National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Belgia

W niniejszej części znajduje się przegląd źródeł orzecznictwa i ich treści oraz odesłania do odpowiednich baz danych.

Dostępne strony internetowe

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa JURIDAT umożliwia wyszukiwanie orzecznictwa belgijskiego.

Prezentacja orzeczeń, streszczenia

Na ogół orzeczenia wprowadza się przez listę słów kluczowych lub „wypis”, po którym następuje streszczenie (lub podsumowanie) najważniejszych zagadnień prawnych i odesłań do ustawy lub do wcześniejszych orzeczeń.

Przykład:

Lista słów kluczowych lub „wypis”: Compétitions sportives - Matches de football - Sécurité - Infraction - Sanction administrative - Recours devant le tribunal de police - Droits de la défense - Violation - Exception - Rejet de la demande - Réouverture des débats - Mission du juge (Zawody sportowe – Mecze piłki nożnej – Bezpieczeństwo – Występek – Sankcja administracyjna – Odwołanie do sądu policyjnego – Prawo do obrony – Naruszenie – Zarzut – Odrzucenie wniosku – Ponowne otwarcie procedury ustnej – Zakres zadań sędziego)

Streszczenie: Sędzia musi zarządzić ponowne otwarcie procedury ustnej zanim w całości lub części odrzuci wniosek na podstawie zarzutu, którego strony mu nie przedłożyły, jako naruszenie prawa do obrony w postępowaniu mającym na celu nałożenie sankcji administracyjnej na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej (loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football) (1),(2). (1) Zob. Cass., 26 grudnia 1986 r., RG 5176, Pas., 1987, nr 258; Cass., 3 kwietnia 1998 r., RG C.97.0087.F, Pas., 1998, nr 191 i Cass., 17 maja 2002 r., RG C.01.0330.F, Pas., 2002, nr 303. (2) Art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1998 r., w wersji obowiązującej przed jej zmianą ustawą z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Sądy, których orzecznictwo zostało uwzględnione

 • Cour supreme (Sąd Najwyższy)
 • Sądy powszechne
 • Sądy szczególne

Śledzenie trwających postępowań

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy podaje się informacje na temat:

wystąpienia ze środkiem odwoławczym?

Tak

Tak

faktu, że sprawa pozostaje w toku?

Tak

Nie

wyniku odwołania?

Tak

Nie

prawomocności i ostateczności orzeczeń?

Nie

Nie

faktu, że postępowanie można kontynuować przed   

  innym sądem (trybunałem konstytucyjnym itd.)?

  Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Tak

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie


Przepisy w zakresie publikacji

Na szczeblu krajowym?

W sprawie orzeczeń niektórych sądów?

Czy istnieją bezwzględnie obowiązujące przepisy w zakresie publikacji orzeczeń sądów?

Nie

Nie


Istnieją niewiążące przepisy w zakresie postępowania.

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy publikuje się cały tekst czy wybór fragmentów?

Wybór

Wybór

Na podstawie jakich kryteriów dokonuje się wyboru fragmentów do publikacji?

Znaczenie społeczne i prawne

Znaczenie społeczne i prawne


Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieJuridat

Link otworzy się w nowym oknieService Public Fédéral Justice (Link otworzy się w nowym oknieFederalny wymiar sprawiedliwości)

Ostatnia aktualizacja: 06/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Bułgaria

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat orzecznictwa sądów bułgarskich oraz linki do odpowiednich baz orzecznictwa.

Wymiar sprawiedliwości sprawują Najwyższy Sąd Kasacyjny, Najwyższy Sąd Administracyjny, sądy apelacyjne, sądy okręgowe, sądy wojskowe i sądy rejonowe. Wyroki skazujące i inne orzeczenia są przechowywane w bazach orzecznictwa poszczególnych sądów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Najwyższy Sąd Kasacyjny jest najwyższą instancją sądową w sprawach karnych, handlowych i cywilnych. Zgodnie z art. 124 konstytucji Bułgarii Najwyższy Sąd Kasacyjny sprawuje najwyższy nadzór sądowy nad prawidłowym i jednolitym stosowaniem prawa przez wszystkie sądy. Jego jurysdykcja obejmuje całe terytorium Bułgarii.

Najwyższy Sąd Administracyjny sprawuje najwyższy nadzór sądowy nad prawidłowym i jednolitym stosowaniem prawa przez sądy administracyjne.

Rozpoznaje on:

 1. skargi na akty normatywne, z wyłączeniem tych uchwalonych przez radę gminy;
 2. skargi na akty wydane przez Radę Ministrów, premiera, wicepremierów i ministrów w związku z wykonywaniem uprawnień konstytucyjnych i sprawowaniem rządów; w przypadkach przewidzianych w ustawie, gdy organy te przekazały swoje uprawnienia właściwym urzędom, akty administracyjne wydane przez te urzędy należy zaskarżyć przed właściwym sądem administracyjnym;
 3. skargi na decyzje Najwyższej Rady Sądownictwa;
 4. skargi na akty Bułgarskiego Banku Narodowego i jego organów;
 5. skargi kasacyjne i apelacje od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji;
 6. środki zaskarżenia od wyroków i postanowień wniesione przez strony postępowania;
 7. wnioski o wzruszenie prawomocnego orzeczenia sądowego w sprawach administracyjnych;
 8. skargi na inne akty określone w przepisach prawa.

Orzecznictwo dostępne w internecie

Link otworzy się w nowym oknieNajwyższy Sąd Administracyjny prowadzi stronę internetową od początku 2002 r. Strona powstała po to, by zaspokoić potrzeby osób fizycznych, osób prawnych i organów administracyjnych w zakresie łatwego dostępu do informacji na temat orzeczniczej działalności sądu.

Orzecznictwo jest dostępne na stronie sądu. Dostęp do bazy danych wymaga standardowej bezpłatnej rejestracji (nazwa użytkownika i hasło).

Link otworzy się w nowym oknieNajwyższy Sąd Kasacyjny ma stronę internetową z bezpośrednim dostępem do bazy orzecznictwa.

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Najwyższy Sąd Administracyjny

Na stronach internetowych z linkami prowadzącymi do orzeczeń i innych aktów Najwyższego Sądu Administracyjnego nie są podawane tytuły orzeczeń. Wszelkie akty oznacza się numerem, datą wydania i numerem sprawy, do której się odnoszą, np.:

Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005 (Wyrok nr 5908 z 23.06.2005 r. w sprawie nr 4242/2005)

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Orzeczenia publikuje się w druku w biuletynie i roczniku oraz na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieNajwyższego Sądu Kasacyjnego Bułgarii.

Wyszukiwać można według następujących kryteriów: według oznaczenia sądu i stron; według numeru sprawy w rejestrze Najwyższego Sądu Kasacyjnego; według numeru sprawy w danym wydziale Najwyższego Sądu Kasacyjnego.

Pełne wersje orzeczeń wydanych od 1 października 2008 r. (z usuniętymi danymi osobowymi) są dostępne pod linkiem podanym u dołu strony z wynikami wyszukiwania.

Aktualne wiadomości i komunikaty prasowe Najwyższego Sądu Kasacyjnego Republiki Bułgarii są zamieszczane regularnie w sekcji prasowej na stronie internetowej sądu. Orzeczenia w sprawach budzących duże zainteresowanie opinii publicznej są zamieszczane w tej samej sekcji oraz w bazie orzecznictwa Najwyższego Sądu Kasacyjnego.

Formaty

Najwyższy Sąd Administracyjny

Orzecznictwo jest dostępne na stronie internetowej sądu w formacie HTML.

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Orzecznictwo jest dostępne na stronie internetowej sądu w formacie PDF.

Sądy

Dalsze postępowanie


Sądy najwyższe – Najwyższy Sąd Administracyjny i Najwyższy Sąd Kasacyjny

Inne sądy

Czy dostępne są informacje:

 • dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

 • dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Tak

Tak

 • dotyczące wyniku środka odwoławczego?

Tak

Tak

 • dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

 • dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Nie dotyczy

Nie dotyczy


Reguły dotyczące publikacji


Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądów

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak – art. 64 ust. 1 ustawy o systemie sądownictwa

TakSądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

Najwyższy Sąd Administracyjny i Najwyższy Sąd Kasacyjny – pełny zbiór orzecznictwa

pełne orzecznictwo/wybór orzecznictwa

Jakie kryteria stosuje się w przypadku publikacji wyboru orzecznictwa?

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 20/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Czechy

W niniejszej części przedstawiono przegląd orzecznictwa w Republice Czeskiej, a także opis odpowiednich baz danych zawierających orzecznictwo oraz łącza do nich.

Orzecznictwo dostępne w internecie

Orzecznictwo jest publicznie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.cz/ (zakładka: „Judikatura” (orzecznictwo)).

Każdy z poniższych sądów prowadzi bazę danych zawierającą jego orzecznictwo:

 • Trybunał Konstytucyjny (Ústavní soud);
 • Sąd Najwyższy (Nejvyšší soud);
 • Najwyższy Sąd Administracyjny (NSA) (Nejvyšší správní soud).

Streszczenia wszystkich orzeczeń NSA po usunięciu danych osobowych są publikowane, na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej NSA. Niektóre orzeczenia NSA, a także niektóre orzeczenia sądów administracyjnych niższej instancji, wybrane według wagi orzeczenia przez pełny skład sędziów NSA, są przedstawiane w bardziej szczegółowy sposób.

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Wyroki są udostępniane na stronach internetowych sądów najwyższych.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie html.

Sądy, których orzecznictwo jest udostępniane na stronie internetowej

W internecie publikowane są orzeczenia następujących sądów:

Dalsze postępowanie

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące:

środków odwoławczych?

Nie

Tak (Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.cz/, źródło: InfoSoud)

tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Tak (InfoSoud)

wyniku środka odwoławczego?

Nie

Tak (InfoSoud)

prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa

Tak

Tak

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

W pełni zanonimizowane

W pełni zanonimizowane

Jeżeli dokonywany jest wybór,

jakie stosuje się kryteria?

Ochrona danych osobowych

Prawnicze bazy danych

Nazwa i URL bazy danych

Link otworzy się w nowym okniePortal administracji publicznej

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Krótki opis treści

Baza danych zawiera ustawodawstwo Republiki Czeskiej w języku czeskim.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Dania

W Danii nie istnieje baza orzecznictwa.

Ostatnia aktualizacja: 24/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Niemcy

Na tej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Niemczech.

Władzę sądowniczą sprawują sędziowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, sądów federalnych i sądów 16 krajów związkowych (Länder) (por. art. 92 ustawy zasadniczej).

Bazy orzecznictwa online

Od 2010 r. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów publikuje wybór orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, najwyższych sądów federalnych i Federalnego Sądu Patentowego w portalu Link otworzy się w nowym oknieRechtsprechung im Internet. Informacje te są dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie.

Oprócz tego Federalny Trybunał Konstytucyjny i sądy federalne udostępniają swoje orzeczenia na własnych stronach internetowych. Dostęp w celach niekomercyjnych jest bezpłatny. Na stronach tych publikowane są również komunikaty prasowe na temat istotnych spraw w toku i ich rozstrzygnięć.

Ponieważ Republika Federalna Niemiec jest państwem federalnym, kraje związkowe same odpowiadają za publikację orzeczeń swoich sądów. Linki do odpowiednich stron internetowych poszczególnych krajów związkowych można znaleźć w portalu wymiaru sprawiedliwości Link otworzy się w nowym oknieJustizportal des Bundes und der Länder.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo w internecie

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Trybunał Konstytucyjny

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Trybunał Sprawiedliwości

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Sąd Administracyjny

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Trybunał Finansowy

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Sąd Pracy

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Sąd ds. Socjalnych

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Sąd Patentowy

Link otworzy się w nowym oknieJustizportal des Bundes und der Länder

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Estonia

Na tej stronie przedstawiono w zarysie estońskie orzecznictwo oraz opis odpowiednich baz orzecznictwa.

Orzecznictwo dostępne w internecie

Orzecznictwo sądów pierwszej i drugiej instancji jest publikowane na stronach internetowych od 2001 r. Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest udostępniane od czasu reorganizacji systemu sądownictwa w 1993 r. i podlega publikacji w estońskim dzienniku urzędowym Riigi Teataja oraz na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego. Orzecznictwo sądów pierwszej i drugiej instancji jest dostępne w elektronicznym wydaniu estońskiego dziennika urzędowego Link otworzy się w nowym oknieRiigi Teataja.

Obowiązek udostępniania orzecznictwa wynika z ustawy o informacji publicznej, natomiast bardziej szczegółowe uregulowania przewidują kodeksy postępowania sądowego. Zazwyczaj publikowane są wszystkie prawomocne wyroki. W przepisach dotyczących postępowania sądowego w sprawach cywilnych i administracyjnych przewidziano jednak wyjątkowe sytuacje, w których sądy, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby, nie ujawniają w wyrokach imienia i nazwiska tej osoby (zastępując je inicjałami lub innymi znakami), jej numeru identyfikacyjnego, daty urodzenia, numeru rejestracyjnego ani adresu. W postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i administracyjnych sąd może, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby, opublikować jedynie sentencję wyroku zawierającego szczególnie chronione dane osobowe lub nie publikować go wcale, jeżeli zastąpienie imienia i nazwiska tej osoby inicjałami lub innymi znakami może stanowić naruszenie prywatności. Sądy mogą również opublikować jedynie sentencję wyroku, jeżeli wyrok zawiera informacje, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju.

Publikowane są wszystkie prawomocne wyroki w sprawach karnych, ale ujawniane są w nich tylko dane osobowe oskarżonego (imię, nazwisko i numer identyfikacyjnych lub data urodzenia). Co do zasady nie ujawnia się danych osobowych oskarżonych, którzy są nieletni (ich imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne lub daty urodzenia zastępuje się inicjałami lub innymi znakami). W postępowaniu karnym sądy mogą, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, opublikować jedynie wstęp oraz sentencję wyroku lub jego końcową część, jeżeli wyrok zawiera szczególnie chronione dane osobowe. To samo dotyczy sytuacji, gdy wyrok zawiera dane osobowe podlegające ograniczeniom dostępu innego rodzaju i umożliwia zidentyfikowanie osób, których dotyczy, pomimo tego, że imiona in nazwiska oraz inne dane osobowe zastąpiono inicjałami lub innymi znakami.

Publikowanie orzecznictwa uznawane jest za jeden z aspektów sprawowania wymiaru sprawiedliwości, przy czym można sprzeciwić się publikacji konkretnych danych. Sąd musi zatem rozważyć, w jaki sposób publikować swoje orzeczenia.

Sposób przedstawienia orzeczeń i tytuły


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy orzecznictwo jest opatrzone tytułami?

Tak

Nie

Orzeczenia Sądu Najwyższego dostępne w estońskim dzienniku urzędowym (Riigi Teataja) oraz na stronie internetowej Sądu Najwyższego można wyszukiwać według lat, rodzaju sprawy, sygnatury sprawy, daty wydania orzeczenia, składu orzekającego, rodzaju postępowania, rodzaju wykroczenia, adnotacji oraz treści. Na stronie internetowej Sądu Najwyższego możliwe jest także wyszukiwanie z wykorzystaniem słów kluczowych.

