Orzecznictwo krajowe

Łotwa

W tej części przedstawiono w zarysie łotewskie orzecznictwo.

Autor treści:
Łotwa

Internetowa baza orzecznictwa

Bazę orzecznictwa utworzył łotewski Sąd Najwyższy (Latvijas Republikas Augstākā tiesa). Zawiera ona orzeczenia sądowe, które są istotne z punktu widzenia spójności orzecznictwa oraz jego badań i rozwoju.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego można wyszukiwać według instytucji sądowej, rodzaju sprawy, sektora, podsektora, zasad prawnych, istoty sprawy (argumentów) i słów kluczowych w tekście.

Baza orzecznictwa Sądu Najwyższego jest dostępna za pośrednictwem portalu e-usług Sądu Najwyższego oraz strony głównej Sądu Najwyższego.

Ponadto na portalu można publikować prawomocne orzeczenia wydane na posiedzeniu jawnym w sprawach istotnych z punktu widzenia interesu publicznego (tj. orzeczenia publikowane w celach edukacji obywatelskiej lub prawnej), podobnie jak inne orzeczenia wydane na posiedzeniu jawnym według uznania danego sądu.

Sposób przedstawienia orzeczeń/tytuły

Formaty

Wyroki zamieszczone w bazie orzecznictwa portalu sądów krajowych są dostępne w formacie HTML.

Wyroki opublikowane na portalu sądów krajowych są dostępne w formacie PDF.

Sądy, których orzeczenia są dostępne na stronie internetowej

Sąd Najwyższy

Wyroki Sądu Najwyższego są dostępne w bazie orzecznictwa na stronie internetowej Sądu Najwyższego oraz na stronie internetowej portalu sądów krajowych.

Sądy powszechne

Wyroki sądów powszechnych są zamieszczane na stronie internetowej portalu sądów krajowych.

Dalsze postępowanie

Informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie są dostępne na portalu sądów krajowych za pośrednictwem funkcji „Śledzenie przebiegu postępowania sądowego” (Tiesvedības gaita) w sekcji „e-usługi” lub w sekcji dostępnej dla upoważnionych użytkowników portalu „Moje sprawy (Manas lietas).

Nieupoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ogólnych informacji na temat przebiegu sprawy w sekcji „Śledzenie przebiegu postępowania sądowego”, wpisując sygnaturę sprawy lub numer wezwania do stawienia się przed sądem.

W sekcji „Moje sprawy” upoważnieni użytkownicy mają możliwość przeglądania danych dotyczących spraw, których są stroną, i materiałów tych spraw (w tym orzeczeń i nagrań dźwiękowych należących do akt sprawy).

Upoważnienia do korzystania z portalu sądów krajowych udziela się na podstawie:

  • dowodu tożsamości,
  • podpisu elektronicznego,
  • mobilnego podpisu elektronicznego,
  • eIDAS.

Zasady dotyczące publikacji

Ogłoszenie

Jeżeli sprawy są rozpoznawane na posiedzeniu jawnym, wyroki sądu (składające się z części wstępnej – komparycji, części opisowej, uzasadnienia i sentencji) mają status ogólnie dostępnych informacji od momentu ich ogłoszenia.

Jeżeli wyroki sądu nie są ogłaszane (na przykład gdy dana sprawa była w całości rozpoznawana w postępowaniu pisemnym), uważa się je za informacje ogólnie dostępne od momentu ich doręczenia.

Jeżeli dana sprawa jest rozpoznawana z wyłączeniem jawności i jeżeli część wstępna oraz sentencja wyroku sądu zostały ogłoszone na jawnym posiedzeniu sądu, wówczas te części wyroku sądu są uważane za ogólnie dostępne informacje i mogą być publikowane.

Dostępność

Dostępność orzeczeń sądowych regulują ustawa o władzy sądowniczej oraz rozporządzenie Rady Ministrów nr 123 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zasad publikowania informacji sądowych na stronie internetowej i przetwarzania orzeczeń sądowych przed ich ogłoszeniem (zwane dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów nr 123”).

Rozporządzenie Rady Ministrów nr 123 stanowi, że przy przygotowywaniu orzeczenia do publikacji niektóre dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych należy usunąć i zastąpić odpowiednim oznaczeniem:

  • imię i nazwisko danej osoby należy zastąpić wielką literą dowolnie wybraną z alfabetu łotewskiego (literę wybraną w celu zastąpienia imienia i nazwiska wybiera się w taki sposób, aby osoby, o których mowa w orzeczeniu, można było od siebie odróżnić);
  • osobisty numer identyfikacyjny – słowami „osobisty numer identyfikacyjny”;
  • adres miejsca zamieszkania – słowami „miejsce zamieszkania”;
  • adres nieruchomości – słowem „adres”;
  • numer ewidencyjny nieruchomości – słowami „numer ewidencyjny”;
  • numer rejestracyjny pojazdu – słowami „numer rejestracyjny”.

Podczas przygotowywania orzeczenia do publikacji lub ogłoszenia nie usuwa się ani nie utajnia danych dotyczących sędziów, prokuratorów, adwokatów przysięgłych, notariuszy przysięgłych, syndyków, prezesów sądów i przysięgłych komorników sądowych.

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.