Orzecznictwo krajowe

Hiszpania

W Hiszpanii orzecznictwa nie uznaje się za źródło prawa, ponieważ zgodnie z art. 1 ust. 1 hiszpańskiego kodeksu cywilnego (Código Civil) źródłami prawa są przepisy, zwyczaje i ogólne zasady prawa (art. 1 ust. 1 hiszpańskiego kodeksu cywilnego). Art. 1 ust. 6 hiszpańskiego kodeksu cywilnego stanowi jednak, że orzecznictwo «uzupełnia porządek prawny o doktrynę kształtowaną w miarę upływu czasu przez Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) w rezultacie dokonywania wykładni i stosowania przepisów, zwyczajów i ogólnych zasad prawa». Ponadto w art. 105 lit. b) konstytucji hiszpańskiej obywatelom wyraźnie zagwarantowano prawo dostępu do informacji publicznej.

Autor treści:
Hiszpania

Dostęp do orzecznictwa

Zgodnie z art. 560 ust. 1 pkt 10 ustawy organicznej o władzy sądowniczej (Ley Orgánica del Poder Judicial) jednym z uprawnień Rady Generalnej Sądownictwa (Consejo General del Poder Judicial) jest: „oficjalne publikowanie wyroków i innych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz innych organów sądowych.

W tym celu Rada Generalna Sądownictwa ustanawia – po otrzymaniu stosownego sprawozdania od właściwych organów – zasady określające sposób sporządzania, kompilowania, przetwarzania, rozpowszechniania i poświadczania zbioru orzeczeń w formie elektronicznej, aby zagwarantować dostęp do odpowiedniego orzecznictwa, zapewnić jego integralność i autentyczność oraz upewnić się, że jest ono zgodne z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych”.

Podobnie zgodnie z art. 560 ust. 1 pkt 16 lit. e) ustawy organicznej o władzy sądowniczej Rada Generalna Sądownictwa jest uprawniona do publikowania i ponownego wykorzystywania orzeczeń sądów wyłącznie w ramach wdrażania przepisów ustawy organicznej o władzy sądowniczej.

Aby zagwarantować przestrzeganie przepisów ustawy, Rada Generalna Sądownictwa utworzyła w 1997 r. Centrum Dokumentacji Sądowej (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ) z siedzibą w San Sebastian. Zgodnie z przepisami art. 619 ustawy organicznej o władzy sądowniczej centrum to, jako organ merytoryczny działający przy Radzie Generalnej Sądownictwa, jest odpowiedzialne za dobór informacji prawnych dotyczących ustawodawstwa, orzecznictwa i doktryny prawnej, zarządzanie tymi informacjami oraz ich przetwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie.

Kwestie związane ze świadczeniem tej nowej usługi publicznej, umożliwiającej uzyskanie dostępu do orzecznictwa poszczególnych organów sądowych w najlepszych warunkach technicznych i przy zapewnieniu użytkownikom specjalnej ochrony w kontekście automatycznego przetwarzania danych i tworzenia odpowiednich mechanizmów sprzyjających dostępności, interoperacyjności, zapewnieniu jakości i możliwości ponownego wykorzystywania publikowanych informacji, uregulowano na podstawie uprawnień przewidzianych w ustawie organicznej nr 6/1985 z dnia 1 lipca 1985 r. o władzy sądowniczej, ustawie nr 19/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. o przejrzystości, dostępie do informacji publicznych i dobrych rządach, rozporządzeniu nr 1/1997 w sprawie Centrum Dokumentacji Sądowej oraz ustawie nr 18/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniającej ustawę nr 37/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. o ponownym wykorzystywaniu danych publicznych i transponującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zgodnie z tymi aktami prawnymi Centrum Dokumentacji Sądowej wdraża system rozpowszechniania wyroków i innych orzeczeń sądów w drodze oficjalnej publikacji wyroków i innych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz innych organów sądowych: a) udostępniając je ogółowi społeczeństwa za pośrednictwem powszechnie dostępnej i nieodpłatnej wyszukiwarki internetowej po uprzednim usunięciu danych osobowych; b) udostępniając je pracownikom wymiaru sprawiedliwości w wersji zastrzeżonej z dodatkowymi funkcjami [linki do orzecznictwa i ustawodawstwa krajowego i obcego, jak również do wyroków Trybunału Konstytucyjnego (Tribunal Constitucional)] w ramach prerogatyw Rady Generalnej Sądownictwa jako organu zarządzającego hiszpańskimi sędziami i sądami; c) rozpowszechniając orzeczenia sądów hiszpańskich publikowane przez CENDOJ na szczeblu międzynarodowym za pośrednictwem strony internetowej www.poderjudicial.es, aby wymieniać się wiedzą na temat systemów prawnych i orzecznictwa państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z konkluzjami Rady (2011/C 127/01) na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” oraz za pośrednictwem Iberoamerykańskiej Sieci Informacji i Dokumentacji Sądowej (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), a także przekazując informacje różnym dalszym użytkownikom oraz innym użytkownikom (niebędącym dalszymi użytkownikami), zgodnie z przepisami wspomnianych powyżej norm prawnych.