Wyroki sądów pierwszej i drugiej instancji można wyszukiwać według rodzaju postępowania. Możliwe jest także wyszukiwanie z wykorzystaniem szeregu różnych kryteriów, w zależności od rodzaju postępowania. W odniesieniu do wszystkich rodzajów postępowań dostępny jest wariant wyszukiwania według sygnatury sprawy i ECLI, sądu, rodzaju postępowania, rodzaju orzeczenia i daty wydania orzeczenia, daty wszczęcia postępowania, adnotacji i treści orzeczenia. W sprawach karnych dostępne jest również wyszukiwanie według sygnatury postępowania przygotowawczego, kategorii sprawy, wyniku postępowania, rodzaju postępowania, rodzaju złożonych wniosków i orzeczonej kary lub, przykładowo, według przesłanek uniewinnienia. Orzeczenia wydane w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym można także wyszukiwać według kategorii sprawy, rodzaju postępowania oraz wyniku postępowania.

Przykład tytułu

Kontrola konstytucyjności § 71 ust. 2 ustawy o lotnictwie.

Formaty


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Dokument

Metadane

Dokument

Metadane

Czy orzecznictwo jest dostępne w formacie XML?

Nie

Nie

Nie

Nie

Jakie inne formaty są stosowane?

HTML

HTML

PDF

HTML

Dalsze postępowanie


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy dostępne są informacje:

dotyczące środków odwoławczych?

-

Nie

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Tak

Nie

dotyczące wyniku środka odwoławczego?

-

Tak

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji


Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądów

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

-

Zasady dotyczące orzecznictwa są określone w kodeksach postępowań. Zasady te są różne w postępowaniu karnym i cywilnym.


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo czy tylko jego wybór?

Tylko wybór

Tylko wybór

Jakie stosuje się kryteria wyboru orzeczeń?

Wyboru dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

1) orzeczenie jest prawomocne;

2) orzeczenie może zostać opublikowane, jeżeli:

a) (w sprawach cywilnych i administracyjnych) nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych; orzeczenie publikuje się, zastępując imiona i nazwiska inicjałami lub innymi znakami, w taki sposób, aby nie prowadziło to do naruszenia prywatności danej osoby; orzeczenie nie zawiera informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju;

b) (w sprawach karnych) orzeczenie nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych lub danych, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju lub jeżeli imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe zostały zastąpione inicjałami oraz innymi znakami, tak że niemożliwe jest zidentyfikowanie danej osoby; orzeczenie nie zawiera informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju.

Wyboru dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

1) orzeczenie jest prawomocne;

2) orzeczenie może zostać opublikowane, jeżeli:

a) (w sprawach cywilnych i administracyjnych) nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych; orzeczenie publikuje się, zastępując imiona i nazwiska inicjałami lub innymi znakami, w taki sposób, aby nie prowadziło to do naruszenia prywatności danej osoby; orzeczenie nie zawiera informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju;

b) (w sprawach karnych) orzeczenie nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych lub danych, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju lub jeżeli imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe zostały zastąpione inicjałami oraz innymi znakami, tak że niemożliwe jest zidentyfikowanie danej osoby; orzeczenie nie zawiera informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju.

Prawnicze bazy danych

Nazwa i URL bazy danych

Opublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego oraz estońskiego dziennika urzędowego (Link otworzy się w nowym oknieRiigi Teataja).

Prawomocne i opublikowane orzeczenia sądów pierwszej i drugiej instancji można znaleźć poprzez funkcję Link otworzy się w nowym okniewyszukiwania orzecznictwa dostępną na stronie estońskiego dziennika urzędowego Riigi Teataja.

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym składane przez estońskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego. Podana jest tam nazwa sądu składającego wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, data złożenia wniosku, a także opis treści wniosku oraz sygnatura sprawy w Trybunale Sprawiedliwości.

Streszczenia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są dostępne na stronie estońskiego dziennika urzędowego Link otworzy się w nowym oknieRiigi Teataja.

Na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej sądów publikowane są statystyki postępowań przed sądami pierwszej i drugiej instancji począwszy od roku 1996. Statystyki Sądu Najwyższego są dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego. Statystyki dotyczące kontroli konstytucyjności udostępniane są od 1993 roku, natomiast statystyki odnoszące się do spraw administracyjnych, cywilnych, karnych i spraw o wykroczenia – od roku 2002.

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego znajdują się również analizy orzecznictwa w wybranych dziedzinach począwszy od roku 2006.

Czy dostęp do baz danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do baz danych jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Irlandia

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa Irlandii, a także opis odpowiednich baz danych zawierających orzecznictwo i łącza do nich.

Orzecznictwo powstało na bazie precedensów lub wcześniejszych orzeczeń sądowych. W niektórych sytuacjach – gdy okoliczności faktyczne sprawy są podobne – orzecznictwo może być wiążące dla innego sądu. Zazwyczaj jest tak, że sądy niższej instancji wydają orzeczenia zgodne z orzeczeniami sądów wyższej instancji. Orzecznictwo opiera się na dwóch zasadach: zasadzie stare decisis oraz zasadzie res judicata. Zasada stare decisis to inaczej zasada wiążącego precedensu. Zasada res judicata oznacza, że dana kwestia została uprzednio rozstrzygnięta wyrokiem sądowym.

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Prezentacja orzecznictwa

Większość orzecznictwa sądów irlandzkich jest udostępniana opinii publicznej.

Na stronie Link otworzy się w nowym oknieSłużby Sądowniczej Irlandii (Courts Service of Ireland) jest udostępniane bezpłatnie orzecznictwo

Sądu Najwyższego (Supreme Court), Apelacyjnego Sądu Karnego (Court of Criminal Appeal) oraz Wysokiego Sądu (High Court). Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest również dostępne na stronie Sądu Najwyższego Irlandii (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.supremecourt.ie).

Na stronie udostępniane są orzeczenia Sądu Najwyższego wydane począwszy od 2001 r.; orzeczenia Apelacyjnego Sądu Karnego oraz Wysokiego Sądu od 2004 r.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Apelacyjnego Sądu Karnego oraz Wysokiego Sądu jest udostępniane również bezpłatnie na stronach z bazami danych Brytyjskiego i Irlandzkiego Instytutu Informacji Prawnej (British and Irish Legal Information Institute): Link otworzy się w nowym oknieBAILII oraz Irlandzkiej Inicjatywy Informacji Prawnej (Irish Legal Information Initiative) Link otworzy się w nowym oknieIRLII.

Za pośrednictwem strony internetowej BAILII są dostępne następujące zbiory:

Zasady dotyczące publikacji

Nie istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa na szczeblu krajowym lub na szczeblu sądów. Publikowane są wszystkie reserved judgments Sądu Najwyższego. (Są to wyroki w sprawach, w których sędzia/sąd odracza ogłoszenie wyroku na czas potrzebny do jego rozważenia i sporządzenia.)

Wyroki wydawane ex tempore, tzn. w przypadku gdy sąd nie odracza ogłoszenia wyroku, są publikowane jedynie wtedy, gdy dotyczą kwestii prawa lub gdy sąd wydający wyrok postanowi o ich publikacji.

Do orzeczeń udostępnianych na stronie internetowej

nie stosuje się zasady anonimowości, chyba że wymaga tego ustawa lub tak postanowi sąd. Niektóre sprawy zgodnie z prawem odbywają się z wyłączeniem jawności, a pewne przepisy prawne nie zezwalają na ujawnienie imienia i nazwiska pokrzywdzonego. W takich wyrokach imiona i nazwiska są wykreślone.

Wszystkie orzeczenia w sprawach, które toczyły się z wyłączeniem jawności (in camera) lub w przypadku których wyrok zawiera szczególnie chronione dane osobowe dotyczące strony lub świadków, są udostępniane z zachowaniem zasady anonimowości.

Zanim wyroki zostaną opublikowane na stronie internetowej, są przekazywane w formie papierowej:

 • wszystkim sędziom,
 • bibliotekom, z których korzystają przedstawiciele zawodów prawniczych:
  • bibliotece Rzecznika Generalnego (Attorney General),
  • bibliotece reprezentanta prawnego państwa przed sądami i doradcy prawnego państwa w ramach urzędu Attorney General (Chief State Solicitor), oraz
 • poszczególnych ministerstw.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieSłużba Sądownicza Irlandii (Courts Service of Ireland)

Ostatnia aktualizacja: 11/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Grecja

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Rada Stanu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Sąd Najwyższy (Άρειος Πάγος) (sąd kasacyjny w sprawach cywilnych i karnych)

Pozostałe sądy

Orzecznictwo z tytułami

Tak

(streszczenia wyroków z posiedzeń plenarnych z nagłówkami publikowane od 2018 r.)

Tak

(wszystkie wyroki w sprawach karnych i cywilnych od 2006 r.)

Tak

(streszczenia wyroków największych sądów administracyjnych są publikowane na stronie Rady Stanu)

Link otworzy się w nowym oknieSądzie Najwyższym niewielki procent wyroków w sprawach karnych jest kategoryzowany według tytułów od 2006 r. Wyroki można zatem wyszukiwać według tytułów. Wyroki w sprawach cywilnych i karnych można wyszukiwać według numeru, pod którym zostały opublikowane.

Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny w Atenach (Εφετείο Αθηνών) nie publikuje wyroków w sprawach cywilnych ani karnych online. Wyroki w sprawach cywilnych są publikowane na odpowiednich oficjalnych stronach internetowych z numerami i streszczeniami, ale nie są skatalogowane. Nie publikuje się ani numerów, ani sentencji wyroków karnych.

Przykładowe tytuły

Oszustwo, zgwałcenie, zwłoka w zapłacie alimentów, przekupstwo

Formaty

Rada Stanu i Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Dokument

Metadane

Dokument

Metadane

Jakie inne formaty są stosowane?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (sądy administracyjne)

Nie

(pozostałe sądy)

HTML (sądy administracyjne)

Nie

(pozostałe sądy)

Dalsze postępowanie

Rada Stanu

Sąd Najwyższy

Sądy administracyjne

Pozostałe sądy

Czy dostępne są informacje:

dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

Tak

Tak

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Tak

Tak

Tak

Tak

dotyczące wyniku odwołania?

Tak

Tak

Tak

- Nie

- Sąd Pierwszej Instancji w Atenach: tak (w przypadku środków odwoławczych w sądach niższej instancji)

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

- Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach: tak, jeżeli nie złożono środka odwoławczego

Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

- innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?

- Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

- Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądów

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

[dane osobowe – ustawa nr 4624/19 i ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679)]

Tak

[dane osobowe – ustawa nr 4624/19 i ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679)]

Rada Stanu i Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

- Rada Stanu: opublikowano już około 80% wszystkich wyroków. Wszystkie wyroki zostaną stopniowo opublikowane.

- Sąd Najwyższy publikuje pełne orzecznictwo w sprawach karnych i cywilnych, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w postępowaniu przewidzianym w art. 565 kodeksu postępowania cywilnego

- sądy administracyjne: wybór

Jeśli dokonywany jest wybór, to według jakich kryteriów?

- Rada Stanu: waga sprawy

- Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach: waga sprawy

Rada Stanu

Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Czy orzecznictwo sądów jest zamieszczane w internecie w formie zanonimizowanej (po usunięciu danych osobowych)?

Tak

Tak

Nie

Jeśli tak,

to czy dotyczy to wszystkich orzeczeń?

Rada Stanu anonimizuje wszystkie orzeczenia publikowane na jej stronach

Tak

- z wyjątkiem orzeczeń wydanych w postępowaniu przewidzianym w art. 565 kodeksu postępowania cywilnego

Orzeczenia od

1990 r.

2006 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy

Link otworzy się w nowym oknieRada Stanu

Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjny Sąd Pierwszej Instancji w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieSąd Pierwszej Instancji w Atenach

Ostatnia aktualizacja: 03/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Hiszpania

W Hiszpanii orzecznictwa nie uznaje się za źródło prawa, ponieważ zgodnie z art. 1 ust. 1 hiszpańskiego kodeksu cywilnego (Código Civil) źródłami prawa są przepisy, zwyczaje i ogólne zasady prawa (art. 1 ust. 1 hiszpańskiego kodeksu cywilnego).

Art. 1 ust. 6 hiszpańskiego kodeksu cywilnego stanowi jednak, że orzecznictwo «uzupełnia porządek prawny o doktrynę kształtowaną w miarę upływu czasu przez Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) w rezultacie dokonywania wykładni i stosowania przepisów, zwyczajów i ogólnych zasad prawa».

Ponadto w art. 105 lit. b) konstytucji hiszpańskiej obywatelom wyraźnie zagwarantowano prawo dostępu do informacji publicznej.

Dostęp do orzecznictwa

Zgodnie z art. 560 ust. 1 pkt 10 ustawy organicznej o władzy sądowniczej (Ley Orgánica del Poder Judicial) jednym z uprawnień Rady Generalnej Sądownictwa (Consejo General del Poder Judicial) jest: „oficjalne publikowanie wyroków i innych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz innych organów sądowych.

W tym celu Rada Generalna Sądownictwa ustanawia – po otrzymaniu stosownego sprawozdania od właściwych organów – zasady określające sposób sporządzania, kompilowania, przetwarzania, rozpowszechniania i poświadczania zbioru orzeczeń w formie elektronicznej, aby zagwarantować dostęp do odpowiedniego orzecznictwa, zapewnić jego integralność i autentyczność oraz upewnić się, że jest ono zgodne z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych”.

Podobnie zgodnie z art. 560 ust. 1 pkt 16 lit. e) ustawy organicznej o władzy sądowniczej Rada Generalna Sądownictwa jest uprawniona do publikowania i ponownego wykorzystywania orzeczeń sądów wyłącznie w ramach wdrażania przepisów ustawy organicznej o władzy sądowniczej.

Aby zagwarantować przestrzeganie przepisów ustawy, Rada Generalna Sądownictwa utworzyła w 1997 r. Centrum Dokumentacji Sądowej (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ) z siedzibą w San Sebastian. Zgodnie z przepisami art. 619 ustawy organicznej o władzy sądowniczej centrum to, jako organ merytoryczny działający przy Radzie Generalnej Sądownictwa, jest odpowiedzialne za dobór informacji prawnych dotyczących ustawodawstwa, orzecznictwa i doktryny prawnej, zarządzanie tymi informacjami oraz ich przetwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie.

Kwestie związane ze świadczeniem tej nowej usługi publicznej, umożliwiającej uzyskanie dostępu do orzecznictwa poszczególnych organów sądowych w najlepszych warunkach technicznych i przy zapewnieniu użytkownikom specjalnej ochrony w kontekście automatycznego przetwarzania danych i tworzenia odpowiednich mechanizmów sprzyjających dostępności, interoperacyjności, zapewnieniu jakości i możliwości ponownego wykorzystywania publikowanych informacji, uregulowano na podstawie uprawnień przewidzianych w ustawie organicznej nr 6/1985 z dnia 1 lipca 1985 r. o władzy sądowniczej, ustawie nr 19/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. o przejrzystości, dostępie do informacji publicznych i dobrych rządach, rozporządzeniu nr 1/1997 w sprawie Centrum Dokumentacji Sądowej oraz ustawie nr 18/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniającej ustawę nr 37/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. o ponownym wykorzystywaniu danych publicznych i transponującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zgodnie z tymi aktami prawnymi Centrum Dokumentacji Sądowej wdraża system rozpowszechniania wyroków i innych orzeczeń sądów w drodze oficjalnej publikacji wyroków i innych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz innych organów sądowych: a) udostępniając je ogółowi społeczeństwa za pośrednictwem powszechnie dostępnej i nieodpłatnej wyszukiwarki internetowej po uprzednim usunięciu danych osobowych; b) udostępniając je pracownikom wymiaru sprawiedliwości w wersji zastrzeżonej z dodatkowymi funkcjami [linki do orzecznictwa i ustawodawstwa krajowego i obcego, jak również do wyroków Trybunału Konstytucyjnego (Tribunal Constitucional)] w ramach prerogatyw Rady Generalnej Sądownictwa jako organu zarządzającego hiszpańskimi sędziami i sądami; c) rozpowszechniając orzeczenia sądów hiszpańskich publikowane przez CENDOJ na szczeblu międzynarodowym za pośrednictwem strony internetowej www.poderjudicial.es, aby wymieniać się wiedzą na temat systemów prawnych i orzecznictwa państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z konkluzjami Rady (2011/C 127/01) na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” oraz za pośrednictwem Iberoamerykańskiej Sieci Informacji i Dokumentacji Sądowej (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), a także przekazując informacje różnym dalszym użytkownikom oraz innym użytkownikom (niebędącym dalszymi użytkownikami), zgodnie z przepisami wspomnianych powyżej norm prawnych.

