Orzecznictwo krajowe

Polska

Autor treści:
Polska

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

Orzecznictwo przedstawione z tytułami

 • Trybunał Konstytucyjny
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Sąd Najwyższy (wyroki czterech izb):
  • Izba Karna
  • Izba Cywilna
  • Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
  • Izba Wojskowa

Nie


Przykład tytułu/tytułów

Trybunał Konstytucyjny – Dotacje gminy do działalności przedszkoli niepublicznych

Objaśnienie

Wyrok z dnia 18.12.2008, sygn. K 19/07

Rodzaj orzeczenia (wyrok/postanowienie/ …), data i numer sygnatury sprawy

Dotacje gminy do działalności przedszkoli  niepublicznych

Nagłówek

Z.U. 2008 / 10A / 182

Opublikowane w urzędowym zbiorze orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego - „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy”, wydawanym przez Biuro Trybunału.

Dz. U. 2008 Nr 235 poz. 1618 z dnia 30.12.2008.

Publikacja w Dzienniku Ustaw.

Link do wyroku w formacie MS WORD i PDF


Naczelny Sąd Administracyjny

2009-04-07

Orzeczenie prawomocne

Data wpływu:

2007-09-10

Sąd:

Naczelny Sąd Administracyjny

Sędziowie:

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbol z opisem:

6110 Podatek od towarów i usług

Hasła tematyczne:

Podatkowe postępowanie

Podatek od towarów i usług

Sygn. powiązane:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007.5.9
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006.7.17

Skarżony organ:

Dyrektor Izby Skarbowej

Treść wyniku:

Uchylono zaskarżony wyrok w części i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny .

Powołane przepisy:

Dz. U. 2005 Nr 8 poz. 60 art. 70 ust. 1, art. 108 ust. 2 pkt 2 lit. a), art. 116 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 127, art. 151, art. 152, art. 187, art. 188, art. 191
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn..

Dz. U. 2002 nr 153 poz. 1270 art. 141 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dz. U. 1934 Nr 93 poz. 836 art. 1, art. 2, art. 4, art. 20
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym.


Formaty

 • Trybunał Konstytucyjny - DOC, PDF
 • Naczelny Sąd Administracyjny - HTML
 • Sąd Najwyższy - PDF

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

- Czy dostępne są informacje dotyczące środków odwoławczych?

Tak, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.

Wszystkie wyroki sądów najwyższej instancji wydawane są w wyniku wniesienia odwołania.

Dane niedostępne

- Czy postępowanie jest nadal w toku?

Tak, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.

Orzeczenie w sprawie odwołania w sądzie najwyższej instancji będzie zależało od treści wyroku.

Dane niedostępne

- Informacje dotyczące rozstrzygnięcia odwołania?

Tak

Dane niedostępne

- Czy orzeczenie jest prawomocne?

Tak, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.

Tak, jeżeli sprawa została skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Orzeczenie będzie zależało od treści wyroku.

Dane niedostępne

Czy postępowanie toczyło się przed innym sądem wewnętrznym:

- Trybunałem Konstytucyjnym?

- Sądem w innym kraju:

- Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

- Trybunałem Prawe Człowieka?

Nie

Dane niedostępne


Na stronie internetowej dostępne są także wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych (pierwsza instancja) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (druga instancja). Istnieje także łącze między powiązanymi ze sobą wyrokami.

Reguły dotyczące publikacji

Publikacja orzecznictwa w Polsce podlega wiążącym zasadom. Mają one zastosowanie do:

 • Trybunału Konstytucyjnego, w przypadku którego publikowane jest całe orzecznictwo,
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przypadku którego publikowane jest całe orzecznictwo,
 • Sądu Najwyższego, w przypadku którego publikowany jest wybór orzecznictwa.

Obowiązek publikacji orzeczeń Sądu Najwyższego przewiduje art. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sadzie Najwyższym. Zgodnie z regulaminem Sądu Najwyższego publikacja orzeczeń należy do zadań rzecznika prasowego oraz asystentów sędziów.

Publikacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przewidziana jest w art. 190 konstytucji.

Pełna wersja wyroku publikowana jest na stronie internetowej niezwłocznie po podpisaniu uzasadnienia przez sędziów.

Artykuł 42 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych nakłada na Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zobowiązanie do wydawania zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych. Bardziej szczegółowe informacje zawiera zarządzenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidujące wymóg ustanowienia centralnej bazy danych zawierającej wyroki i informacje o sprawach rozpatrywanych przez sąd administracyjny oraz zapewnianiu dostępu do tych wyroków na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 10/12/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.