie i wagę wyroku.

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.