Oprócz bazy danych CENDOJ istnieje również baza danych Link otworzy się w nowym oknieTrybunału Konstytucyjnego zawierająca informacje o wyrokach wydawanych przez ten sąd.

Ponadto istnieją prywatne bazy danych, do których dostęp można uzyskać za opłatą.

Sposób przedstawiania orzeczeń

Na potrzeby orzecznictwa Sądu Najwyższego CENDOJ utworzyło platformę technologiczną w formie systemu nawigacji opartego na zakładkach.

Po wysłaniu zapytania na platformie otwiera się zakładka „RESULTADOS”, przedstawiająca wyniki wyszukiwania, oraz druga zakładka, „BÚSQUEDA”, umożliwiająca powrót do formularza wyszukiwania w dowolnej chwili.

Wyszukiwarka zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich orzeczeń sądowych wydanych przez Sąd Najwyższy. Orzeczenia można wyszukiwać za pomocą pól wyboru, zawierających sposoby identyfikacji lub klasyfikacji orzeczeń, lub za pomocą pól przeznaczonych na dowolny tekst.

Możliwy jest również bezpośredni dostęp do 50 ostatnich orzeczeń każdego z sądów poprzez kliknięcie przycisków znajdujących się w dolnej części interfejsu. W ten sposób można dotrzeć do najnowszych orzeczeń, które zostały otrzymane i wpisane do bazy danych stanowiącej zbiór orzecznictwa.

System jest również wyposażony w funkcję chmury tagów dotyczących najczęściej wyszukiwanych tematów; kliknięcie jednego z tych tagów spowoduje wyświetlenie orzeczeń związanych z danym zagadnieniem.

Wyszukiwanie za pomocą pól wyboru

Niektóre pola służące do wprowadzania informacji na temat orzeczeń można wypełnić wyłącznie wartościami przewidzianymi w określonym zestawie. Na przykład:

 • w polu „Jurisdicción” [Właściwość] można wybrać jedną z następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, prawo karne, odwołanie administracyjne, prawo pracy, prawo wojskowe;
 • w polu „Tipo de Resolución” [Rodzaj orzeczenia] można wybrać jedną z następujących opcji: wyroki, postanowienia lub uchwały (acuerdos) Sądu Najwyższego;
 • data wydania orzeczenia: przycisk „Calendario” [Kalendarz] umożliwia ograniczenie wyszukiwania do określonego okresu;
 • język, menu rozwijane pozwala wybrać język wyszukiwanych orzeczeń.

Wyszukiwanie za pomocą pól przeznaczonych na dowolny tekst

Poza polami wyboru na ekranie wyszukiwania orzeczeń znajdują się również inne pola, w których można wprowadzić dowolny ciąg znaków, a nie tylko określone zestawy wartości, aby przeprowadzić wyszukiwanie swobodne.

WYNIKI

Po przeprowadzeniu wyszukiwania na każdej stronie wyświetla się domyślnie 10 wyników.

Wyniki są prezentowane w następujący sposób:

TERMINY POWIĄZANE – tylko w wersji zastrzeżonej dla pracowników wymiaru sprawiedliwości system automatycznie podaje terminy związane z zapytaniem.

TYTUŁ – numer wyszukanego orzecznictwa w oficjalnym hiszpańskim repozytorium orzecznictwa (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) oraz europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI).

METRYKA – tu wyświetlają się następujące pola informacyjne:

 • Tipo Órgano [Rodzaj organu]: na przykład Sąd Najwyższy;
 • Municipio [Gmina]: na przykład Madryt -- Sekcja: 1;
 • Ponente [Sprawozdawca]: na przykład imię... nazwiska...;
 • Nº Recurso [Sygnatura sprawy]: na przykład 88/2007 -- Fecha [Data]: 26/06/2008;
 • Tipo Resolución [Rodzaj orzeczenia]: na przykład wyrok;
 • Órgano [Organ], w porządku alfabetycznym.

Kliknięcie tytułu pożądanego wyniku wyszukiwania spowoduje otwarcie nowej strony, zawierającej pełną treść wyszukanego dokumentu. Dokument otwiera się w formacie PDF (dla ogółu społeczeństwa).

Format

Wyroki są zazwyczaj dostępne w bazach danych w formacie PDF (dla ogółu społeczeństwa) oraz w formatach RTF i HTML (w wersji systemu zastrzeżonej dla pracowników wymiaru sprawiedliwości).

Dostępne wyroki i postanowienia

 • Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy: orzecznictwo Sądu Najwyższego publikuje się w internecie w całości w celach informacyjnych; dostęp jest nieodpłatny. Orzeczenia są publikowane w całości, bez danych osobowych (tj. poddano je anonimizacji), i towarzyszy im sprawnie działająca wyszukiwarka, która umożliwia przeszukiwanie całego tekstu orzeczenia. Dostęp do tej bazy danych można uzyskać za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniefunkcji przeszukiwania orzecznictwa Sądu Najwyższego oferowanej przez CENDOJ.

 • Inne sądy

Poza orzeczeniami i uchwałami (acuerdos) Sądu Najwyższego baza danych CENDOJ oferuje również ogółowi społeczeństwa nieodpłatny dostęp do wyroków wydanych przez hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional), wyższe trybunały sprawiedliwości (Tribunales Superiores de Justicia) i sądy prowincji (Audiencias Provinciales), a także do niektórych postanowień tych sądów kolegialnych, do wyroków i postanowień Głównego Sądu Wojskowego (Tribunal Militar Central), regionalnych sądów wojskowych (Tribunales Militares Territoriales) oraz do wyroków i postanowień sądów orzekających w składzie jednoosobowym.

Dalsze postępowanie

Czy dostępne są informacje:

 • dotyczące środków odwoławczych?
 • dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?
 • dotyczące wyniku środka odwoławczego?
 • dotyczące prawomocności orzeczenia?
 • dotyczące dalszego postępowania?

Informacje podawane do wiadomości publicznej obejmują pełny tekst orzeczeń bez elementów dodatkowych, przy czym w wielu przypadkach informacja o tym, czy orzeczenie jest prawomocne (tj. czy podlega ono zaskarżeniu), jest zamieszczona w jego treści. W treści orzeczeń zamieszcza się również informacje o ewentualnych zdaniach odrębnych. Niezależnie od powyższego baza danych udostępniana w wersji systemu zastrzeżonej dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (baza dokumentów CENDOJ) zawiera linki, które łączą zaskarżone orzeczenie z orzeczeniem wydanym przez wyższy trybunał sprawiedliwości (Tribunal Superior), a także streszczenia i sentencje wyroków, odesłania do wyroków przywołanych na korzyść każdej ze stron, orzecznictwo, które zacytowano, zastosowano lub którego wykładni dokonano, a także klasyfikację orzeczenia (rozwinięcie koncepcji ogólnych, konsolidacja przełomowego wyroku lub orzecznictwa), jak również klasyfikację według terminów stosowanych w tezaurusie prawnym CENDOJ.

Reguły dotyczące publikacji

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa na szczeblu krajowym lub w zależności od rodzaju sądu?

Stosowne przepisy zawiera art. 560 ust. 1 pkt 10 ustawy organicznej o władzy sądowniczej, który stanowi, że organem właściwym w kwestii publikacji wyroków i innych postanowień wydawanych przez Sąd Najwyższy oraz inne organy sądowe jest Rada Generalna Sądownictwa.

Przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa zawiera również rozporządzenie ustanawiające Centrum Dokumentacji Sądowej.

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór? Jakie kryteria stosuje się w przypadku publikacji wyboru orzecznictwa?

Orzeczenia publikuje się w pełni, a nie w postaci wyciągów – dotyczy to wszystkich orzeczeń wydawanych przez sądy kolegialne oraz niektórych orzeczeń wydawanych przez sądy orzekające w składzie jednoosobowym.

Powiązane strony

Wyszukiwarka orzecznictwa obsługiwana przez Centrum Informacji Sądowej:

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Ostatnia aktualizacja: 23/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Francja

W niniejszej sekcji przedstawiono zarys źródeł orzecznictwa i ich treści oraz odesłania do odpowiednich baz danych

Dostępne strony internetowe

1. Oficjalny ogólny portal: Link otworzy się w nowym oknieLegifrance

2. Strony sądów:

3. Strona Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości

Sposób przedstawienia orzeczeń, streszczeń

Co do zasady decyzje są wprowadzane za pomocą listy słów kluczowych lub „abstraktu” wraz ze streszczeniem (lub podsumowaniem) najważniejszych kwestii prawnych i odniesień do prawa lub wcześniejszych orzeczeń.

Przykład

W przypadku sądu kasacyjnego dokumenty, poza oznaczeniami identyfikującymi, zawierają dane analityczne.  Streszczenie przygotowane przez sędziego składu wydającego wyrok to podsumowanie rozpoznawanej kwestii prawnej. Nagłówki opracowane w oparciu o streszczenie wyroku to zbiór słów kluczowych uporządkowanych według ważności.  Użyte słowa kluczowe pochodzą z nomenklatury Sądu Kasacyjnego zawartej w corocznych edycjach indeksów biuletynu tego sądu, dostępnej w zakładce „titrage” (nagłówki); aby je znaleźć, należy klikając zakładkę Link otworzy się w nowym oknietitrage w formularzu zaawansowanego wyszukiwana orzecznictwa sądowego („Recherche experte de la jurisprudence judiciaire”) .

Link otworzy się w nowym okniePrzykład : Sąd Kasacyjny, druga izba cywilna, rozprawa jawna z dnia 18 grudnia 2008 r. (czwartek), nr ref. skargi:

07-20238, zaskarżone orzeczenie: Sąd Apelacyjny w Basse-Terre z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Nagłówki i streszczenia: POSTĘPOWANIE CYWILNE – Żądania – Żądania wyrażone w postępowaniu odwoławczym – Ostatnie pisma procesowe – Zakres stosowania

Ten, kto uznaje odstąpienie od roszczeń i zarzutów, które nie zostały przytoczone w ostatnich pismach procesowych, podczas gdy pisma te nie określały przedmiotu sporu i nie zawierały one wniosku incydentalnego mogącego zamknąć sprawę, narusza art. 954 akapit 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

POSTĘPOWANIE CYWILNE – Żądania – Żądania wyrażone w postępowaniu odwoławczym – Ostatnie pisma procesowe – Zgodność z przepisami art. 954 akapit 2 nowego Kodeksu postępowania cywilnego – Niestawiennictwo – Zakres
POSTĘPOWANIE CYWILNE – Żądania – Żądania w postępowaniu odwoławczym – Ostatnie pisma procesowe –Definicja – Wykluczenie – Kazus – Żądania w zakresie środka dowodowego

ORZECZENIA I WYROKI – Żądania – Żądania wyrażone w postępowaniu odwoławczym –  Ostatnie pisma procesowe – Zakres stosowania

Precedensy sądowe:

Pojęcie „ostatnie pisma procesowe” w rozumieniu art. 954 akapit 2 kodeksu postępowania cywilnego por.: druga izba cywilna, 3 maja 2001 r., nr 99-16.293, Bull. z  2001 r., II, nr 87 (oddalenie) i przytoczone tam postanowienie; druga izba cywilna, 20 stycznia 2005 r., nr 03-12.834, Bull. z 2005 r., II, nr 20 (kasacja) i przytoczone tam wyroki

Zastosowane przepisy: art. 954 akapit 2 Kodeksu postępowania cywilnego

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w następujących formatach: (np. PDF, html, XML)? XML w przypadku wyroku sądów najwyższych, w pozostałych przypadkach w formacie html.

Sądy, których orzecznictwo jest publikowane

Sąd najwyższy

Sąd kasacyjny, rada stanu, rada konstytucyjna

Sądy powszechne

Sądy apelacyjne i administracyjne sądy apelacyjne

Sądy wyspecjalizowane

Trybunał obrachunkowy

Przebieg postępowań w toku

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy podawane są informacje na temat:

wniesienia odwołania?

Tak, w przypadku Rady Konstytucyjnej

W trakcie przygotowania w przypadku sądu kasacyjnego

Informacja zarezerwowana dla stron w przypadku rady stanu

Nie

faktu, że sprawa jest nadal w toku

Nie

Nie

wyniku odwołania

Tak

Nie

nieodwołalnego i ostatecznego charakteru orzeczenia

Tak

Tak

faktu, że postępowanie może dalej toczyć się przed

innym sądem (Trybunał Konstytucyjny itp.)?

Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Reguły dotyczące publikacji

Na poziomie krajowym?

W przypadku orzeczeń niektórych sądów?

Czy istnieją nadrzędne zasady w zakresie publikacji orzeczeń sądowych

Tak

Nie

Sąd kasacyjny (Cour de cassation)

Link otworzy się w nowym oknieZgodnie z art. R433-3 Kodeksu organizacji wymiaru sprawiedliwości dział dokumentacji i badań prowadzi bazę danych zawierającą, w ramach tej samej nomenklatury:

 • orzeczenia i postanowienia sądu kasacyjnego oraz sądów lub komisji sądowych przy sądzie kasacyjnym, publikowane w miesięcznych biuletynach, o których mowa w Link otworzy się w nowym oknieart. R. 433-4,
 • orzeczenia o szczególnym znaczeniu wydawane przez pozostałe sądy powszechne.

W tym celu orzeczenia sądowe o szczególnym znaczeniu są przekazywane wspomnianemu działowi, na warunkach określonych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, przez pierwszych prezesów sądów apelacyjnych lub bezpośrednio przez prezesów lub sędziów stojących na czele sądów pierwszej instancji.

Baza danych jest publicznie dostępna na warunkach mających zastosowanie do publicznej usługi publikacji prawa w Internecie.

Dział dokumentacji i badań prowadzi odrębną bazę danych zawierającą ogół wyroków wydanych przez sądy apelacyjne i orzeczeń sądowych wydanych przez pierwszych prezesów tych sądów lub ich pełnomocników Warunki, na jakich te wyroki i orzeczenia są przekazywane działowi oraz przez niego wykorzystywane, są określane zarządzeniem ministra sprawiedliwości.

Zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieart. R433-4 dział dokumentacji i badań przygotowuje 2 miesięczne biuletyny, jeden dotyczący izb cywilnych, drugi dotyczący izby karnej, w których zamieszczane są orzeczenia i postanowienia, o których publikacji zadecydował przewodniczący wydającego je składu. Dział tworzy okresowe zestawienia.

Rada stanu (Conseil d’Etat)

Zgodnie z art. L10 Link otworzy się w nowym oknieKodeksu organizacji wymiaru sprawiedliwości wyroki są podawane do publicznej wiadomości. Zawierają nazwisko sędziego, który je wydał.

Sąd najwyższy

Inne sądy

Publikowany jest cały tekst czy wybór?

Cały tekst wszystkich orzeczeń w bazach on-line

Wybór całych decyzji w wersji papierowej (sąd kasacyjny i rada stanu) oraz streszczenia innego wyboru

Publikacja uzasadnienia w przypadku wyboru wyroków sądów apelacyjnych

W przypadku publikacji wyboru, jakie kryteria są stosowane?

