Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: słoweński
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Słowenia

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat słoweńskiego orzecznictwa.

Autor treści:
Słowenia

Orzecznictwo udostępnione na stronach internetowych

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Pełne teksty wyroków Sądu Najwyższego Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče), wszystkich czterech sądów wyższych (Višje sodišče) o właściwości ogólnej, Wyższego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Višje delovno in socialno sodišče) oraz Sądu Administracyjnego Republiki Słowenii (Upravno sodišče Republike Slovenije) są dostępne bezpłatnie w języku słoweńskim na stronie słoweńskiego wymiaru sprawiedliwości. Imiona i nazwiska stron nie są podawane, ponieważ wyroki są redagowane przed publikacją. Udostępniane są szczegółowe informacje dotyczące podstawy prawnej orzeczenia i streszczenie wyroku, jak również pierwotny tekst i słowa kluczowe. Podawane słowa kluczowe umożliwiają użytkownikowi rozpoznanie zastosowanych instytucji prawnych oraz dziedziny prawa, do której odnosi się wyrok. Streszczenie zawiera główne punkty uzasadnienia wyroku sądu o długości od 10 do 100 słów.

Z wyborem najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego w języku angielskim można się zapoznać na stronie prezentującej główne orzeczenia Sądu Najwyższego.

Za pośrednictwem specjalnej wyszukiwarki można zapoznać się również z wyrokami dotyczącymi zadośćuczynienia finansowego za krzywdę (szkodę niematerialną) przyznanego w sprawach cywilnych, która pomaga użytkownikom w wyszukiwaniu podobnych orzeczeń według rodzaju szkody i daty.

Nową testową wersję udoskonalonej wyszukiwarki można znaleźć na stronie https://www.sodnapraksa.si/.

Po 8 lutego 2013 r. wyszukiwarka będzie dostępna na stronie http://www.sodnapraksa.si/.

Wszystkie opublikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słoweńskiej są dostępne na jego stronie. Bezpłatnie udostępniany jest pełny tekst opinii większości składu orzekającego oraz zdań odrębnych (rozbieżnych i zgodnych) wraz ze słowami kluczowymi, szczegółową informacją na temat podstawy prawnej orzeczenia i streszczeniem. Wybrane najważniejsze orzeczenia są tłumaczone na język angielski. Wszystkie najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przyjęte większością głosów (z wyłączeniem zdań odrębnych) są również publikowane w języku słoweńskim w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii (Uradni list Republike Slovenije).

Przykłady tytułów

Przykład 1: Orzeczenie Sądu Najwyższego Republiki Słowenii

(Tłumaczenie tekstu z języka słoweńskiego)

Nr dokumentu VS1011121

Sygnatura: Orzeczenie I Up 44/2009

Izba: prawo administracyjne

Data posiedzenia: 12 marca 2009 r.

Dziedzina: WIZY, AZYL I PRAWO IMIGRACYJNE – (Kodeks ogólnego postępowania administracyjnego – ZUP)

Instytucje prawne: azyl – rozprawa – ochrona międzynarodowa – powtórne ubieganie się o azyl – osoba małoletnia ubiegająca się o azyl – zdolność procesowa osoby małoletniej:

Podstawa prawna: ustawa o ochronie międzynarodowej (ZMZ): art. 42, 42/2, 42/3, 56, 119; Kodeks ogólnego postępowania administracyjnego (ZUP): art. 46, 237, 237/1-3; ustawa o związkach małżeńskich i stosunkach w rodzinie (ZZZDR): art. 107, 108; kodeks postępowania cywilnego (ZPP): art. 409; ustawa o sporach administracyjnych (ZUS-1): art. 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Streszczenie: Dziecko, które nie ukończyło 15 roku życia, nie posiada zdolności do czynności prawnych, zatem organ nie naruszył przepisów procesowych, odmawiając mu możliwości przedstawienia faktów i okoliczności stanowiących podstawę decyzji organu administracyjnego.

Przykład 2: Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowenii, Sygnatura sprawy: U-I-425/06

(dostępne w języku angielskim)

Uwaga: W wersji angielskiej opublikowanego dokumentu niekiedy pomija się niektóre dane zawarte w wersji słoweńskiej, niemniej zawsze zachowane jest przynajmniej streszczenie wyroku.

