Orzecznictwo krajowe

Sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) stosują i interpretują normy prawa danego państwa członkowskiego oraz normy prawa UE. Dlatego w interesie obywateli i przedstawicieli zawodów prawniczych leży dostęp nie tylko do orzecznictwa własnego kraju, ale również do orzecznictwa innych państw członkowskich UE.

Większość państw członkowskich posiada jedną lub więcej baz orzeczeń i opinii sądów krajowych — dotyczących prawa UE, prawa krajowego a także aktów prawa miejscowego - regionalnych lub lokalnych. Niejednokrotnie zakres informacji dostępnych w Internecie może obejmować tylko niektóre sądy (na przykład sądy najwyższe) albo tylko niektóre rodzaje orzeczeń.

Orzecznictwo państw członkowskich można przeszukiwać albo za pośrednictwem baz danych wybranego państwa członkowskiego, klikając na jedną z flag widniejących po prawej stronie, która przekierowuje na odpowiednią stronę orzecznictwa krajowego, albo korzystając z jednej z europejskich baz danych (poniższa lista może być niepełna):

  • JURE – baza danych stworzona przez Komisję Europejską zawierająca orzecznictwo dotyczące jurysdykcji w sprawach cywilnych i handlowych oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w innych państwach niż państwo, w którym wydano orzeczenie. Baza danych obejmuje również orzecznictwo dotyczące istotnych konwencji międzynarodowych (np. konwencji brukselskiej z 1968 roku, konwencji z Lugano z 1988 roku), a także orzecznictwo UE i państw członkowskich;
  • Stowarzyszenie Rad Stanu oraz Najwyższego Sądownictwa Administracyjnego Unii Europejskiej (ACA Europe) prowadzi dwie bazy danych orzecznictwa państw członkowskich dotyczącego stosowania przepisów prawa UE – „JuriFast” i „Dec.Nat”. Orzeczenia są udostępniane w języku oryginalnym, wraz ze streszczeniem w językach angielskim i francuskim. Baza danych „Dec.Nat” zawiera również odniesienia do orzeczeń krajowych i analizy tych orzeczeń przygotowane przez Dyrekcję Badań i Dokumentacji  Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;
  • za pośrednictwem strony internetowej sieci prezesów sądów najwyższych UE można uzyskać dostęp do stron internetowych, na których znajdują się liczne bazy danych zawierające orzecznictwo sądów najwyższych państw członkowskich (a także niektórych krajów kandydujących);
  • portal informacyjny Agencji Praw Podstawowych UE zawiera bazę danych orzeczeń krajowych sądów i krajowych organów specjalnych wydanych w sprawach z dziedziny prawa antydyskryminacyjnego;
  • CODICES – baza danych utworzona przez tak zwaną Komisję Wenecką Rady Europy zawierająca orzecznictwo w sprawach konstytucyjnych nie tylko państw członkowskich UE, ale również innych członków Rady Europy;

Dodatkowo, również europejski portal „e-sprawiedliwość” zawiera informacje dotyczące różnych sądów państw członkowskich. Wiele spośród tych sądów posiada strony internetowe zawierające bazy danych ich orzecznictwa.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.