Oprócz bazy danych CENDOJ istnieje również baza danych Trybunału Konstytucyjnego zawierająca informacje o wyrokach wydawanych przez ten sąd.

Ponadto istnieją prywatne bazy danych, do których dostęp można uzyskać za opłatą.

Sposób przedstawiania orzeczeń

Na potrzeby orzecznictwa Sądu Najwyższego CENDOJ utworzyło platformę technologiczną w formie systemu nawigacji opartego na zakładkach.

Po wysłaniu zapytania na platformie otwiera się zakładka „RESULTADOS”, przedstawiająca wyniki wyszukiwania, oraz druga zakładka, „BÚSQUEDA”, umożliwiająca powrót do formularza wyszukiwania w dowolnej chwili.

Wyszukiwarka zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich orzeczeń sądowych wydanych przez Sąd Najwyższy. Orzeczenia można wyszukiwać za pomocą pól wyboru, zawierających sposoby identyfikacji lub klasyfikacji orzeczeń, lub za pomocą pól przeznaczonych na dowolny tekst.

Możliwy jest również bezpośredni dostęp do 50 ostatnich orzeczeń każdego z sądów poprzez kliknięcie przycisków znajdujących się w dolnej części interfejsu. W ten sposób można dotrzeć do najnowszych orzeczeń, które zostały otrzymane i wpisane do bazy danych stanowiącej zbiór orzecznictwa.

System jest również wyposażony w funkcję chmury tagów dotyczących najczęściej wyszukiwanych tematów; kliknięcie jednego z tych tagów spowoduje wyświetlenie orzeczeń związanych z danym zagadnieniem.

Wyszukiwanie za pomocą pól wyboru

Niektóre pola służące do wprowadzania informacji na temat orzeczeń można wypełnić wyłącznie wartościami przewidzianymi w określonym zestawie. Na przykład:

 • w polu „Jurisdicción” [Właściwość] można wybrać jedną z następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, prawo karne, odwołanie administracyjne, prawo pracy, prawo wojskowe;
 • w polu „Tipo de Resolución” [Rodzaj orzeczenia] można wybrać jedną z następujących opcji: wyroki, postanowienia lub uchwały (acuerdos) Sądu Najwyższego;
 • data wydania orzeczenia: przycisk „Calendario” [Kalendarz] umożliwia ograniczenie wyszukiwania do określonego okresu;
 • język, menu rozwijane pozwala wybrać język wyszukiwanych orzeczeń.

Wyszukiwanie za pomocą pól przeznaczonych na dowolny tekst

Poza polami wyboru na ekranie wyszukiwania orzeczeń znajdują się również inne pola, w których można wprowadzić dowolny ciąg znaków, a nie tylko określone zestawy wartości, aby przeprowadzić wyszukiwanie swobodne.

WYNIKI

Po przeprowadzeniu wyszukiwania na każdej stronie wyświetla się domyślnie 10 wyników.

Wyniki są prezentowane w następujący sposób:

TERMINY POWIĄZANE – tylko w wersji zastrzeżonej dla pracowników wymiaru sprawiedliwości system automatycznie podaje terminy związane z zapytaniem.

TYTUŁ – numer wyszukanego orzecznictwa w oficjalnym hiszpańskim repozytorium orzecznictwa (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) oraz europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI).

METRYKA – tu wyświetlają się następujące pola informacyjne:

 • Tipo Órgano [Rodzaj organu]: na przykład Sąd Najwyższy;
 • Municipio [Gmina]: na przykład Madryt -- Sekcja: 1;
 • Ponente [Sprawozdawca]: na przykład imię... nazwiska...;
 • Nº Recurso [Sygnatura sprawy]: na przykład 88/2007 -- Fecha [Data]: 26/06/2008;
 • Tipo Resolución [Rodzaj orzeczenia]: na przykład wyrok;
 • Órgano [Organ], w porządku alfabetycznym.