Akt prawny: ustawa o rejestracji związków partnerskich osób tej samej płci (Dziennik Urzędowy Republiki Słoweńskiej, nr 65/05) (ZRIPS), art. 22.

Sentencja wyroku: Artykuł 22 ustawy o rejestracji związków partnerskich osób tej samej płci (Dziennik Urzędowy Republiki Słoweńskiej, nr 65/05) (ZRIPS) jest niekonstytucyjny. Zgromadzenie Państwowe jest zobowiązane usunąć stwierdzoną niezgodność w terminie sześciu miesięcy od opublikowania niniejszego orzeczenia w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii. Do momentu usunięcia stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do dziedziczenia między partnerami zarejestrowanych związków partnerskich osób tej samej płci stosuje się te same zasady, co w przypadku dziedziczenia między małżonkami zgodnie z ustawą o dziedziczeniu (Dziennik Urzędowy Socjalistycznej Republiki Słowenii (Uradni list SRS), nr 15/76 i 23/78 oraz Dziennik Urzędowy RS, nr 67/01).

Streszczenie: Z punktu widzenia prawa do dziedziczenia po śmierci jednego z partnerów (art. 22 ustawy o rejestracji związków partnerskich osób tej samej płci) sytuacja partnerów w zarejestrowanym związku partnerskim osób tej samej płci jest, pod względem jej zasadniczych aspektów faktycznych i prawnych, porównywalna do sytuacji małżonków. Różnice w zakresie uregulowania dziedziczenia między małżonkami i między partnerami związków partnerskich osób tej samej płci nie opierają się zatem na żadnej obiektywnej okoliczności nieosobistej, ale na orientacji seksualnej. Orientacja seksualna jest jedną z okoliczności osobistych określonych w art. 14 zdanie pierwsze konstytucji (Ustava Republike Slovenije). Zważywszy, że dla takiego rozróżnienia nie można doszukać się żadnego dopuszczalnego w świetle konstytucji uzasadnienia, zaskarżony przepis jest niezgodny z art. 14 zdanie pierwsze konstytucji.

Słowa kluczowe: 1.5.51.1.15.1 – konstytucyjność – orzeczenia – rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – abstrakcyjna kontrola norm – stwierdzenie niezgodności przepisu z konstytucją. 1.5.51.1.16 – konstytucyjność – orzeczenia – rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – abstrakcyjna kontrola norm – stwierdzenie niezgodności przepisu z konstytucją. 5.2.2.1 – prawa podstawowe – równość (14.2) – kryteria różnicowania (14.1) – płeć.

Podstawa prawna: Konstytucja Republiki Słoweńskiej (URS): art. 14 zdanie pierwsze i drugie; Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC): art. 14; ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (ZUstS): art. 40 ust. 2, 48.

Formaty

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów powszechnych i szczególnych jest dostępne w formacie HTML. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowenii jest zawsze dostępne w formacie HTML, a w niektórych przypadkach również w formacie PDF.

Dalsze postępowanie

Jeżeli chodzi o wyroki, nie są dostępne informacje dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku, czy orzeczenie jest prawomocne i czy toczyć się będzie dalsze postępowanie w sprawie.

Strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego (Ustavno sodišče) zawiera jednak podstawowe informacje na temat zawisłych spraw – takie jak sygnatura sprawy i data wniesienia sprawy. Co tydzień publikowana jest również wokanda na cały tydzień – z wyszczególnieniem spraw, które będą rozpatrywane na stałych czwartkowych posiedzeniach w pełnym składzie.

Reguły dotyczące publikacji

Odpowiednie orzecznictwo do publikacji wybierają sądy. Głównym kryterium wyboru jest waga danego orzeczenia dla rozwoju orzecznictwa sądów niższej instancji. Zazwyczaj wyroki i orzeczenia będące przedmiotem zainteresowania mediów są udostępniane obywatelom, a towarzyszy temu komunikat prasowy.

Ciekawe strony

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, orzecznictwo

Ostatnia aktualizacja: 05/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.