Wedle uznania sądu

Wedle uznania sądu

Ostatnia aktualizacja: 13/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Chorwacja

Baza danych Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji

Baza danych „SuPra” zawiera wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske), począwszy od dnia 1 stycznia 1990 r. Poza orzeczeniami Sądu Najwyższego wspomniana baza danych zawiera również najistotniejsze orzeczenia innych sądów Republiki Chorwacji.

Nowsza baza orzecznictwa, zwana „SupraNova”, zawiera orzeczenia sądów rejonowych (općinski sudovi), sądów okręgowych (županijski sudovi), sądów gospodarczych (trgovački sudovi), Apelacyjnego Sądu Gospodarczego (Visoki trgovački sud), Apelacyjnego Sądu ds. Wykroczeń (Visoki prekršajni sud) oraz Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji.

W odniesieniu do każdego orzeczenia można znaleźć następujące informacje: nazwę sądu, który wydał orzeczenie, nazwę wydziału sądu, rodzaj sprawy, datę wydania i publikacji orzeczenia oraz pełny tekst orzeczenia w formatach .doc, .pdf i .html. Jeżeli chodzi o orzeczenia wydane po 1 stycznia 2004 r., można uzyskać dostęp nie tylko do pełnego tekstu, ale również do stosownych informacji indeksowych.

W przypadku szczególnie istotnych i interesujących orzeczeń w bazie danych publikuje się również stanowiska prawne (sentence).

Pełny tekst orzeczenia publikowany w bazie danych różni się od oryginalnego tekstu orzeczenia z uwagi na konieczność ochrony prywatności stron postępowania. Aby zapewnić ochronę, usuwa się wszystkie informacje dotyczące tożsamości osób fizycznych i prawnych zgodnie z Link otworzy się w nowym okniezasadami anonimizacji orzeczeń sądowych i wytycznymi dotyczącymi anonimizacji orzeczeń sądowych ustalonymi przez Prezesa Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji.

Zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi publikacji orzeczeń sądowych:

 1. sądy same ustalają, które orzeczenia są na tyle istotne, aby udostępnić je publicznie;
 2. orzeczenia sądów niższej instancji, do których odniósł się Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji, podlegają obowiązkowi publikacji zgodnie z art. 396a kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o parničnom postupku).

W Apelacyjnym Sądzie Administracyjnym Republiki Chorwacji (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) funkcjonują obecnie dwa wydziały (Wydział ds. Emerytur, Osób Niepełnosprawnych i Zdrowia oraz Wydział ds. Finansowych, Prawa Pracy i Prawa Rzeczowego) oraz Rada ds. Oceny Legalności Aktów Generalnych.

Służba ds. Monitorowania i Badania Orzecznictwa każdego z tych wydziałów, we współpracy z przewodniczącym wydziału, co miesiąc przeprowadza selekcję odpowiednich orzeczeń, które wybrano w wyniku pracy tych wydziałów. Pod koniec roku przewodniczący wydziałów i Służby ds. Monitorowania i Badania Orzecznictwa organizują posiedzenie, na którym wybierają najistotniejsze orzeczenia wydane przez sąd w danym roku, które są następnie opracowywane w celu ich publikacji w biuletynie wydawanym co roku przez Apelacyjny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji.

Stanowiska prawne określone w orzeczeniach zawartych w biuletynie są również publikowane w odpowiedniej sekcji na stronie internetowej Apelacyjnego Sądu Administracyjnego Republiki Chorwacji.

Wszystkie decyzje Rady ds. Oceny Legalności Aktów Generalnych są publikowane na stronie internetowej Apelacyjnego Sądu Administracyjnego Republiki Chorwacji.

Ostatnia aktualizacja: 04/12/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Włochy

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa we Włoszech, a także opis odpowiednich baz danych orzecznictwa i łącza do nich.

Orzecznictwo w internecie

Organy wchodzące w skład włoskiego systemu sądownictwa publikują informacje dotyczące orzecznictwa na różnych stronach internetowych.

Najwyższy Sąd Kasacyjny (Link otworzy się w nowym oknieCorte Suprema di Cassazione) jest sądem najwyższej rangi we włoskim systemie sądownictwa. W portalu tego sądu można znaleźć różnorodne informacje pogrupowane w dwóch głównych sekcjach.

Jedna z nich jest poświęcona będącym w toku sprawom cywilnym i karnym. Zgodnie z włoską ustawą o ochronie danych dostęp do niej posiadają jedynie zarejestrowani i odpowiednio upoważnieni prawnicy zajmujący się określonymi sprawami. Dostęp uzyskuje się przy użyciu karty elektronicznej z ważnym certyfikatem cyfrowym.

Za pośrednictwem portalu możliwy jest również dostęp do jego drugiej części, czyli systemu Link otworzy się w nowym oknieItalgiure DB. Zawiera on miliony dokumentów dotyczących zakończonych postępowań sądowych (głównie wyroki), zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Bezpłatny dostęp do tych danych przysługuje funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości (sędziom, prokuratorom, pracownikom administracji sądowej). Po uiszczeniu niewysokiej opłaty subskrypcyjnej mogą z nich również korzystać prawnicy, pracownicy uczelni i inne zainteresowane podmioty.

Z informacjami gromadzonymi w sekretariatach sądów, a także w rejestrach orzecznictwa i dokumentach elektronicznych znajdujących się w skomputeryzowanych aktach spraw z zakresu prawa cywilnego można zapoznać się w internecie na stronach wszystkich sądów i sądów apelacyjnych.

Adwokatom i wyznaczonym przez sąd biegłym, którzy zostali odpowiednio uwierzytelnieni (posiadają elektroniczną kartę kompatybilną z Carta Nazionale dei Servizi) przyznaje się dostęp do Link otworzy się w nowym oknieportalu usług informatycznych (Portale dei Servizi Telematici).

Za pomocą tego portalu można także znaleźć informacje gromadzone w sekretariatach sędziów pokoju (giudice di pace).

Przeglądanie zanonimizowanych informacji pochodzących z akt zgromadzonych w sekretariacie sądu za pośrednictwem tego portalu nie wymaga uwierzytelnienia.

Sposób zamieszczania orzeczeń/Szczegóły

Informacje o postępowaniach będących w toku są dostępne dla uprawnionych podmiotów i klasyfikowane według imienia i nazwiska stron lub sygnatury sprawy zgodnej z rejestrem ogólnym Najwyższego Sądu Kasacyjnego lub innego konkretnego sądu.

Orzeczenia wydane w zakończonych sprawach można również znaleźć za pomocą wyszukiwania tekstowego lub wyszukiwania według tematu albo konkretnych szczegółowych danych (daty wniesienia pozwu, imienia lub nazwiska strony).

Formaty

Dokumenty i informacje dotyczące orzecznictwa są dostępne w formatach PDF i html.

Sądy

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Informacje są dostępne na stronach Link otworzy się w nowym oknieNajwyższego Sądu Kasacyjnego.

Sądy powszechne

Zaktualizowana lista łączy do stron sądów powszechnych znajduje się na stronie Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości.

Dalsze postępowanie

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Inne sądy

Dostępne informacje

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku

tak

tak

dotyczące wyniku skorzystania ze środków zaskarżenia

tak

nie

dotyczące prawomocności orzeczeń

tak

tak

Jeżeli konkretny sąd pierwszej lub drugiej instancji posiada własną stronę internetową, często można na niej znaleźć informacje na temat tego, w jaki sposób wnieść pozew, wszcząć postępowanie lub odwołać się od orzeczenia sądu.

Prawnicze bazy danych

 1. Strona Link otworzy się w nowym oknieItalgiure DB umożliwia dostęp do bazy danych zawierającej szczegółowe dane na temat wielu orzeczeń sądowych, w szczególności orzeczeń Najwyższego Sądu Kasacyjnego. Strona ta zawiera ponad 35 milionów dokumentów (w tym ustaw i aktów wykonawczych, a także odesłania do opracowań specjalistycznych).

Dostęp do bazy danych jest zastrzeżony (zob. powyżej).

 1. Znaczna część orzecznictwa sądów apelacyjnych i innych sądów jest dostępna za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieportalu usług informatycznych (zob. powyżej).
Ostatnia aktualizacja: 18/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Cypr

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Nie istnieje oficjalna strona, na której publikowane byłyby orzeczenia. Wybór ostatnio wydanych orzeczeń jest publikowany na stronie Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego (Ανώτατο Δικαστήριο).

Szereg prywatnych stron internetowych zapewnia dostęp do orzecznictwa za opłatą lub nieodpłatnie.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieWybór ostatnio wydanych orzeczeń

Ostatnia aktualizacja: 23/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: łotewski

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Łotwa

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat orzecznictwa Łotwy.

Orzecznictwo dostępne na stronie internetowej

Link otworzy się w nowym oknieBaza orzecznictwa stanowi integralną część Link otworzy się w nowym oknieportalu sądów krajowych (Latvijas Tiesu portāls). W bazie tej można znaleźć wyroki Sądu Najwyższego, pogrupowane według gałęzi prawa, której dotyczy dane orzeczenie.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. wszystkie wyroki łotewskich sądów administracyjnych są publikowane w internecie w portalu sądów krajowych.

Publikuje się również niektóre wyroki wydawane przez sądy w sprawach cywilnych i karnych we wszystkich instancjach (w szczególności, jeżeli publikacja wyroków może potencjalnie leżeć w publicznym interesie). Są one publikowane w portalu sądów krajowych. Wyroki Sądu Najwyższego są również dostępne na stronie Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego .

Sposób przedstawienia orzeczeń/ tytuły

Link otworzy się w nowym oknieBaza orzecznictwa

Sygnatura sprawy (Lietas numurs)

Rodzaj sprawy (Lietas veids)

Data (Datums)

Otwórz kartę (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Sprawy cywilne (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Tytuł streszczenia (Tēzes virsraksts):

2. (Główna teza) (Galvenā tēze)

3. (Dodatkowe informacje prawne) (Papildu tiesiskā informācija)

Aby uzyskać dostęp do karty wyroku, należy kliknąć „Otwórz kartę” (Atvērt kartīti); karta składa się z dwóch części: danych podstawowych i danych dodatkowych. Dane dodatkowe obejmują następujące informacje:

 1. tytuł streszczenia wyroku;
 2. główne tezy wyroku (zazwyczaj 2-3 tezy);
 3. informacje o aktach prawnych, zasadach prawnych, orzecznictwie i założeniach doktryny prawa przywołanych w wyroku;
 4. streszczenie wyroku.

Formaty

Wyroki zamieszczone w Link otworzy się w nowym okniebazie orzecznictwa portalu sądów krajowych są dostępne w formacie HTML.

Wyroki opublikowane w Link otworzy się w nowym oknieportalu sądów krajowych są dostępne w formatach PDF lub DOC.

Sądy, których orzeczenia są dostępne na stronie internetowej

Sąd Najwyższy

Wyroki Sądu Najwyższego są dostępne w Link otworzy się w nowym okniebazie orzecznictwa oraz na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego .

Sądy powszechne

Wyroki sądów powszechnych są zamieszczane na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieportalu sądów krajowych.

Dalsze postępowanie

Informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie są dostępne na stronach Link otworzy się w nowym oknieportalu sądów krajowych za pośrednictwem funkcji „Śledzenie przebiegu postępowania sądowego” (Tiesvedības gaita) w części „e-usługi” (E-pakalpojumi).

Po wpisaniu sygnatury sprawy wyświetlane są następujące informacje: sąd, sędzia wyznaczony do rozpoznania sprawy, harmonogram rozpraw, wniesione środki zaskarżenia, rozstrzygnięcia w sprawie środków zaskarżenia oraz informacje dotyczące prawomocności wyroku.

Zasady dotyczące publikacji

Jeżeli sprawy są rozpoznawane na posiedzeniu jawnym, wyroki sądu (składające się z części wstępnej - komparycji, części opisowej, uzasadnienia i sentencji) mają status ogólnie dostępnych informacji od momentu ich ogłoszenia

Jeżeli wyroki sądu nie są ogłaszane (na przykład gdy dana sprawa była w całości rozpoznawana w postępowaniu pisemnym), uważa się je za informacje ogólnie dostępne od momentu ich doręczenia.

Jeżeli dana sprawa jest rozpoznawana z wyłączeniem jawności i jeżeli część wstępna oraz sentencja wyroku sądu zostały ogłoszone na jawnym posiedzeniu sądu, wówczas te części wyroku sądu są uważane za ogólnie dostępne informacje i mogą być publikowane.

Zgodnie z Link otworzy się w nowym oknierozporządzeniem Rady Ministrów nr 123 (przyjętym w dniu 10 lutego 2009 r., które weszło w życie dnia 18 lutego 2009 r.) przed publikacją orzeczeń sądowych niektóre dane osobowe osób fizycznych muszą być wykreślone i zastąpione w następujący sposób:

 1. imię i nazwisko danej osoby – inicjałami;
 2. osobisty numer identyfikacyjny – słowami „osobisty numer identyfikacyjny;
 3. adres miejsca zamieszkania – słowami „miejsce zamieszkania”;
 4. adres nieruchomości – słowem „adres”;
 5. numer ewidencyjny nieruchomości – słowami „numer ewidencyjny”;
 6. numer rejestracyjny pojazdu – słowami „numer rejestracyjny”.

W orzeczeniach sądowych należy publikować dane osobowe sędziów, prokuratorów, adwokatów przysięgłych, notariuszy przysięgłych oraz przysięgłych komorników sądowych.

Wyboru orzecznictwa do publikacji dokonuje (w stosownych przypadkach) Wydział Orzecznictwa Sądu Najwyższego, uwzględniając znaczenie i wagę wyroku.

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Litwa

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób zamieszczania orzeczeń / Tytuły

Po zakończeniu wyszukiwania wyniki są przedstawione w następujący sposób:

Nr

Sąd

Rok

Rodzaj sprawy

Sygnatura sprawy

Sędzia

Data orzeczenia

Wynik rozprawy

cywilna, karna lub administracyjna

Imię i nazwisko oraz kod

Łącze do pliku zawierającego orzeczenie w formacie DOC


Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w następującym formacie:

*.doc

Sądy, których orzeczenia są udostępniane

W bazie danych zamieszczane są orzeczenia następujących sądów:

 1. Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy (Aukščiausiasis Teismas);
 2. Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny (Apeliacinis teismas);
 3. Link otworzy się w nowym oknieSąd Rejonowy w Wilnie (Vilniaus apygardos teismas);
 4. Link otworzy się w nowym oknieSąd Rejonowy w Kownie (Kauno apygardos teismas);
 5. Link otworzy się w nowym oknieSąd Rejonowy w Kłajpedzie (Klaipėdos apygardos teismas);
 6. Link otworzy się w nowym oknieSąd Rejonowy w Poniewieżu (Panevėžio apygardos teismas);
 7. Link otworzy się w nowym oknieSąd Rejonowy w Szawlach (Šiaulių apygardos teismas);
 8. Link otworzy się w nowym oknieNajwyższy Sąd Administracyjny (Vyriausiasis administracinis teismas);
 9. Link otworzy się w nowym oknieOkręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie (Vilniaus apygardos administracinis teismas);
 10. Link otworzy się w nowym oknieOkręgowy Sąd Administracyjny w Kownie (Kauno apygardos administracinis teismas);
 11. Link otworzy się w nowym oknieOkręgowy Sąd Administracyjny w Kłajpedzie (Klaipėdos apygardos administracinis teismas);
 12. Link otworzy się w nowym oknieOkręgowy Sąd Administracyjny w Szawlach (Šiaulių apygardos administracinis teismas);
 13. Okręgowy Sąd Administracyjny w Poniewieżu (Panevėžio apygardos administracinis teismas).

