Orzecznictwo krajowe

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Orzecznictwo dostępne w internecie

Od 9 grudnia 1999 r. orzeczenia sądów okręgowych (rechtbanken), sądów apelacyjnych (gerechtshoven), Sądu Najwyższego Niderlandów (Hoge Raad der Nederlanden), Wydziału Sądownictwa Administracyjnego Rady Stanu (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), Centralnego Sądu Apelacyjnego (Centrale Raad van Beroep) oraz Sądu Apelacyjnego ds. Gospodarczych i Pracowniczych (College van Beroep voor het bedrijfsleven) są publikowane w internecie. Orzeczenia te można wyszukiwać w bazie orzecznictwa dostępnej na stronie rechtspraak.nl według tekstu orzeczenia, numeru postępowania, daty publikacji orzeczenia, organu sądowego, dziedziny prawa, sygnatury ECLI lub sygnatury akt.

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Tytuły są nazywane „wskazaniami co do treści orzeczenia” i mogą składać się z noty tytułowej (jedno zdanie), krótkiego lub dłuższego streszczenia, niektórych słów kluczowych, akapitu zawierającego streszczenie przepisów prawa, do których odnosi się sprawa lub wiernego przytoczenia najważniejszych tez orzeczenia.

Przykłady tytułów

Prawo stosowane do najmu: unieważnienie umowy najmu powierzchni biurowej (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Jakie formaty są stosowane?

Orzeczenia publikuje się na stronie rechtspraak.nl w formacie HTML. Użytkownicy profesjonalni mają również do nich dostęp w formacie RDF.

Sądy, których orzecznictwo jest udostępniane na stronie internetowej

Orzeczenia wszystkich sądów można znaleźć na stronie internetowej przy pomocy wyszukiwarki orzeczeń. Dostępne jest tam orzecznictwo następujących sądów:

  • Sądu Najwyższego Niderlandów (Hoge Raad der Nederlanden)
  • Wydziału Sądownictwa Administracyjnego Rady Stanu (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • Centralnego Sądu Apelacyjnego (Centrale Raad van Beroep)
  • Sądu Apelacyjnego ds. Gospodarczych i Pracowniczych (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • czterech sądów apelacyjnych (gerechtshoven)
  • jedenastu sądów okręgowych (rechtbanken).

Dalsze postępowanie


Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje:

– dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

– dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

– dotyczące wyniku środka odwoławczego?

Tak

Tak

– dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

– dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

– innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

– Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

– Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Sądy opracowały dwa zbiory wytycznych dotyczące publikacji orzecznictwa. Jeden z nich dotyczy anonimizacji (usuwania danych osobowych), a drugi – wyboru orzecznictwa do publikacji.

Wytyczne dotyczące anonimizacji dostępne na rechtspraak.nl

Wytyczne dotyczące anonimizacji określają wymóg zanonimizowania publikowanych orzeczeń. Oznacza to, że orzeczenia nie powinny zawierać informacji o osobach biorących udział w postępowaniu w innym charakterze niż zawodowy.

Ten zbiór wytycznych opiera się na zaleceniu Rady Europy R (95) 11 dotyczącym wyboru, przetwarzania, prezentacji i archiwizacji orzeczeń sądowych w systemach wyszukiwania informacji prawnych Rady Europy: sądy najwyższej instancji publikują orzeczenia we wszystkich sprawach, chyba że są one oczywiście nieistotne z punktu widzenia interesu prawnego lub społecznego, natomiast inne sądy publikują wyłącznie orzeczenia w tych sprawach, które są oczywiście istotne z punktu widzenia interesu prawnego lub społecznego. Wytyczne sądów niderlandzkich zawierają bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.