Orzecznictwo krajowe

Malta

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa Malty.

Autor treści:
Malta

Orzecznictwo

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Chociaż w orzecznictwie nie występują tytuły zawierające słowa kluczowe, aplikacja do zarządzania wyrokami sądów krajowych (część systemu zarządzania sprawami sądowymi używanego przez sądy) zawiera funkcję umożliwiającą indeksowanie niektórych wyroków, które uznano za istotne. Przykładowo, rejestrowany wyrok wiąże się ze zbiorem słów kluczowych oraz streszczeniem wyroku.

W odniesieniu do wszystkich orzeczeń sądów stosuje się jeden określony wzór dokumentu, zawierający godło państwowe, nazwę sądu, nazwiska członków składu orzekającego, datę posiedzenia, sygnaturę sprawy, oznaczenie stron postępowania (A przeciwko B), a także treść wyroku sądowego. Wzór określa również czcionkę, tytuł i stopkę.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie PDF.

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy udostępniane są informacje:

  • dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

  • dotyczące tego, czy dana sprawa jest nadal w toku?

Tak

Tak

  • dotyczące wyniku środków odwoławczych?

Tak

Tak

  • dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

  • dotyczące dalszego postępowania w sprawie

 - przed innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

 - przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

 - Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie


Reguły dotyczące publikacji

na szczeblu krajowym

na szczeblu sądów

Czy obowiązują wiążące reguły dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

Tak


Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wyroki są publikowane. Rodzaj medium nie jest jednak określony.

Na Malcie orzecznictwo jest publikowane w całości.

Ze wszystkich orzeczeń sądu rodzinnego usuwane są dane osobowe. Ponadto dane osobowe są utajniane w przypadku, gdy przewodniczący składu orzekającego zadecyduje o niepublikowaniu nazwiska którejś ze stron postępowania lub oskarżonego.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.