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje:

 • dotyczące środków odwoławczych?

Nie

Nie

 • dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

 • dotyczące wyniku postępowania odwoławczego?

Nie

Nie

 • dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

 • dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie


Reguły dotyczące publikacji

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Luksemburg

Na tej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Luksemburgu.

Orzecznictwo dostępne w internecie

Orzeczenia sądowe są dostępne w internecie i można je wyszukiwać według daty lub sygnatury.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie PDF.

Sądy, których to dotyczy

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości zawiera część poświęconą Link otworzy się w nowym oknieTrybunałowi Konstytucyjnemu, za pośrednictwem której można również uzyskać dostęp do orzeczeń tego sądu.

Strona internetowa Link otworzy się w nowym oknieSądu i Trybunału Administracyjnego Luksemburga zawiera również bazę danych orzeczeń obu tych instancji.

Na stronie internetowej administracji sądowej można sprawdzić orzeczenia (z których usunięto dane osobowe) wydane przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Kasacyjny i sądy administracyjne.

Pozostałe procedury

Dostępne są również informacje na temat:

 • środków odwoławczych;
 • stanu sprawy (np. sprawa w toku);
 • wyniku środków odwoławczych;
 • prawomocności wydanych orzeczeń;
 • dalszego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Sądem i Trybunałem Administracyjnym.

Orzecznictwo Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu i Trybunału Administracyjnego jest publikowane Link otworzy się w nowym okniew portalu luksemburskiego wymiaru sprawiedliwości i na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniesądów administracyjnych.

Reguły dotyczące publikacji

Orzeczenia wydane w sprawach dotyczących zagadnień konstytucyjnych podlegają publikacji w luksemburskim dzienniku urzędowym („Link otworzy się w nowym oknieMemorial”).

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSądy administracyjne

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości

Link otworzy się w nowym okniePortal luksemburskiego wymiaru sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: węgierski

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Węgry

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa Węgier, a także opis odpowiednich baz danych orzecznictwa i łącza do nich.

Orzecznictwo udostępnione na stronach internetowych

Ustawa nr CLXI z 2011 r. o organizacji i administracji sądów stanowi, że od dnia 1 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy Węgier (Kúria), pięć sądów apelacyjnych (ítélőtábla) oraz sądy administracyjne i sądy pracy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego (gdy poddane kontroli orzeczenie z tego zakresu zostało wydane w pierwszej instancji i nie podlega zwyczajnym środkom zaskarżenia) mają obowiązek publikowania orzeczeń co do istoty sprawy (érdemi határozat) w formie elektronicznej w Zbiorze Orzeczeń Sądowych (Bírósági Határozatok Gyűjteménye). Obecnie Zbiór Orzeczeń Sądowych w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej rejestru zanonimizowanych orzeczeń (Anonim Határozatok Tára) (link: Link otworzy się w nowym okniehttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Wcześniej na podstawie ustawy nr XC z 2005 r. o swobodnym dostępie do informacji elektronicznych Sąd Najwyższy (Legfelsőbb Bíróság) i pięć sądów apelacyjnych było zobowiązanych od dnia 1 lipca 2007 r. do publikowania wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy).

Wyjątkiem są orzeczenia wydane w wymienionych poniżej postępowaniach, których publikacja w zbiorze orzeczeń nie jest obowiązkowa.

 • orzeczenia w sprawach o nakaz zapłaty, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach sądu gospodarczego, postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych, a także postępowaniach dotyczących rejestrów prowadzonych przez sądy;
 • orzeczenia w sprawach małżeńskich, w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa lub pochodzenia, w postępowaniach o odebranie praw rodzicielskich oraz w postępowaniach o ustanowienie kurateli nie mogą zostać opublikowane, jeśli któraś ze strony wystąpi z wnioskiem o niepublikowanie orzeczenia;
 • orzeczenia w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw na tle seksualnym nie mogą zostać opublikowane bez zgody ofiary.

Ponadto Sąd Najwyższy jest zobowiązany do publikacji orzeczeń w sprawie jednolitego stosowania prawa (link: Link otworzy się w nowym okniehttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), orzeczeń dotyczących zasad prawnych (link: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) i uchwał dotyczących zasad prawnych (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej rejestru zanonimizowanych orzeczeń (link: Link otworzy się w nowym okniehttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Prezes sądu, który wydał orzeczenie, jest zobowiązany do publikacji orzeczenia w Zbiorze Orzeczeń Sądowych w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia na piśmie.

Opublikowane orzeczenie należy opatrzyć informacją zawierającą nazwę sądu i gałąź prawa, rok wydania orzeczenia, numer porządkowy oraz przepisy prawa, na podstawie których wydano orzeczenie.

Zgodnie z nadrzędną zasadą z orzeczenia należy usunąć wszystkie dane osobowe stron („orzeczenie zanonimizowane”) i zastąpić je oznaczeniami wskazującymi rolę stron w postępowaniu.

Sposób przedstawienia orzeczeń / nagłówki

Nie zamieszcza się osobnych nagłówków, ponieważ wyszukiwarka podaje wszystkie istotne dane. Wyniki wyszukiwania zawierają numer identyfikacyjny i odnoszące się do niego dane (sąd, rodzaj postępowania).

(Szczegółowe zasady oznaczania orzeczeń publikowanych w Zbiorze Orzeczeń Sądowych zawiera rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego nr 29/2007 z dnia 31 maja 2007 r.)

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie .rtf.

Sądy właściwe

Sąd Najwyższy i sądy apelacyjne mają obowiązek publikowania wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy. Obowiązkowej publikacji podlegają również wszystkie orzeczenia sądów niższych instancji bezpośrednio związane z tymi orzeczeniami.

Sądy administracyjne i sądy pracy mają obowiązek publikowania tylko tych orzeczeń co do istoty sprawy, które zostały wydane w pierwszej instancji i nie podlegają zwyczajnym środkom zaskarżenia.

Ponadto prezesi sądów mogą zdecydować o publikacji innych orzeczeń co do istoty sprawy.

Główna strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknieSądownictwo

Dalsze postępowanie

Sąd Najwyższy (Kúria)

Pozostałe sądy

Czy dostępne są informacje

na temat postępowań odwoławczych?

Nie

Nie

 • dotyczące tego, czy dana sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

 • dotyczące wyniku postępowania odwoławczego?

Nie

Nie

 • dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

 • dotyczące dalszego postępowania

przed innym sądem krajowym, np. Trybunałem Konstytucyjnym (Alkotmánybíróság)?

przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

przed Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Zasady publikacji

Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądowym

Czy istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

Tak

Sąd Najwyższy (Kúria)

Pozostałe sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko wybór?

Pełne orzecznictwo

Tylko wybór

Jeżeli dokonywany jest wybór,

jakie stosuje się kryteria?

Pięć sądów apelacyjnych ma obowiązek publikowania wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy. Obowiązkowej publikacji podlegają również wszystkie orzeczenia sądów niższej instancji bezpośrednio związane z tymi orzeczeniami.

Ponadto prezesi tych sądów mogą zdecydować o publikacji innych orzeczeń co do istoty sprawy.

Od 1 lipca 2007 r.

Prawne bazy danych

Nazwa i adres URL bazy danych

Link otworzy się w nowym okniePortal węgierskiego sądownictwa

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Krótki opis zawartości

Począwszy od dnia 1 lipca 2007 r. wszystkie orzeczenia co do istoty sprawy wydane przez Sąd Najwyższy (Kúria, nazwa stosowana przed dniem 1 stycznia 2012 r. – Legfelsőbb Bíróság) oraz pięć sądów apelacyjnych, a od dnia 1 stycznia 2012 r. orzeczenia co do istoty sprawy sądów administracyjnych oraz sądów pracy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, gdy poddane kontroli orzeczenie z tego zakresu zostało wydane w pierwszej instancji i nie podlega zwyczajnym środkom zaskarżenia.

Wszystkie orzeczenia wydane przez sądy niższych instancji związane z tymi orzeczeniami.

Inne orzeczenia określone przez prezesa sądu.

Z orzeczeń należy usunąć wszystkie dane osobowe stron i zastąpić je odpowiednimi oznaczeniami wskazującymi rolę stron w postępowaniu. Nie trzeba natomiast usuwać:

 • nazwy organu administracji rządowej lub samorządowej bądź innych ustanowionych ustawowo organów pełniących zadania publiczne, a także – o ile przepisy nie stanowią inaczej – imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby wykonującej takie zadania, jeśli osoba ta uczestniczyła w postępowaniu w związku z pełnieniem danej funkcji publicznej;
 • imienia i nazwiska prawnika występującego w roli pełnomocnika lub obrońcy;
 • imienia i nazwiska osoby fizycznej będącej stroną pozwaną w przypadku przegrania przez nią sprawy, a także nazwy i siedziby osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej w przypadku orzeczenia wydanego w sprawie, w której przepisy przewidują dochodzenie roszczeń w interesie publicznym;
 • nazwy i siedziby organizacji społecznej lub fundacji, a także imienia i nazwiska jej pełnomocnika.
 • danych dostępnych dla dobra interesu publicznego.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie w zbiorze węgierskiego orzecznictwa

Ostatnia aktualizacja: 06/04/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Malta

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa Malty.

Orzecznictwo

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Chociaż w orzecznictwie nie występują tytuły zawierające słowa kluczowe, aplikacja do zarządzania wyrokami sądów krajowych (część systemu zarządzania sprawami sądowymi używanego przez sądy) zawiera funkcję umożliwiającą indeksowanie niektórych wyroków, które uznano za istotne. Przykładowo, rejestrowany wyrok wiąże się ze zbiorem słów kluczowych oraz streszczeniem wyroku.

W odniesieniu do wszystkich orzeczeń sądów stosuje się jeden określony wzór dokumentu, zawierający godło państwowe, nazwę sądu, nazwiska członków składu orzekającego, datę posiedzenia, sygnaturę sprawy, oznaczenie stron postępowania (A przeciwko B), a także treść wyroku sądowego. Wzór określa również czcionkę, tytuł i stopkę.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie PDF.

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy udostępniane są informacje:

 • dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

 • dotyczące tego, czy dana sprawa jest nadal w toku?

Tak

Tak

 • dotyczące wyniku środków odwoławczych?

Tak

Tak

 • dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

 • dotyczące dalszego postępowania w sprawie

 - przed innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

 - przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

 - Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie


Reguły dotyczące publikacji

na szczeblu krajowym

na szczeblu sądów

Czy obowiązują wiążące reguły dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

Tak


Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wyroki są publikowane. Rodzaj medium nie jest jednak określony.

Na Malcie orzecznictwo jest publikowane w całości.

Ze wszystkich orzeczeń sądu rodzinnego usuwane są dane osobowe. Ponadto dane osobowe są utajniane w przypadku, gdy przewodniczący składu orzekającego zadecyduje o niepublikowaniu nazwiska którejś ze stron postępowania lub oskarżonego.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Niderlandy

Orzecznictwo dostępne w internecie

Od 9 grudnia 1999 r. orzeczenia sądów okręgowych (rechtbanken), sądów apelacyjnych (gerechtshoven), Sądu Najwyższego Niderlandów (Hoge Raad der Nederlanden), Wydziału Sądownictwa Administracyjnego Rady Stanu (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), Centralnego Sądu Apelacyjnego (Centrale Raad van Beroep) oraz Sądu Apelacyjnego ds. Gospodarczych i Pracowniczych (College van Beroep voor het bedrijfsleven) są publikowane w internecie. Orzeczenia te można wyszukiwać w bazie orzecznictwa dostępnej na stronie Link otworzy się w nowym oknierechtspraak.nl według tekstu orzeczenia, numeru postępowania, daty publikacji orzeczenia, organu sądowego, dziedziny prawa, sygnatury ECLI lub sygnatury akt.

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Tytuły są nazywane „wskazaniami co do treści orzeczenia” i mogą składać się z noty tytułowej (jedno zdanie), krótkiego lub dłuższego streszczenia, niektórych słów kluczowych, akapitu zawierającego streszczenie przepisów prawa, do których odnosi się sprawa lub wiernego przytoczenia najważniejszych tez orzeczenia.

Przykłady tytułów

Prawo stosowane do najmu: unieważnienie umowy najmu powierzchni biurowej (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Jakie formaty są stosowane?

Orzeczenia publikuje się na stronie Link otworzy się w nowym oknierechtspraak.nl w formacie HTML. Użytkownicy profesjonalni mają również do nich dostęp w formacie RDF.

Sądy, których orzecznictwo jest udostępniane na stronie internetowej

Orzeczenia wszystkich sądów można znaleźć na stronie internetowej przy pomocy Link otworzy się w nowym okniewyszukiwarki orzeczeń. Dostępne jest tam orzecznictwo następujących sądów:

 • Sądu Najwyższego Niderlandów (Hoge Raad der Nederlanden)
 • Wydziału Sądownictwa Administracyjnego Rady Stanu (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
 • Centralnego Sądu Apelacyjnego (Centrale Raad van Beroep)
 • Sądu Apelacyjnego ds. Gospodarczych i Pracowniczych (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 • czterech sądów apelacyjnych (gerechtshoven)
 • jedenastu sądów okręgowych (rechtbanken).

Dalsze postępowanie


Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje:

– dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

– dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

– dotyczące wyniku środka odwoławczego?

Tak

Tak

– dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

– dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

– innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

– Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

– Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Sądy opracowały dwa zbiory wytycznych dotyczące publikacji orzecznictwa. Jeden z nich dotyczy anonimizacji (usuwania danych osobowych), a drugi – wyboru orzecznictwa do publikacji.

Wytyczne dotyczące anonimizacji dostępne na rechtspraak.nl

Wytyczne dotyczące anonimizacji określają wymóg zanonimizowania publikowanych orzeczeń. Oznacza to, że orzeczenia nie powinny zawierać informacji o osobach biorących udział w postępowaniu w innym charakterze niż zawodowy.

Ten zbiór wytycznych opiera się na zaleceniu Rady Europy R (95) 11 dotyczącym wyboru, przetwarzania, prezentacji i archiwizacji orzeczeń sądowych w systemach wyszukiwania informacji prawnych Rady Europy: sądy najwyższej instancji publikują orzeczenia we wszystkich sprawach, chyba że są one oczywiście nieistotne z punktu widzenia interesu prawnego lub społecznego, natomiast inne sądy publikują wyłącznie orzeczenia w tych sprawach, które są oczywiście istotne z punktu widzenia interesu prawnego lub społecznego. Wytyczne sądów niderlandzkich zawierają bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

Ostatnia aktualizacja: 24/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Austria

W tej sekcji przedstawiono orzecznictwo Austrii, a także opis odpowiednich baz danych zawierających orzecznictwo.

Internetowa baza orzecznictwa

Orzeczenia wydawane przez austriackie sądy publikowane są w systemie informacji prawnej Republiki Austrii i można do nich uzyskać dostęp pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.ris.bka.gv.at/. Publikowane są wszystkie orzeczenia sądów najwyższych i sądów administracyjnych oraz wybrane orzeczenia pozostałych sądów.

System informacji prawnej Republiki Austrii (RIS) jest elektroniczną bazą danych koordynowaną i prowadzoną przez Kancelarię Federalną Austrii. Ogłasza się w nim przepisy prawne opublikowane w Bundesgesetzblatt (austriacki dziennik urzędowy) oraz zamieszcza informacje na temat prawa w Republice Federalnej Austrii.

Informacje w systemie są w pełni dostępne publicznie (WAI-A zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0).

