Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Łotwa

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat orzecznictwa Łotwy.

Autor treści:
Łotwa
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Orzecznictwo dostępne na stronie internetowej

Baza orzecznictwa stanowi integralną część portalu sądów krajowych (Latvijas Tiesu portāls). W bazie tej można znaleźć wyroki Sądu Najwyższego, pogrupowane według gałęzi prawa, której dotyczy dane orzeczenie.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. wszystkie wyroki łotewskich sądów administracyjnych są publikowane w internecie w portalu sądów krajowych.

Publikuje się również niektóre wyroki wydawane przez sądy w sprawach cywilnych i karnych we wszystkich instancjach (w szczególności, jeżeli publikacja wyroków może potencjalnie leżeć w publicznym interesie). Są one publikowane w portalu sądów krajowych. Wyroki Sądu Najwyższego są również dostępne na stronie Sądu Najwyższego .

Sposób przedstawienia orzeczeń/ tytuły

Baza orzecznictwa

Sygnatura sprawy (Lietas numurs)

Rodzaj sprawy (Lietas veids)

Data (Datums)

Otwórz kartę (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Sprawy cywilne (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Tytuł streszczenia (Tēzes virsraksts):

2. (Główna teza) (Galvenā tēze)

3. (Dodatkowe informacje prawne) (Papildu tiesiskā informācija)

Aby uzyskać dostęp do karty wyroku, należy kliknąć „Otwórz kartę” (Atvērt kartīti); karta składa się z dwóch części: danych podstawowych i danych dodatkowych. Dane dodatkowe obejmują następujące informacje:

  1. tytuł streszczenia wyroku;
  2. główne tezy wyroku (zazwyczaj 2-3 tezy);
  3. informacje o aktach prawnych, zasadach prawnych, orzecznictwie i założeniach doktryny prawa przywołanych w wyroku;
  4. streszczenie wyroku.

Formaty

Wyroki zamieszczone w bazie orzecznictwa portalu sądów krajowych są dostępne w formacie HTML.

Wyroki opublikowane w portalu sądów krajowych są dostępne w formatach PDF lub DOC.

Sądy, których orzeczenia są dostępne na stronie internetowej

Sąd Najwyższy

Wyroki Sądu Najwyższego są dostępne w bazie orzecznictwa oraz na stronie internetowej Sądu Najwyższego .

Sądy powszechne

Wyroki sądów powszechnych są zamieszczane na stronie internetowej portalu sądów krajowych.

Dalsze postępowanie

Informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie są dostępne na stronach portalu sądów krajowych za pośrednictwem funkcji „Śledzenie przebiegu postępowania sądowego” (Tiesvedības gaita) w części „e-usługi” (E-pakalpojumi).

Po wpisaniu sygnatury sprawy wyświetlane są następujące informacje: sąd, sędzia wyznaczony do rozpoznania sprawy, harmonogram rozpraw, wniesione środki zaskarżenia, rozstrzygnięcia w sprawie środków zaskarżenia oraz informacje dotyczące prawomocności wyroku.

Zasady dotyczące publikacji

Jeżeli sprawy są rozpoznawane na posiedzeniu jawnym, wyroki sądu (składające się z części wstępnej - komparycji, części opisowej, uzasadnienia i sentencji) mają status ogólnie dostępnych informacji od momentu ich ogłoszenia

Jeżeli wyroki sądu nie są ogłaszane (na przykład gdy dana sprawa była w całości rozpoznawana w postępowaniu pisemnym), uważa się je za informacje ogólnie dostępne od momentu ich doręczenia.

Jeżeli dana sprawa jest rozpoznawana z wyłączeniem jawności i jeżeli część wstępna oraz sentencja wyroku sądu zostały ogłoszone na jawnym posiedzeniu sądu, wówczas te części wyroku sądu są uważane za ogólnie dostępne informacje i mogą być publikowane.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów nr 123 (przyjętym w dniu 10 lutego 2009 r., które weszło w życie dnia 18 lutego 2009 r.) przed publikacją orzeczeń sądowych niektóre dane osobowe osób fizycznych muszą być wykreślone i zastąpione w następujący sposób:

  1. imię i nazwisko danej osoby – inicjałami;
  2. osobisty numer identyfikacyjny – słowami „osobisty numer identyfikacyjny;
  3. adres miejsca zamieszkania – słowami „miejsce zamieszkania”;
  4. adres nieruchomości – słowem „adres”;
  5. numer ewidencyjny nieruchomości – słowami „numer ewidencyjny”;
  6. numer rejestracyjny pojazdu – słowami „numer rejestracyjny”.

W orzeczeniach sądowych należy publikować dane osobowe sędziów, prokuratorów, adwokatów przysięgłych, notariuszy przysięgłych oraz przysięgłych komorników sądowych.

Wyboru orzecznictwa do publikacji dokonuje (w stosownych przypadkach) Wydział Orzecznictwa Sądu Najwyższego, uwzględniając znaczenie i wagę wyroku.

Ostatnia aktualizacja: 30/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.