Kliknięcie tytułu pożądanego wyniku wyszukiwania spowoduje otwarcie nowej strony, zawierającej pełną treść wyszukanego dokumentu. Dokument otwiera się w formacie PDF (dla ogółu społeczeństwa).

Format

Wyroki są zazwyczaj dostępne w bazach danych w formacie PDF (dla ogółu społeczeństwa) oraz w formatach RTF i HTML (w wersji systemu zastrzeżonej dla pracowników wymiaru sprawiedliwości).

Dostępne wyroki i postanowienia

 • Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy: orzecznictwo Sądu Najwyższego publikuje się w internecie w całości w celach informacyjnych; dostęp jest nieodpłatny. Orzeczenia są publikowane w całości, bez danych osobowych (tj. poddano je anonimizacji), i towarzyszy im sprawnie działająca wyszukiwarka, która umożliwia przeszukiwanie całego tekstu orzeczenia. Dostęp do tej bazy danych można uzyskać za pośrednictwem funkcji przeszukiwania orzecznictwa Sądu Najwyższego oferowanej przez CENDOJ.

 • Inne sądy

Poza orzeczeniami i uchwałami (acuerdos) Sądu Najwyższego baza danych CENDOJ oferuje również ogółowi społeczeństwa nieodpłatny dostęp do wyroków wydanych przez hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional), wyższe trybunały sprawiedliwości (Tribunales Superiores de Justicia) i sądy prowincji (Audiencias Provinciales), a także do niektórych postanowień tych sądów kolegialnych, do wyroków i postanowień Głównego Sądu Wojskowego (Tribunal Militar Central), regionalnych sądów wojskowych (Tribunales Militares Territoriales) oraz do wyroków i postanowień sądów orzekających w składzie jednoosobowym.

Dalsze postępowanie

Czy dostępne są informacje:

 • dotyczące środków odwoławczych?
 • dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?
 • dotyczące wyniku środka odwoławczego?
 • dotyczące prawomocności orzeczenia?
 • dotyczące dalszego postępowania?

Informacje podawane do wiadomości publicznej obejmują pełny tekst orzeczeń bez elementów dodatkowych, przy czym w wielu przypadkach informacja o tym, czy orzeczenie jest prawomocne (tj. czy podlega ono zaskarżeniu), jest zamieszczona w jego treści. W treści orzeczeń zamieszcza się również informacje o ewentualnych zdaniach odrębnych. Niezależnie od powyższego baza danych udostępniana w wersji systemu zastrzeżonej dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (baza dokumentów CENDOJ) zawiera linki, które łączą zaskarżone orzeczenie z orzeczeniem wydanym przez wyższy trybunał sprawiedliwości (Tribunal Superior), a także streszczenia i sentencje wyroków, odesłania do wyroków przywołanych na korzyść każdej ze stron, orzecznictwo, które zacytowano, zastosowano lub którego wykładni dokonano, a także klasyfikację orzeczenia (rozwinięcie koncepcji ogólnych, konsolidacja przełomowego wyroku lub orzecznictwa), jak również klasyfikację według terminów stosowanych w tezaurusie prawnym CENDOJ.

Reguły dotyczące publikacji

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa na szczeblu krajowym lub w zależności od rodzaju sądu?

Stosowne przepisy zawiera art. 560 ust. 1 pkt 10 ustawy organicznej o władzy sądowniczej, który stanowi, że organem właściwym w kwestii publikacji wyroków i innych postanowień wydawanych przez Sąd Najwyższy oraz inne organy sądowe jest Rada Generalna Sądownictwa.

Przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa zawiera również rozporządzenie ustanawiające Centrum Dokumentacji Sądowej.

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór? Jakie kryteria stosuje się w przypadku publikacji wyboru orzecznictwa?

Orzeczenia publikuje się w pełni, a nie w postaci wyciągów – dotyczy to wszystkich orzeczeń wydawanych przez sądy kolegialne oraz niektórych orzeczeń wydawanych przez sądy orzekające w składzie jednoosobowym.

Powiązane strony

Wyszukiwarka orzecznictwa obsługiwana przez Centrum Informacji Sądowej:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Ostatnia aktualizacja: 29/06/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.