Sposób przedstawiania orzeczeń / tytuły


Sądy najwyższe

Inne sądy

Orzecznictwo z tytułami

Tak

Częściowo

Przykłady tytułów

Numer RS0127077

Sygnatura 11 Os 87/11w

Data wyroku 25.8.2011 r.

Tekst tezy orzeczenia

Sygnatura składa się zwykle z następujących elementów: numer działu: „11“, rodzaj procedury: „Os“, numer porządkowy: „87“ i rok: „11“. Następnie dodawana jest data wyroku: 25.8.2011.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

W tej rubryce znajdują się informacje dotyczące europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) Europejska sygnatura orzecznictwa umożliwia jednolitą identyfikację orzeczeń wydanych w państwach członkowskich UE.

Formaty

Orzeczenia dostępne są w następujących formatach: XML, RTF, PDF oraz HTML.

Sądy i inne instytucje, których orzeczenia ujęte są w systemie

Sądy najwyższe

 • Sąd Najwyższy
 • Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof)
 • Trybunał Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof)

Sądy i inne instytucje

 • wyższe sądy krajowe i pozostałe sądy (sprawy cywilne i karne)
 • Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht)
 • krajowe sądy administracyjne
 • Federalny Trybunał Obrachunkowy (Bundesfinanzgericht) (zewn.)
 • Organ Ochrony Danych (Datenschutzbehörde, przed 2014 r.: Datenschutzkommission)
 • komisje dyscyplinarne, Najwyższa Komisja Dyscyplinarna (Disziplinaroberkommission), Komisja Odwoławcza (Berufungskommission)
 • Organ Nadzorczy ds. Reprezentacji Pracowniczej (Personalvertretungsaufsichtsbehörde, przed 2014 r.: Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • komisje ds. równego traktowania (Gleichbehandlungskommissionen) od 2014 r.
 • komisje ds. równego traktowania od 2008 r. (zewn.)
 • niezależne trybunały administracyjne (Unabhängige Verwaltungssenate) (wybrane orzecznictwo z lat 1991–2013, później krajowe sądy administracyjne)
 • dokumentacja finansowa, Niezależny Trybunał Obrachunkowy (zewn.; orzecznictwo do 2013 r., później Federalny Trybunał Obrachunkowy)
 • Niezależna Federalna Rada ds. Azylu (Unabhängiger Bundesasylsenat) (wybrane orzecznictwo z lat 1998–2008)
 • Trybunał ds. Azylu (Asylgerichtshof) (orzecznictwo od lipca 2008 r. do 2013 r., później Federalny Sąd Administracyjny)
 • Trybunał ds. Środowiska Naturalnego (Umweltsenat) (wybrane orzecznictwo z lat 1994–2013, później Federalny Sąd Administracyjny)
 • Federalna Rada ds. Komunikacji (Bundeskommunikationssenat) (wybrane orzecznictwo z lat 2001–2013, później Federalny Sąd Administracyjny)
 • organy sprawujące nadzór nad procesem udzielania zamówień (Vergabekontrollbehörden) (wybrane orzecznictwo do 2013 r., później Federalny Sąd Administracyjny)

Uwaga: nie wszystkie odpowiedzi zamieszczone poniżej mają zastosowanie do wszystkich powyższych sądów i trybunałów.

Dalsze postępowanie


Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące:

 • środków odwoławczych?

Nie

Nie

 • tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

 • wyniku środka odwoławczego?

Nie

Tak, o ile opublikowano orzeczenia sądów najwyższej instancji

 • prawomocności orzeczenia?

Publikowane są wyłącznie wyroki prawomocne.

Publikowane są wyłącznie wyroki prawomocne.

 • dalszego postępowania w sprawie przed:
 • innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?
 • Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?
 • Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?
 • Specjalne streszczenia wyroków Sądu Najwyższego wskazują, czy toczy się postępowanie przed innym sądem krajowym lub międzynarodowym.

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji


Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądowym

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

Tak

§§ 15, 15a ustawy o Sądzie Najwyższym (OGH-Gesetz), § 48a ustawy o ustroju sądów (GOG), § 23 ustawy o Federalnym Trybunale Obrachunkowym (BFGG), § 20 ustawy o Federalnym Sądzie Administracyjnym (BVwGG)


Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

Z nielicznymi wyjątkami

Jedynie niewielki wybór orzecznictwa sądów powszechnych, całe orzecznictwo w dziedzinie sądownictwa administracyjnego

Jeśli dokonywany jest wybór, to według jakich kryteriów?

Wyroki publikowane są w całości, ze streszczeniem.

Wyroki Sądu Najwyższego o odrzuceniu środka zaskarżenia bez podania szczegółowego uzasadnienia nie są publikowane.

Wyroki publikowane są w całości, ze streszczeniem.

Wyroki innych sądów są publikowane, jeżeli ich znaczenie wykracza poza ramy indywidualnej sprawy.

Ostatnia aktualizacja: 08/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Polska

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

Orzecznictwo przedstawione z tytułami

 • Trybunał Konstytucyjny
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Sąd Najwyższy (wyroki czterech izb):
  • Izba Karna
  • Izba Cywilna
  • Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
  • Izba Wojskowa

Nie


Przykład tytułu/tytułów

Trybunał Konstytucyjny – Dotacje gminy do działalności przedszkoli niepublicznych

Objaśnienie

Wyrok z dnia 18.12.2008, sygn. K 19/07

Rodzaj orzeczenia (wyrok/postanowienie/ …), data i numer sygnatury sprawy

Dotacje gminy do działalności przedszkoli  niepublicznych

Nagłówek

Z.U. 2008 / 10A / 182

Opublikowane w urzędowym zbiorze orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego - „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy”, wydawanym przez Biuro Trybunału.

Dz. U. 2008 Nr 235 poz. 1618 z dnia 30.12.2008.

Publikacja w Dzienniku Ustaw.

Link do wyroku w formacie MS WORD i PDF


Naczelny Sąd Administracyjny

2009-04-07

Orzeczenie prawomocne

Data wpływu:

2007-09-10

Sąd:

Naczelny Sąd Administracyjny

Sędziowie:

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbol z opisem:

6110 Podatek od towarów i usług

Hasła tematyczne:

Podatkowe postępowanie

Podatek od towarów i usług

Sygn. powiązane:

Link otworzy się w nowym oknieI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007.5.9
Link otworzy się w nowym oknieI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006.7.17

Skarżony organ:

Dyrektor Izby Skarbowej

Treść wyniku:

Uchylono zaskarżony wyrok w części i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny .

Powołane przepisy:

Link otworzy się w nowym oknieDz. U. 2005 Nr 8 poz. 60 art. 70 ust. 1, art. 108 ust. 2 pkt 2 lit. a), art. 116 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 127, art. 151, art. 152, art. 187, art. 188, art. 191
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn..

Link otworzy się w nowym oknieDz. U. 2002 nr 153 poz. 1270 art. 141 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Link otworzy się w nowym oknieDz. U. 1934 Nr 93 poz. 836 art. 1, art. 2, art. 4, art. 20
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym.


Formaty

 • Trybunał Konstytucyjny - DOC, PDF
 • Naczelny Sąd Administracyjny - HTML
 • Sąd Najwyższy - PDF

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

- Czy dostępne są informacje dotyczące środków odwoławczych?

Tak, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.

Wszystkie wyroki sądów najwyższej instancji wydawane są w wyniku wniesienia odwołania.

Dane niedostępne

- Czy postępowanie jest nadal w toku?

Tak, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.

Orzeczenie w sprawie odwołania w sądzie najwyższej instancji będzie zależało od treści wyroku.

Dane niedostępne

- Informacje dotyczące rozstrzygnięcia odwołania?

Tak

Dane niedostępne

- Czy orzeczenie jest prawomocne?

Tak, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.

Tak, jeżeli sprawa została skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Orzeczenie będzie zależało od treści wyroku.

Dane niedostępne

Czy postępowanie toczyło się przed innym sądem wewnętrznym:

- Trybunałem Konstytucyjnym?

- Sądem w innym kraju:

- Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

- Trybunałem Prawe Człowieka?

Nie

Dane niedostępne


Na stronie internetowej dostępne są także wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych (pierwsza instancja) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (druga instancja). Istnieje także łącze między powiązanymi ze sobą wyrokami.

Reguły dotyczące publikacji

Publikacja orzecznictwa w Polsce podlega wiążącym zasadom. Mają one zastosowanie do:

 • Trybunału Konstytucyjnego, w przypadku którego publikowane jest całe orzecznictwo,
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przypadku którego publikowane jest całe orzecznictwo,
 • Sądu Najwyższego, w przypadku którego publikowany jest wybór orzecznictwa.

Obowiązek publikacji orzeczeń Sądu Najwyższego przewiduje art. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sadzie Najwyższym. Zgodnie z regulaminem Sądu Najwyższego publikacja orzeczeń należy do zadań rzecznika prasowego oraz asystentów sędziów.

Publikacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przewidziana jest w art. 190 konstytucji.

Pełna wersja wyroku publikowana jest na stronie internetowej niezwłocznie po podpisaniu uzasadnienia przez sędziów.

Artykuł 42 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych nakłada na Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zobowiązanie do wydawania zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych. Bardziej szczegółowe informacje zawiera zarządzenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidujące wymóg ustanowienia centralnej bazy danych zawierającej wyroki i informacje o sprawach rozpatrywanych przez sąd administracyjny oraz zapewnianiu dostępu do tych wyroków na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 10/12/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Portugalia

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat orzecznictwa w Portugalii.

W Portugalii prawo do informacji o wymiarze sprawiedliwości jest podstawowym prawem obywatela, wyraźnie określonym w art. 20 ust. 2 portugalskiej konstytucji, a także wprowadzonym ustawą nr 34/2004 z dnia 29 lipca 2004 r., w jej obecnym brzmieniu, ustalającą zasady dostępu do wymiaru sprawiedliwości i do sądów.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy rząd ma obowiązek podejmować działania mające na celu upowszechnianie znajomości prawa i systemu prawnego, przy czym Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za dostarczanie informacji prawnych w drodze publikacji lub wszelkich innych form komunikacji w celu umożliwienia lepszego korzystania z praw oraz wypełniania przewidzianych prawem obowiązków.

Publikowanie orzeczeń sądowych to międzynarodowa zasada, zapisana zarówno w art. 10 Powszechnej deklaracji praw człowieka, jak i w art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka. Zasada ta jest wyrażona przede wszystkim w art. 206 konstytucji (również w odniesieniu do rozpraw sądowych) oraz w rozmaitych aktach normatywnych dotyczących różnych sądów. Są to następujące przepisy:

 • art. 163 i 606 kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil)
 • art. 86 ust. 1, art. 87 i art. 321 ust. 3 kodeksu postępowania karnego (Código de Processo Penal)
 • art. 3 i 115 ustawy w sprawie organizacji, funkcjonowania i trybu działania Trybunału Konstytucyjnego (lei de organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional)
 • art. 30 kodeksu postępowania sądowo-administracyjnego (Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi szereg baz tekstów prawnych, dostępnych na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dgsi.pt/. Są one także publikowane w portugalskim dzienniku urzędowym (Diário da República) oraz dostępne na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://dre.pt/. Są to:

 • orzeczenia i uchwały Trybunału Konstytucyjnego dotyczące niekonstytucyjności aktów normatywnych lub ich niezgodności z prawem bądź niekonstytucyjności zaniechania prawodawczego;
 • orzeczenia Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça) i Trybunału Obrachunkowego (Tribunal de Contas) w sprawie ujednolicenia orzecznictwa oraz orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego (Supremo Tribunal Administrativo), które mają moc powszechnie obowiązującą;
 • orzeczenia innych sądów, które mają moc powszechnie obowiązującą.

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Strona internetowa Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dgsi.pt/ zapewnia dostęp do zbioru baz orzeczeń sądowych oraz do zbioru piśmiennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na stronach internetowych tych zbiorów dostępna jest lista ostatnio dodanych dokumentów oraz pasek nawigacyjny umożliwiający korzystanie z różnych rodzajów wyszukiwania (wyszukiwanie dowolne, według słów, pól i dziedzin).

Zarówno w widoku wpisywania, jak i rezultatów wyszukiwania wyświetla się lista dokumentów ułożonych według tytułów, z następującymi informacjami:

 • sygnatura akt
 • data rozprawy
 • sprawozdawca
 • dziedzina

Przykłady tytułów

Link otworzy się w nowym oknieOrzeczenia Sądu Najwyższego

ROZPRAWA

SYGN. AKT

SPRAWOZDAWCA

DZIEDZINA

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

ZAKOŃCZENIE UMOWY O PRACĘ

Jakie formaty są stosowane?

Dostępny jest pełny tekst orzeczenia (z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych) w formacie html.

Sądy, których orzecznictwo jest udostępniane na stronie internetowej

Bazy dostępne na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dgsi.pt/ zawierają orzecznictwo i stanowiska następujących sądów/organów:

 • Sąd Najwyższy
 • sądy apelacyjne (w Coimbrze, Évorze, Lizbonie, Porto i Guimarães)
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Najwyższy Sąd Administracyjny
 • centralne sądy administracyjne (dla Północy i Południa)
 • Sąd ds. Sporów o Właściwość (Tribunal dos Conflitos)
 • Urząd Prokuratora Generalnego Republiki – opinie Prokuratury
 • sądy pokoju.

Dalsze postępowanie

W Portugalii udostępniane są informacje o wielu różnych sprawach, zgodnie z poniższą tabelą.

Czy dostępne są informacje:

Sądy najwyższe

Inne sądy

dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

dotyczące wyniku środka odwoławczego?

Tak

Tak

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym nie ma wiążących reguł publikacji orzecznictwa. Wiążące przepisy w tym zakresie obowiązują jednak na szczeblu poszczególnych sądów.

Publikacji podlega w Portugalii jedynie wybrana część orzeczeń. Przy ich wyborze brane są pod uwagę kryteria ważności i istotności.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieBazy tekstów prawnych

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Rumunia

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Rumunii.

Orzecznictwo dostępne online

Rumuńskie orzecznictwo jest dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniesądu najwyższego (Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości).

Sposób przedstawienia orzeczeń / tytuły

Na stronie Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości publikowane są dwa rodzaje orzeczeń:

1. Link otworzy się w nowym oknieStreszczenia wyroków wraz z tytułami. Szablon publikacyjny zawiera następujące informacje:

 • słowa kluczowe;
 • krótkie przedstawienie dziedzin prawa;
 • indeks alfabetyczny;
 • przepisy prawa przywołane w orzeczeniu (numer i rok wydania aktu prawnego, numery artykułów),
 • streszczenie sentencji wyroku (nie udostępnia się danych osobowych: brak imion i nazwisk oraz danych osobowych stron, nie podaje się także imion i nazwisk sędziów).

2. Wyroki pozbawione danych osobowych bez tytułów (niebędące streszczeniami wyroków). Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie według siedmiu różnych kryteriów:

 • pojedynczych słów kluczowych;
 • fraz;
 • wydziałów;
 • numerów wyroków;
 • roku wydania wyroku,
 • sygnatury akt sprawy;
 • roku założenia akt sprawy.

Tytuły wyroków Izby Cywilnej

Oto przykład tytułu wyroku wydanego przez Link otworzy się w nowym oknieIzbę Cywilną:

 • Unieważnienie prawa do znaku towarowego. Obliczanie biegu pięcioletniego terminu zaniechania używania znaku towarowego. Zarzut przedwczesności powództwa.
 • Spis treści według obszarów: prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, znaki towarowe.
 • Indeks alfabetyczny: unieważnienie prawa do znaku towarowego.
 • Termin unieważnienia.
 • Przedwczesne unieważnienie.
 • Ustawa nr 84/1998: art. 45 ust. 1 lit. a).

