Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Irlandia Północna

W niniejszej części przedstawiono opis orzecznictwa Zjednoczonego Królestwa, ze szczególnym uwzględnieniem jurysdykcji Irlandii Północnej. W opisie skupiono się na orzecznictwie zamieszczanym w publicznie dostępnych bazach danych.

Autor treści:
Irlandia Północna

Orzecznictwo dostępne w Irlandii Północnej

Znaczna część orzecznictwa sądów Zjednoczonego Królestwa działających w okręgu Irlandii Północnej jest publicznie dostępna.

Publikowane jest orzecznictwo Sądu Koronnego (Crown Court), Wysokiego Trybunału (High Court), Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal) i Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa (Supreme Court of the United Kingdom).

Orzeczenia wydane w sprawach rodzinnych i w niektórych sprawach karnych mogą być publikowane bez danych osobowych.

W Irlandii Północnej orzecznictwo jest publikowane od 1999 r. Publikacja następuje zazwyczaj w terminie od 24 godzin do 2 tygodni od wydania wyroku.

Prawnicze bazy danych

Służby ds. sądów i trybunałów Irlandii Północnej publikują wyroki Sądu Koronnego, Wysokiego Trybunału oraz Sądu Apelacyjnego na swojej stronie internetowej począwszy od 1999 r. Dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Są także dostępne wyroki Komisji Apelacyjnej Izby Lordów (Appellate Committee of the House of Lords) od 14 listopada 1996 r. do 30 lipca 2009 r. W październiku 2009 r. Komisja Apelacyjna Izby Lordów została zastąpiona przez Sąd Najwyższy, którego wyroki są udostępniane na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Dostęp do tych wyroków jest bezpłatny.

Dostępnych jest wiele krajowych repozytoriów dokumentów prawnych i prawniczych baz danych.

Baza danych Brytyjsko-Irlandzkiego Instytutu Informacji Prawnej (British and Irish Legal Information Institute – Bailii) zawiera orzeczenia Sądu Koronnego (Crown Court), wydziału kanclerskiego Wysokiego Trybunału (High Court Chancery Division), wydziału ds. rodzinnych Wysokiego Trybunału (High Court Family Division), wydziału ławy królewskiej Wysokiego Trybunału (High Court Queen’s Bench), orzeczenia wydane przez sędziów zwanych High Court Masters, orzeczenia Sądu Apelacyjnego (Appeal Court) od listopada 1998 r., orzeczenia Izby Lordów od 1838 r. oraz wyroki Sądu Najwyższego (Supreme Court) od października 2009 r. Dostęp do tych wyroków jest bezpłatny.

Strona internetowa Bailii zawiera również szczegółowe informacje dotyczące orzeczeń poszczególnych trybunałów Zjednoczonego Królestwa. Są to:

 • trybunał wyższej instancji – izba ds. odwołań administracyjnych (Upper Tribunal – Administrative Appeals Chamber);
 • trybunał wyższej instancji – finanse i podatki (Upper Tribunal – Finance and Tax);
 • trybunał wyższej instancji – izba ds. sporów dotyczących nieruchomości (Upper Tribunal – Lands Chamber);
 • trybunał pierwszej instancji – izba edukacji zdrowotnej i opieki społecznej (First-tier Tribunal – Health Education and Social Care Chamber);
 • trybunał pierwszej instancji – podatki (First-tier Tribunal – Tax);
 • trybunał apelacyjny ds. konkurencji Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Competition Appeals Tribunal);
 • służba zajmująca się rozstrzyganiem sporów dotyczących nazw domen (Nominet UK Dispute Resolution Service);
 • specjalna komisja ds. odwołań od decyzji organów imigracyjnych (Special Immigrations Appeals Commission);
 • trybunał ds. odwołań w sprawach zatrudnienia Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Employment Appeal Tribunal);
 • orzeczenia trybunałów ds. usług i rynków finansowych (United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions);
 • trybunał ds. imigracji i azylu Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal)
 • trybunał ds. ochrony danych Zjednoczonego Królestwa, w tym panel odwoławczy ds. bezpieczeństwa narodowego (United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel);
 • orzeczenia specjalnych komisarzy ds. podatku dochodowego Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions);
 • orzeczenia komisarzy ds. zabezpieczenia społecznego oraz komisarzy ds. świadczeń na rzecz dzieci (UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions);
 • orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat (United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions).

1. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – ceł (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Customs)

2. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – podatku akcyzowego (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Excise)

3. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – podatku od składek ubezpieczeniowych (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Insurance Premium Tax)

4. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – podatku od składowania odpadów (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Landfill Tax)

Powiązane strony

Bailii

Izba Lordów

Strona internetowa Bailii

Izba Lordów

Strona internetowa Sądu Najwyższego

Służby ds. sądów i trybunałów Irlandii Północnej

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.