Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń/Tytuły

Tytuły są nazywane „wskazaniami co do treści orzeczenia” i mogą składać się z noty tytułowej (jedno zdanie), krótkiego lub dłuższego streszczenia, niektórych słów kluczowych, akapitu zawierającego streszczenie przepisów prawa, do których odnosi się sprawa lub wiernego przytoczenia najważniejszych tez orzeczenia.

Przykład tytułu/ów

Prawo stosowane do najmu: unieważnienie umowy najmu powierzchni biurowej (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte – 81 RO).

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne na stronie internetowej w formacie HTML. Użytkownicy profesjonalni wielokrotnie korzystający z serwisu mogą pobierać orzecznictwo w formacie xml.

Sądy, których orzecznictwo jest publikowane

Wyroki wszystkich sądów można znaleźć na następującej stronie: Wyszukiwarka – niderlandzki system sądownictwa i Sąd Najwyższy Niderlandów. Dostępne jest na niej orzecznictwo następujących sądów:

  • Sądu Najwyższego (Hoge Raad der Nederlanden)
  • Wydziału Sądownictwa Administracyjnego Rady Stanu (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • Centralnego Sądu Apelacyjnego (Centrale Raad van Beroep)
  • Sądu Apelacyjnego ds. Handlu i Pracy (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • czterech sądów apelacyjnych (Gerechtshoven)
  • 11 sądów okręgowych (Rechtbanken).

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje

– dotyczące środków odwoławczych?

Nie

Nie

– dotyczące tego, czy postępowanie jest nadal w toku?

Nie

Nie

– dotyczące rozstrzygnięcia apelacji?

Nie

Nie

– dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

– dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

– innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

– Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

– Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Sądy we własnym zakresie opracowały dwie zasady obejmujące wytyczne dotyczące publikacji orzecznictwa. Jedna z nich dotyczy anonimowości (usuwania danych osobowych), a druga wyboru orzecznictwa do publikacji.

Wytyczne dotyczące wyboru orzecznictwa do publikacji opierają się na zaleceniu Rady Europy R (95) 11 dotyczącym wyboru, przetwarzania, prezentacji i archiwizacji orzeczeń sądowych w systemach wyszukiwania informacji prawnych: sądy najwyższej instancji publikują orzeczenia we wszystkich sprawach, chyba że są one oczywiście nieistotne z punktu widzenia interesu prawnego lub społecznego, natomiast inne sądy publikują wyłącznie orzeczenia w tych sprawach, które są oczywiście istotne z punktu widzenia interesu prawnego lub społecznego.

Ciekawe strony

Wyszukiwarka, niderlandzki system sądownictwa i Sąd Najwyższy Niderlandów

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.