Tytuły wyroków Izby Karnej

Oto przykład tytułu wyroku wydanego przez Link otworzy się w nowym oknieIzbę Karną:

 • Właściwość Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości. Właściwość ze względu na status prawny osoby. Właściwość w przypadku zmiany statusu prawnego oskarżonego.
 • Spis treści według obszarów: prawo karne procesowe, część ogólna, właściwość, właściwość rzeczowa i właściwość ze względu na status prawny osoby.
 • Indeks alfabetyczny: prawo karne procesowe.
 • Właściwość Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości.
 • Właściwość w przypadku zmiany statusu prawnego oskarżonego.
 • Kodeks postępowania karnego, art. 29 ust. 1 i art. 40.

Tytuły zamieszczone na stronach portalu sądownictwa

Oto przykład tytułu zamieszczonego na stronach rumuńskiego Link otworzy się w nowym oknieportalu sądownictwa:

 • Tytuł: tymczasowe aresztowanie, uchylenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.
 • Typ orzeczenia kończącego sprawę: wyrok
 • Sygnatura akt sprawy: 55
 • Data założenia akt sprawy: 1 lipca 2004 r.
 • Powiązane dziedziny: postępowanie karne i cywilne (środki zaskarżenia, właściwość itp.)
 • Instytucja (sąd): Sąd Apelacyjny w Alba Iulia – Wydział Karny

Formaty

Dokumenty Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości, a także innych sądów, dostępne są w formacie html.

Sądy udostępniające wyroki

Udostępniane są wyroki Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych.

Dalsze postępowanie


Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące: środków zaskarżenia?

Tak

spraw w toku?

Tak

rezultatów wniesienia środków zaskarżenia?

Pośrednio. Należy wyszukać sprawę wskazując etap postępowania w sprawie jako „apelacja”.

prawomocności orzeczenia?

Czy dostępne są informacje dotyczące: prawomocności orzeczeń Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości?

Tak

dalszego postępowania w sprawie przed:

innymi sądami krajowymi (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Jeżeli chodzi o sądy powszechne, na stronach Link otworzy się w nowym oknieportalu sądownictwa można znaleźć następujące informacje na temat spraw (akt sprawy): etap postępowania (np. przygotowawcze, odwoławcze), strony, rozprawy sądowe, wniesione środki zaskarżenia i opublikowane wezwania (nowo dodana funkcja). Dostęp do sprawy można uzyskać korzystając z ogólnej wyszukiwarki na stronach portalu sądownictwa (nowo dodana funkcja). Publikowane streszczenia orzeczeń mogą zawierać informacje dotyczące prawomocności orzeczenia i dalszego postępowania w sprawie przed innymi sądami krajowymi (Trybunał Konstytucyjny).

Zasady publikacji

Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości

Przez wzgląd na wagę i specyfikę spraw oraz wydawanych orzeczeń, publikowany jest jedynie wybór orzecznictwa rumuńskiego Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości.

Dostępne publikacje Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości dotyczą 2002 r. i kolejnych lat. Są one aktualizowane co miesiąc.

Inne sądy rumuńskie

W przypadku innych sądów rumuńskich również publikacji podlega jedynie wybór orzeczeń, w zależności od wagi i wyjątkowości sprawy. Wyboru dokonuje się na szczeblu każdego sądu.

Dostępne publikacje innych rumuńskich sądów dotyczą 2004 r. i kolejnych lat. Są one aktualizowane co miesiąc.

Ostatnia aktualizacja: 18/12/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: słoweński

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Słowenia

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat słoweńskiego orzecznictwa.

Orzecznictwo udostępnione na stronach internetowych

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Pełne teksty wyroków Sądu Najwyższego Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče), wszystkich czterech sądów wyższych (Višje sodišče) o właściwości ogólnej, Wyższego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Višje delovno in socialno sodišče) oraz Sądu Administracyjnego Republiki Słowenii (Upravno sodišče Republike Slovenije) są dostępne bezpłatnie w języku słoweńskim na stronie Link otworzy się w nowym okniesłoweńskiego wymiaru sprawiedliwości. Imiona i nazwiska stron nie są podawane, ponieważ wyroki są redagowane przed publikacją. Udostępniane są szczegółowe informacje dotyczące podstawy prawnej orzeczenia i streszczenie wyroku, jak również pierwotny tekst i słowa kluczowe. Podawane słowa kluczowe umożliwiają użytkownikowi rozpoznanie zastosowanych instytucji prawnych oraz dziedziny prawa, do której odnosi się wyrok. Streszczenie zawiera główne punkty uzasadnienia wyroku sądu o długości od 10 do 100 słów.

Z wyborem najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego w języku angielskim można się zapoznać na stronie prezentującej Link otworzy się w nowym okniegłówne orzeczenia Sądu Najwyższego.

Za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniespecjalnej wyszukiwarki można zapoznać się również z wyrokami dotyczącymi zadośćuczynienia finansowego za krzywdę (szkodę niematerialną) przyznanego w sprawach cywilnych, która pomaga użytkownikom w wyszukiwaniu podobnych orzeczeń według rodzaju szkody i daty.

Nową testową wersję udoskonalonej wyszukiwarki można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

Po 8 lutego 2013 r. wyszukiwarka będzie dostępna na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.sodnapraksa.si/.

Wszystkie opublikowane orzeczenia Link otworzy się w nowym oknieTrybunału Konstytucyjnego Republiki Słoweńskiej są dostępne na jego stronie. Bezpłatnie udostępniany jest pełny tekst opinii większości składu orzekającego oraz zdań odrębnych (rozbieżnych i zgodnych) wraz ze słowami kluczowymi, szczegółową informacją na temat podstawy prawnej orzeczenia i streszczeniem. Wybrane najważniejsze orzeczenia są tłumaczone na język angielski. Wszystkie najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przyjęte większością głosów (z wyłączeniem zdań odrębnych) są również publikowane w języku słoweńskim w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii (Uradni list Republike Slovenije).

Przykłady tytułów

Przykład 1: Orzeczenie Sądu Najwyższego Republiki Słowenii

(Tłumaczenie tekstu Link otworzy się w nowym okniez języka słoweńskiego)

Nr dokumentu VS1011121

Sygnatura: Orzeczenie I Up 44/2009

Izba: prawo administracyjne

Data posiedzenia: 12 marca 2009 r.

Dziedzina: WIZY, AZYL I PRAWO IMIGRACYJNE – (Kodeks ogólnego postępowania administracyjnego – ZUP)

Instytucje prawne: azyl – rozprawa – ochrona międzynarodowa – powtórne ubieganie się o azyl – osoba małoletnia ubiegająca się o azyl – zdolność procesowa osoby małoletniej:

Podstawa prawna: ustawa o ochronie międzynarodowej (ZMZ): art. 42, 42/2, 42/3, 56, 119; Kodeks ogólnego postępowania administracyjnego (ZUP): art. 46, 237, 237/1-3; ustawa o związkach małżeńskich i stosunkach w rodzinie (ZZZDR): art. 107, 108; kodeks postępowania cywilnego (ZPP): art. 409; ustawa o sporach administracyjnych (ZUS-1): art. 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Streszczenie: Dziecko, które nie ukończyło 15 roku życia, nie posiada zdolności do czynności prawnych, zatem organ nie naruszył przepisów procesowych, odmawiając mu możliwości przedstawienia faktów i okoliczności stanowiących podstawę decyzji organu administracyjnego.

Przykład 2: Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowenii, Sygnatura sprawy: U-I-425/06

(dostępne w Link otworzy się w nowym okniejęzyku angielskim)

Uwaga: W wersji angielskiej opublikowanego dokumentu niekiedy pomija się niektóre dane zawarte w wersji słoweńskiej, niemniej zawsze zachowane jest przynajmniej streszczenie wyroku.

Akt prawny: ustawa o rejestracji związków partnerskich osób tej samej płci (Dziennik Urzędowy Republiki Słoweńskiej, nr 65/05) (ZRIPS), art. 22.

Sentencja wyroku: Artykuł 22 ustawy o rejestracji związków partnerskich osób tej samej płci (Dziennik Urzędowy Republiki Słoweńskiej, nr 65/05) (ZRIPS) jest niekonstytucyjny. Zgromadzenie Państwowe jest zobowiązane usunąć stwierdzoną niezgodność w terminie sześciu miesięcy od opublikowania niniejszego orzeczenia w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii. Do momentu usunięcia stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do dziedziczenia między partnerami zarejestrowanych związków partnerskich osób tej samej płci stosuje się te same zasady, co w przypadku dziedziczenia między małżonkami zgodnie z ustawą o dziedziczeniu (Dziennik Urzędowy Socjalistycznej Republiki Słowenii (Uradni list SRS), nr 15/76 i 23/78 oraz Dziennik Urzędowy RS, nr 67/01).

Streszczenie: Z punktu widzenia prawa do dziedziczenia po śmierci jednego z partnerów (art. 22 ustawy o rejestracji związków partnerskich osób tej samej płci) sytuacja partnerów w zarejestrowanym związku partnerskim osób tej samej płci jest, pod względem jej zasadniczych aspektów faktycznych i prawnych, porównywalna do sytuacji małżonków. Różnice w zakresie uregulowania dziedziczenia między małżonkami i między partnerami związków partnerskich osób tej samej płci nie opierają się zatem na żadnej obiektywnej okoliczności nieosobistej, ale na orientacji seksualnej. Orientacja seksualna jest jedną z okoliczności osobistych określonych w art. 14 zdanie pierwsze konstytucji (Ustava Republike Slovenije). Zważywszy, że dla takiego rozróżnienia nie można doszukać się żadnego dopuszczalnego w świetle konstytucji uzasadnienia, zaskarżony przepis jest niezgodny z art. 14 zdanie pierwsze konstytucji.

Słowa kluczowe: 1.5.51.1.15.1 – konstytucyjność – orzeczenia – rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – abstrakcyjna kontrola norm – stwierdzenie niezgodności przepisu z konstytucją. 1.5.51.1.16 – konstytucyjność – orzeczenia – rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – abstrakcyjna kontrola norm – stwierdzenie niezgodności przepisu z konstytucją. 5.2.2.1 – prawa podstawowe – równość (14.2) – kryteria różnicowania (14.1) – płeć.

Podstawa prawna: Konstytucja Republiki Słoweńskiej (URS): art. 14 zdanie pierwsze i drugie; Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC): art. 14; ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (ZUstS): art. 40 ust. 2, 48.

Formaty

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów powszechnych i szczególnych jest dostępne w formacie HTML. Orzecznictwo Link otworzy się w nowym oknieTrybunału Konstytucyjnego Republiki Słowenii jest zawsze dostępne w formacie HTML, a w niektórych przypadkach również w formacie PDF.

Dalsze postępowanie

Jeżeli chodzi o Link otworzy się w nowym okniewyroki, nie są dostępne informacje dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku, czy orzeczenie jest prawomocne i czy toczyć się będzie dalsze postępowanie w sprawie.

Strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego (Ustavno sodišče) zawiera jednak podstawowe informacje na temat zawisłych spraw – takie jak sygnatura sprawy i data wniesienia sprawy. Co tydzień publikowana jest również wokanda na cały tydzień – z wyszczególnieniem spraw, które będą rozpatrywane na stałych czwartkowych posiedzeniach w pełnym składzie.

Reguły dotyczące publikacji

Odpowiednie orzecznictwo do publikacji wybierają sądy. Głównym kryterium wyboru jest waga danego orzeczenia dla rozwoju orzecznictwa sądów niższej instancji. Zazwyczaj wyroki i orzeczenia będące przedmiotem zainteresowania mediów są udostępniane obywatelom, a towarzyszy temu komunikat prasowy.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Link otworzy się w nowym oknieorzecznictwo

Ostatnia aktualizacja: 05/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Słowacja

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa na Słowacji.

Orzecznictwo dostępne online

Orzecznictwo sądów powszechnych

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo wszystkich sądów słowackiego wymiaru sprawiedliwości jest dostępne w języku słowackim na stronie internetowej prawniczej bazy danych JASPI.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo Sądu Najwyższego jest dostępne w języku słowackim na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Formaty

Orzecznictwo sądów powszechnych jest dostępne w formacie html, natomiast orzecznictwo Sądu Najwyższego w formacie pdf.

Dalsze postępowanie

Dostępne są informacje:

 • dotyczące wyniku postępowania odwoławczego
 • dotyczące prawomocności orzeczeń.

Reguły dotyczące publikacji

Wyroki słowackich sądów nie mają ogólnie wiążącej mocy prawnej i nie stanowią źródeł prawa. W swych wyrokach sądy uwzględniają jednak wyroki słowackiego Sądu Najwyższego, które stanowią de facto źródło prawa.

Ostatnia aktualizacja: 10/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Finlandia

Na niniejszej stronie przedstawiono ogólny opis orzecznictwa Finlandii.

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

W przypadku sądów najwyższych i większości innych sądów słowa kluczowe i tytuły są zamieszczone wraz z datami i sygnaturą.

Przykład tytułu/tytułów

Fiński Sąd Najwyższy

słowo kluczowe

Umowa o pracę – przejęcie przedsiębiorstwa – prawo UE – skutki wykładni dyrektywy

Sygnatura: S2006/340

Data wniesienia: 29.1.2009

Data wydania wyroku 23.4.2009

Nr akt: 835

krótkie streszczenie

Sprawa dotyczy prawa pracownika zwalniającego się z pracy w trakcie przejęcia przedsiębiorstwa do otrzymania odszkodowania od przejmującego zgodnie z sekcją 6 rozdziału 7 ustawy o umowach o pracę, z uwzględnieniem art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 2001/23/WE.

prawodawstwo

Ustawa o umowach o pracę 55/2001, rozdział 7 sekcja 6

Dyrektywa Rady 2001/23/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, art. 4 ust. 2.


Powyższa tabela przedstawia dostępne informacje na temat wyroków Sądu Najwyższego. Część pn. „słowa kluczowe” zawiera słowa kluczowe oraz datę wydania wyroku; „krótkie streszczenie” zawiera podstawowe informacje na temat treści wyroku, natomiast „prawodawstwo” zawiera informacje na temat odpowiednich przepisów krajowych i unijnych.

Formaty

Fińskie orzecznictwo jest dostępne w formacie HTML.

Dalsze postępowanie

Informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie można uzyskać w niżej wymienionych sądach:

 • informacje ogólne na temat środków odwoławczych można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
 • informacje ogólne na temat spraw w toku udostępnia można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
 • informacje na temat wyników apelacji można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
 • informacje dotyczące prawomocności orzeczenia można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
 • informacji dotyczących dalszego postępowania w sprawie przed innymi sądami (np. Trybunałem Konstytucyjnym) nie udostępnia ani Sąd Najwyższy, ani inne sądy
 • informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach.

Reguły dotyczące publikacji

Istnieją wiążące zasady publikacji orzecznictwa na poziomie krajowym i na szczeblu sądów.

Pełne orzecznictwo jest publikowane przez sądy najwyższe i sądy szczególne. Inne sądy publikują jedynie wybrane orzeczenia w zależności od wagi sprawy, w przypadku wdrożenia nowych przepisów lub zmian przepisów oraz w związku z potrzebą harmonizacji wdrażania.

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Szwecja

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa Szwecji, a także opis odpowiednich baz danych orzecznictwa.

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Sądy najwyższe

Inne sądy

Orzecznictwo jest opatrzone tytułami

Tak

Tak


Tytuły składają się z jednego lub kilku zdań opisujących przedmiot sprawy.

Przykład tytułu / tytułów

„Kwestia zwrotu rzeczy przez kupującego; zwrot w przepisanym terminie po wykryciu wad rzeczy albo po upływie czasu, w którym możliwe było wykrycie wad rzeczy”.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie html.

