Orzecznictwo krajowe

Portugalia

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat orzecznictwa w Portugalii.

Autor treści:
Portugalia

W Portugalii prawo do informacji o wymiarze sprawiedliwości jest podstawowym prawem obywatela, wyraźnie określonym w art. 20 ust. 2 portugalskiej konstytucji, a także wprowadzonym ustawą nr 34/2004 z dnia 29 lipca 2004 r., w jej obecnym brzmieniu, ustalającą zasady dostępu do wymiaru sprawiedliwości i do sądów.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy rząd ma obowiązek podejmować działania mające na celu upowszechnianie znajomości prawa i systemu prawnego, przy czym Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za dostarczanie informacji prawnych w drodze publikacji lub wszelkich innych form komunikacji w celu umożliwienia lepszego korzystania z praw oraz wypełniania przewidzianych prawem obowiązków.

Publikowanie orzeczeń sądowych to międzynarodowa zasada, zapisana zarówno w art. 10 Powszechnej deklaracji praw człowieka, jak i w art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka. Zasada ta jest wyrażona przede wszystkim w art. 206 konstytucji (również w odniesieniu do rozpraw sądowych) oraz w rozmaitych aktach normatywnych dotyczących różnych sądów. Są to następujące przepisy:

 • art. 163 i 606 kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil)
 • art. 86 ust. 1, art. 87 i art. 321 ust. 3 kodeksu postępowania karnego (Código de Processo Penal)
 • art. 3 i 115 ustawy w sprawie organizacji, funkcjonowania i trybu działania Trybunału Konstytucyjnego (lei de organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional)
 • art. 30 kodeksu postępowania sądowo-administracyjnego (Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi szereg baz tekstów prawnych, dostępnych na stronie http://www.dgsi.pt/. Są one także publikowane w portugalskim dzienniku urzędowym (Diário da República) oraz dostępne na stronie https://dre.pt/. Są to:

 • orzeczenia i uchwały Trybunału Konstytucyjnego dotyczące niekonstytucyjności aktów normatywnych lub ich niezgodności z prawem bądź niekonstytucyjności zaniechania prawodawczego;
 • orzeczenia Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça) i Trybunału Obrachunkowego (Tribunal de Contas) w sprawie ujednolicenia orzecznictwa oraz orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego (Supremo Tribunal Administrativo), które mają moc powszechnie obowiązującą;
 • orzeczenia innych sądów, które mają moc powszechnie obowiązującą.

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Strona internetowa http://www.dgsi.pt/ zapewnia dostęp do zbioru baz orzeczeń sądowych oraz do zbioru piśmiennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na stronach internetowych tych zbiorów dostępna jest lista ostatnio dodanych dokumentów oraz pasek nawigacyjny umożliwiający korzystanie z różnych rodzajów wyszukiwania (wyszukiwanie dowolne, według słów, pól i dziedzin).

Zarówno w widoku wpisywania, jak i rezultatów wyszukiwania wyświetla się lista dokumentów ułożonych według tytułów, z następującymi informacjami:

 • sygnatura akt
 • data rozprawy
 • sprawozdawca
 • dziedzina

Przykłady tytułów

Orzeczenia Sądu Najwyższego

ROZPRAWA

SYGN. AKT

SPRAWOZDAWCA

DZIEDZINA

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

ZAKOŃCZENIE UMOWY O PRACĘ

Jakie formaty są stosowane?

Dostępny jest pełny tekst orzeczenia (z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych) w formacie html.

Sądy, których orzecznictwo jest udostępniane na stronie internetowej

Bazy dostępne na stronie http://www.dgsi.pt/ zawierają orzecznictwo i stanowiska następujących sądów/organów:

 • Sąd Najwyższy
 • sądy apelacyjne (w Coimbrze, Évorze, Lizbonie, Porto i Guimarães)
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Najwyższy Sąd Administracyjny
 • centralne sądy administracyjne (dla Północy i Południa)
 • Sąd ds. Sporów o Właściwość (Tribunal dos Conflitos)
 • Urząd Prokuratora Generalnego Republiki – opinie Prokuratury
 • sądy pokoju.

Dalsze postępowanie

W Portugalii udostępniane są informacje o wielu różnych sprawach, zgodnie z poniższą tabelą.

Czy dostępne są informacje:

Sądy najwyższe

Inne sądy

dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

dotyczące wyniku środka odwoławczego?

Tak

Tak

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym nie ma wiążących reguł publikacji orzecznictwa. Wiążące przepisy w tym zakresie obowiązują jednak na szczeblu poszczególnych sądów.

Publikacji podlega w Portugalii jedynie wybrana część orzeczeń. Przy ich wyborze brane są pod uwagę kryteria ważności i istotności.

Powiązane strony

Bazy tekstów prawnych

Ostatnia aktualizacja: 29/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.