Orzecznictwo krajowe

Szwecja

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa Szwecji, a także opis odpowiednich baz danych orzecznictwa.

Autor treści:
Szwecja

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Sądy najwyższe

Inne sądy

Orzecznictwo jest opatrzone tytułami

Tak

Tak


Tytuły składają się z jednego lub kilku zdań opisujących przedmiot sprawy.

Przykład tytułu / tytułów

„Kwestia zwrotu rzeczy przez kupującego; zwrot w przepisanym terminie po wykryciu wad rzeczy albo po upływie czasu, w którym możliwe było wykrycie wad rzeczy”.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie html.

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje

dotyczące środków odwoławczych?

Nie

Nie

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

dotyczące wyniku postępowania odwoławczego?

Nie

Nie

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed  

  innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

  Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

  Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie


System zawiera tylko wyroki prawomocne.

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa

Tak

Tak


Obowiązuje rozporządzenie rządowe określające, między innymi, metodę publikacji danych osobowych w bazie danych orzecznictwa.

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

Tylko wybór

Tylko wybór


To samo rozporządzenie stanowi również, że sąd sam decyduje, które orzeczenia powinny być uznawane za wiodące i publikowane w bazie danych.

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy orzeczenia są udostępniane na stronie internetowej w formie anonimowej?

Tak

Tak

Jeżeli tak,

czy dotyczy to wszystkich orzeczeń?

Tak

Tak


Ostatnia aktualizacja: 05/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.