Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Szkocja

W niniejszej części przedstawiono opis orzecznictwa Zjednoczonego Królestwa, ze szczególnym uwzględnieniem okręgu jurysdykcyjnego Szkocji. W opisie skupiono się na orzecznictwie zamieszczonym w publicznie dostępnych bazach danych.

Autor treści:
Szkocja

Orzecznictwo dostępne w Szkocji

Znaczna część orzecznictwa sądów Zjednoczonego Królestwa działających w okręgu jurysdykcyjnym Szkocji jest publicznie dostępna.

Sądy cywilne

Publikowane jest orzecznictwo Court of Session (najwyższego sądu cywilnego w Szkocji) i Appellate Committee of the House of Lords (Komisji Apelacyjnej Izby Lordów), która zostanie zastąpiona w dniu 1 października 2009 r. przez nowy Supreme Court of the United Kingdom (Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa). Publikowane są również szczególnie istotne wyroki Sheriff Courts (sądów szeryfa).

Sądy karne

Publikowane jest orzecznictwo Sheriff Courts i High Court of Justiciary, który jest sądem karnym najwyższej instancji w Szkocji.

Orzeczenia wydane w sprawach rodzinnych i niektórych sprawach karnych mogą być publikowane bez danych osobowych.

Orzecznictwo jest publikowane od 1998 r. Publikacja następuje zazwyczaj w terminie od 24 godzin do 2 tygodni od wydania wyroku.

Prawnicze bazy danych

Scottish Court Service (Szkocka Służba Sądowa) publikuje na swej stronie wyroki wydane przez Sheriff Courts, Court of Session i High Court of Justiciary od września 1998 r. Dostępne są dwa odrębne sposoby wyszukiwania w odniesieniu do Court of Session i High Court of Justiciary oraz do Sheriff Courts. Wyroki te są dostępne bezpłatnie.

Wyroki są udostępnianie przez Appellate Committee of the House of Lords od 14 listopada 1996 r. do 30 lipca 2009 r. Dostęp do tych wyroków jest bezpłatny.

Dostępnych jest również wiele krajowych repozytoriów dokumentów prawnych i prawniczych baz danych.

Baza danych Bailii (British and Irish Legal Information Institute, czyli Brytyjsko-Irlandzki Instytut Informacji Prawnej) zawiera zbiór orzeczeń wydanych przez Court of Session od 1879 r., przez High Court of Justiciary od 1914 r., przez Sheriff Court od 1998 r. i przez Izbę Lordów od 1838 r. Wyroki te są dostępne bezpłatnie.

Strona internetowa Bailii zawiera również szczegółowe informacje dotyczące orzeczeń różnych trybunałów Zjednoczonego Królestwa:

 • Upper Tribunal – Administrative Appeals Chamber (Wyższy Trybunał – izba odwołań administracyjnych);
 • Upper Tribunal – Finance and Tax (Wyższy Trybunał – finanse i podatki);
 • Upper Tribunal – Lands Chamber (Wyższy Trybunał – izba ds. sporów dotyczących nieruchomości);
 • First-tier Tribunal – Health Education and Social Care Chamber (Trybunał Pierwszej Instancji – izba ds. zdrowia, edukacji i opieki społecznej);
 • First-tier Tribunal – Tax (Trybunał Pierwszej Instancji – podatki);
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (Trybunał Odwoławczy ds. Konkurencji Zjednoczonego Królestwa);
 • Nominet UK Dispute Resolution Service (służba zajmująca się rozstrzyganiem sporów dotyczących nazw domen);
 • Special Immigrations Appeals Commission (specjalna komisja odwoławcza od decyzji organów imigracyjnych);
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (trybunał odwoławczy Zjednoczonego Królestwa od decyzji w sprawach zatrudnienia);
 • orzeczenia United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals (trybunałów Zjednoczonego Królestwa rozstrzygających spory dotyczące usług i rynków finansowych);
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal (Trybunał Zjednoczonego Królestwa ds. Azylu i Imigracji );
 • United Kingdom Information Tribunal (Trybunał ds. Ochrony Danych Zjednoczonego Królestwa), w tym National Security Appeals Panel (Panel Odwoławczy ds. Bezpieczeństwa Narodowego);
 • orzeczenia United Kingdom Special Commissioners of Income Tax (specjalnych komisarzy Zjednoczonego Królestwa ds. podatku dochodowego);
 • orzeczenia UK Social Security and Child Support Commissioners' (komisarzy ds. ubezpieczeń społecznych i świadczeń na utrzymanie dzieci);
 • orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat):
 1. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Customs (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – ceł),
 2. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Excise (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – podatku akcyzowego),
 3. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Insurance Premium Tax (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – podatku od składek ubezpieczeniowych),
 4. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Landfill Tax (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – podatku od składowania odpadów).

Ciekawe strony

Bailii, Izba Lordów, strona internetowa Bailii,Scottish Courts Service, Court of Session i High Court of Justiciary, Sheriff Courts

Ostatnia aktualizacja: 06/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.