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje

dotyczące środków odwoławczych?

Nie

Nie

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

dotyczące wyniku postępowania odwoławczego?

Nie

Nie

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed  

  innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

  Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

  Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie


System zawiera tylko wyroki prawomocne.

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa

Tak

Tak


Obowiązuje rozporządzenie rządowe określające, między innymi, metodę publikacji danych osobowych w bazie danych orzecznictwa.

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

Tylko wybór

Tylko wybór


To samo rozporządzenie stanowi również, że sąd sam decyduje, które orzeczenia powinny być uznawane za wiodące i publikowane w bazie danych.

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy orzeczenia są udostępniane na stronie internetowej w formie anonimowej?

Tak

Tak

Jeżeli tak,

czy dotyczy to wszystkich orzeczeń?

Tak

Tak


Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Anglia i Walia

W niniejszej części przedstawiono opis orzecznictwa Zjednoczonego Królestwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Anglii i Walii. W opisie skupiono się na orzecznictwie zamieszczanym w publicznie dostępnych bazach danych.

Orzecznictwo dostępne w Anglii i Walii

Znaczna część orzeczeń sądowych z obszaru Anglii i Walii (Zjednoczone Królestwo) jest udostępniana publicznie.

Udostępnia się całe orzecznictwo Sądu Najwyższego (Supreme Court) oraz wszystkie istotne wyroki Sądu Apelacyjnego rozstrzygającego sprawy cywilne (Civil Court of Appeal). Publikowane są wszystkie wyroki Sądu Administracyjnego (Administrative Court) oraz wybrane wyroki Wysokiego Trybunału (High Court), gdy dotyczą one spraw szczególnie istotnych ze względów prawnych lub z uwagi na interes publiczny. Wyroki Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego (Criminal Division of the Court of Appeal) są publikowane, jeżeli mają znaczenie prawne lub z uwagi na interes publiczny. Orzeczenia wydane w sprawach rodzinnych lub niektórych sprawach karnych mogą być publikowane bez danych osobowych. Orzecznictwo Trybunału Pierwszej Instancji (First-tier Tribunal) oraz Wyższego Trybunału (Upper Tribunal) jest publikowane, gdy ma znaczenie prawne lub z uwagi na interes publiczny.

Publikacja następuje zazwyczaj w terminie od 24 godzin do 2 tygodni od wydania wyroku. W przypadku gdy wyrok jest sporządzony na piśmie, zwykle publikuje się go w tym samym dniu.

Prawnicze bazy danych

Archiwum: Link otworzy się w nowym okniewyroki Izby Lordów: Izba Lordów (House of Lords) działała jako brytyjski sąd apelacyjny najwyższej instancji do 30 lipca 2009 r. Wszystkie wyroki Izby Lordów począwszy od 14 listopada 1996 r. do 30 lipca 2009 r. są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.

Link otworzy się w nowym oknieArchiwum Parlamentu: Wyroki Izby Lordów wydane przed 1996 r. są udostępniane za pośrednictwem archiwum Parlamentu. W archiwum przechowuje się akta spraw apelacyjnych oraz inne dokumenty Izby Lordów pochodzące ze spraw, w których występowała ona w charakterze organu sądowniczego, począwszy do 1621 r.

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Sądu Najwyższego. Począwszy od 1 października 2009 r. Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa (Supreme Court of the United Kingdom) jest właściwy do rozstrzygania zagadnień prawnych we wszystkich sprawach cywilnych w Zjednoczonym Królestwie oraz we wszystkich sprawach karnych w Anglii i Walii oraz Północnej Irlandii. Wszystkie wyroki są dostępne na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Link otworzy się w nowym oknieIncoporated Council of Law Reporting (ICLR) to organizacja nienastawiona na zysk, która została utworzona w 1865 r. Zajmuje się ona publikowaniem orzecznictwa sądów wyższej instancji i sądów apelacyjnych w Anglii i Walii. Większość usług jest świadczona za opłatą, ale organizacja ta przygotowuje również bezpłatny biuletyn Link otworzy się w nowym oknieWLR Daily, który zawiera streszczenia wyroków publikowane w ciągu 24 godzin od ich wydania oraz bezpłatne narzędzie służące do Link otworzy się w nowym okniewyszukiwania orzeczeń.

Baza danych BAILII (British and Irish Legal Information Institute) zapewnia bezpłatny dostęp online do bogatego zbioru brytyjskiego i irlandzkiego ustawodawstwa, w tym orzecznictwa. Narzędzie do wyszukiwania umożliwia użytkownikom wyszukiwanie spraw w konkretnym sądzie lub w wielu okręgach sądowych.

Za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieOpen Law Project, BAILII wybiera również najważniejsze wydane orzeczenia oraz udostępnia je bezpłatnie w internecie, aby wspierać edukację prawniczą.

BAILII rozpoczęło ostatnio współpracę z ICLR i obecnie udostępnia Link otworzy się w nowym okniestreszczenia wyroków ICLR (jeżeli istnieją), przy czym proponuje również możliwość zakupienia biuletynu orzecznictwa ICLR w formacie PDF.

Za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniestrony internetowej BAILII można uzyskać dostęp do następujących zbiorów orzecznictwa:

Angielskie biuletyny (od 1220 r. do 1873 r.) są udostępniane na stronie Link otworzy się w nowym oknieCommonLII.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bailii.org/databases.html#ew

Trybunały

Strona internetowa BAILLII zawiera również szczegółowe informacje dotyczące orzeczeń poszczególnych trybunałów Zjednoczonego Królestwa. Są to:

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieBAILLII Link otworzy się w nowym oknieIzba Lordów Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Sądu Najwyższego Link otworzy się w nowym oknieICLR

Ostatnia aktualizacja: 09/10/2014

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Irlandia Północna

W niniejszej części przedstawiono opis orzecznictwa Zjednoczonego Królestwa, ze szczególnym uwzględnieniem jurysdykcji Irlandii Północnej. W opisie skupiono się na orzecznictwie zamieszczanym w publicznie dostępnych bazach danych.

Orzecznictwo dostępne w Irlandii Północnej

Znaczna część orzecznictwa sądów Zjednoczonego Królestwa działających w okręgu Irlandii Północnej jest publicznie dostępna.

Publikowane jest orzecznictwo Sądu Koronnego (Crown Court), Wysokiego Trybunału (High Court), Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal) i Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa (Supreme Court of the United Kingdom).

Orzeczenia wydane w sprawach rodzinnych i w niektórych sprawach karnych mogą być publikowane bez danych osobowych.

W Irlandii Północnej orzecznictwo jest publikowane od 1999 r. Publikacja następuje zazwyczaj w terminie od 24 godzin do 2 tygodni od wydania wyroku.

Prawnicze bazy danych

Link otworzy się w nowym oknieSłużby ds. sądów i trybunałów Irlandii Północnej publikują wyroki Sądu Koronnego, Wysokiego Trybunału oraz Sądu Apelacyjnego na swojej stronie internetowej począwszy od 1999 r. Dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Są także dostępne wyroki Komisji Apelacyjnej Link otworzy się w nowym oknieIzby Lordów (Appellate Committee of the House of Lords) od 14 listopada 1996 r. do 30 lipca 2009 r. W październiku 2009 r. Komisja Apelacyjna Izby Lordów została zastąpiona przez Sąd Najwyższy, którego wyroki są udostępniane na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Dostęp do tych wyroków jest bezpłatny.

Dostępnych jest wiele krajowych repozytoriów dokumentów prawnych i prawniczych baz danych.

Baza danych Link otworzy się w nowym oknieBrytyjsko-Irlandzkiego Instytutu Informacji Prawnej (British and Irish Legal Information Institute – Bailii) zawiera orzeczenia Sądu Koronnego (Crown Court), wydziału kanclerskiego Wysokiego Trybunału (High Court Chancery Division), wydziału ds. rodzinnych Wysokiego Trybunału (High Court Family Division), wydziału ławy królewskiej Wysokiego Trybunału (High Court Queen’s Bench), orzeczenia wydane przez sędziów zwanych High Court Masters, orzeczenia Sądu Apelacyjnego (Appeal Court) od listopada 1998 r., orzeczenia Link otworzy się w nowym oknieIzby Lordów od 1838 r. oraz wyroki Sądu Najwyższego (Supreme Court) od października 2009 r. Dostęp do tych wyroków jest bezpłatny.

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Bailii zawiera również szczegółowe informacje dotyczące orzeczeń poszczególnych trybunałów Zjednoczonego Królestwa. Są to:

 • trybunał wyższej instancji – izba ds. odwołań administracyjnych (Upper Tribunal – Administrative Appeals Chamber);
 • trybunał wyższej instancji – finanse i podatki (Upper Tribunal – Finance and Tax);
 • trybunał wyższej instancji – izba ds. sporów dotyczących nieruchomości (Upper Tribunal – Lands Chamber);
 • trybunał pierwszej instancji – izba edukacji zdrowotnej i opieki społecznej (First-tier Tribunal – Health Education and Social Care Chamber);
 • trybunał pierwszej instancji – podatki (First-tier Tribunal – Tax);
 • trybunał apelacyjny ds. konkurencji Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Competition Appeals Tribunal);
 • służba zajmująca się rozstrzyganiem sporów dotyczących nazw domen (Nominet UK Dispute Resolution Service);
 • specjalna komisja ds. odwołań od decyzji organów imigracyjnych (Special Immigrations Appeals Commission);
 • trybunał ds. odwołań w sprawach zatrudnienia Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Employment Appeal Tribunal);
 • orzeczenia trybunałów ds. usług i rynków finansowych (United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions);
 • trybunał ds. imigracji i azylu Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal)
 • trybunał ds. ochrony danych Zjednoczonego Królestwa, w tym panel odwoławczy ds. bezpieczeństwa narodowego (United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel);
 • orzeczenia specjalnych komisarzy ds. podatku dochodowego Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions);
 • orzeczenia komisarzy ds. zabezpieczenia społecznego oraz komisarzy ds. świadczeń na rzecz dzieci (UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions);
 • orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat (United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions).

1. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – ceł (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Customs)

2. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – podatku akcyzowego (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Excise)

3. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – podatku od składek ubezpieczeniowych (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Insurance Premium Tax)

4. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – podatku od składowania odpadów (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Landfill Tax)

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieBailii

Link otworzy się w nowym oknieIzba Lordów

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Bailii

Link otworzy się w nowym oknieIzba Lordów

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Sądu Najwyższego

Link otworzy się w nowym oknieSłużby ds. sądów i trybunałów Irlandii Północnej

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Szkocja

W niniejszej części przedstawiono opis orzecznictwa Zjednoczonego Królestwa, ze szczególnym uwzględnieniem okręgu jurysdykcyjnego Szkocji. W opisie skupiono się na orzecznictwie zamieszczonym w publicznie dostępnych bazach danych.

Orzecznictwo dostępne w Szkocji

Znaczna część orzecznictwa sądów Zjednoczonego Królestwa działających w okręgu jurysdykcyjnym Szkocji jest publicznie dostępna.

Sądy cywilne

Publikowane jest orzecznictwo Court of Session (najwyższego sądu cywilnego w Szkocji) i Appellate Committee of the House of Lords (Komisji Apelacyjnej Izby Lordów), która zostanie zastąpiona w dniu 1 października 2009 r. przez nowy Supreme Court of the United Kingdom (Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa). Publikowane są również szczególnie istotne wyroki Sheriff Courts (sądów szeryfa).

Sądy karne

Publikowane jest orzecznictwo Sheriff Courts i High Court of Justiciary, który jest sądem karnym najwyższej instancji w Szkocji.

Orzeczenia wydane w sprawach rodzinnych i niektórych sprawach karnych mogą być publikowane bez danych osobowych.

Orzecznictwo jest publikowane od 1998 r. Publikacja następuje zazwyczaj w terminie od 24 godzin do 2 tygodni od wydania wyroku.

Prawnicze bazy danych

Link otworzy się w nowym oknieScottish Court Service (Szkocka Służba Sądowa) publikuje na swej stronie wyroki wydane przez Sheriff Courts, Court of Session i High Court of Justiciary od września 1998 r. Dostępne są dwa odrębne sposoby wyszukiwania w odniesieniu do Link otworzy się w nowym oknieCourt of Session i High Court of Justiciary oraz do Link otworzy się w nowym oknieSheriff Courts. Wyroki te są dostępne bezpłatnie.

Wyroki są udostępnianie przez Appellate Committee of the House of Lords od 14 listopada 1996 r. do 30 lipca 2009 r. Dostęp do tych wyroków jest bezpłatny.

Dostępnych jest również wiele krajowych repozytoriów dokumentów prawnych i prawniczych baz danych.

Baza danych Link otworzy się w nowym oknieBailii (British and Irish Legal Information Institute, czyli Brytyjsko-Irlandzki Instytut Informacji Prawnej) zawiera zbiór orzeczeń wydanych przez Court of Session od 1879 r., przez High Court of Justiciary od 1914 r., przez Sheriff Court od 1998 r. i przez Link otworzy się w nowym oknieIzbę Lordów od 1838 r. Wyroki te są dostępne bezpłatnie.

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Bailii zawiera również szczegółowe informacje dotyczące orzeczeń różnych trybunałów Zjednoczonego Królestwa:

 • Upper Tribunal – Administrative Appeals Chamber (Wyższy Trybunał – izba odwołań administracyjnych);
 • Upper Tribunal – Finance and Tax (Wyższy Trybunał – finanse i podatki);
 • Upper Tribunal – Lands Chamber (Wyższy Trybunał – izba ds. sporów dotyczących nieruchomości);
 • First-tier Tribunal – Health Education and Social Care Chamber (Trybunał Pierwszej Instancji – izba ds. zdrowia, edukacji i opieki społecznej);
 • First-tier Tribunal – Tax (Trybunał Pierwszej Instancji – podatki);
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (Trybunał Odwoławczy ds. Konkurencji Zjednoczonego Królestwa);
 • Nominet UK Dispute Resolution Service (służba zajmująca się rozstrzyganiem sporów dotyczących nazw domen);
 • Special Immigrations Appeals Commission (specjalna komisja odwoławcza od decyzji organów imigracyjnych);
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (trybunał odwoławczy Zjednoczonego Królestwa od decyzji w sprawach zatrudnienia);
 • orzeczenia United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals (trybunałów Zjednoczonego Królestwa rozstrzygających spory dotyczące usług i rynków finansowych);
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal (Trybunał Zjednoczonego Królestwa ds. Azylu i Imigracji );
 • United Kingdom Information Tribunal (Trybunał ds. Ochrony Danych Zjednoczonego Królestwa), w tym National Security Appeals Panel (Panel Odwoławczy ds. Bezpieczeństwa Narodowego);
 • orzeczenia United Kingdom Special Commissioners of Income Tax (specjalnych komisarzy Zjednoczonego Królestwa ds. podatku dochodowego);
 • orzeczenia UK Social Security and Child Support Commissioners' (komisarzy ds. ubezpieczeń społecznych i świadczeń na utrzymanie dzieci);
 • orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat):
 1. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Customs (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – ceł),
 2. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Excise (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – podatku akcyzowego),
 3. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Insurance Premium Tax (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – podatku od składek ubezpieczeniowych),
 4. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Landfill Tax (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – podatku od składowania odpadów).

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieBailii, Link otworzy się w nowym oknieIzba Lordów, Link otworzy się w nowym okniestrona internetowa Bailii,Link otworzy się w nowym oknieScottish Courts Service, Link otworzy się w nowym oknieCourt of Session i High Court of Justiciary, Link otworzy się w nowym oknieSheriff Courts

Ostatnia aktualizacja: 06/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.