Jurisprudența națională

Franţa

Această secţiune cuprinde o prezentare succintă a surselor de jurisprudenţă şi a conţinutului lor, precum şi trimiteri la bazele de date corespunzătoare.

Conținut furnizat de
Franţa

Site-uri web disponibile

1. Portalul general oficial : Legifrance

2. Site-urile curţilor:

3. Site-ul Ministerului Justiţiei

Prezentarea deciziilor, rezumate

În general, deciziile sunt introduse printr-o listă de cuvinte cheie sau „breviar“, urmată de un sumar (sau rezumat) al celor mai importante aspecte de drept şi al trimiterilor la lege sau la deciziile anterioare.

Exemplu

Pentru Curtea de Casaţie, pe lângă referinţele de identificare, documentele conţin date de analiză. Sumarul, întocmit de către un magistrat al instanţei care a emis hotărârea, reprezintă rezumatul chestiunii juridice tratate. Titlul, creat pornind de la rezumatul hotărârii, este o succesiune de cuvinte cheie clasificate în ordinea importanţei. Cuvintele cheie utilizate sunt extrase din nomenclatorul Curţii de Casaţie, astfel cum figurează în ediţiile tabelelor anuale ale Buletinului curţii disponibil la rubrica „titrage“; care pot fi accesate făcând click pe titrage în formularul de căutare avansată a jurisprudenţei judiciare.

Exemplu: Curtea de Casaţie, Camera Civilă 2, Şedinţa publică din ziua de joi, 18 decembrie 2008, nr. apelului: 07-20238, Decizia atacată cu apel: Curtea de apel din Basse-Terre din 23 aprilie 2007

Titluri şi rezumate: PROCEDURĂ CIVILĂ - Concluzii - Concluzii de apel - Pledoarii finale - Domeniul de aplicare

Curtea de apel a încălcat articolul 954 alineatul 2 din Codul de procedură civilă stabilind că pretenţiile şi motivele care nu au fost reluate în pledoariile finale au fost abandonate, în condiţiile în care acestea nu determinau obiectul litigiului şi nu indicau niciun incident care ar fi putut pune capăt procedurii

PROCEDURĂ CIVILĂ - Concluzii - Concluzii de apel - Pledoarii finale - Conformitate cu dispoziţiile articolului 954 alineatul 2 din noul Cod de procedură civilă - Culpă - Domeniu de aplicare
PROCEDURĂ CIVILĂ - Concluzii - Concluzii de apel - Pledoarii finale - Definiţie - Excludere - Caz - Concluzii prin care se solicită o procedură de anchetă

SENTINŢE ŞI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI - Concluzii - Concluzii de apel - Pledoarii finale - Domeniu de aplicare

Precedente jurisprudenţiale: Cu privire la noţiunea de pledoarie finală în sensul articolului 954 alineatul 2 din Codul de procedură civilă, a se vedea: Civ. 2, 3 mai 2001, nr. 99-16.293, Bul. 2001, II, nr. 87 (respinsă) şi avizul citat; Civ. 2, 20 ianuarie 2005, nr. 03-12.834, Bul. 2005, II, nr. 20 (casată) şi hotărârile citate

Texte aplicate: articolul 954 alineatul 2 din Codul de procedură civilă

Formate

Jurisprudenţa este disponibilă în următoarele formate : (de ex. PDF, html, XML)? XML pentru hotărârile instanţelor supreme, în caz contrar în format html.

Instanţele a căror jurisprudenţă este acoperită

Curtea supremă

Curtea de Casaţie, Consiliul de Stat, Consiliul Constituţional

Instanţe ordinare

Curţile de apel şi curţile de apel administrative

Instanţe specializate

Curtea de Conturi

Monitorizarea procedurilor în curs

Instanţa supremă

Alte instanţe

Sunt furnizate informaţii privind :

Existenţa unui recurs?

Da, pentru Consiliul Constituţional.

În curs, pentru Curtea de Casaţie

Rezervat părţilor, pentru Consiliul de Stat

Nu

Faptul că respectiva cauză este în continuare pendinte

Nu

Nu

Rezultatul unui recurs

Da

Nu

Caracterul irevocabil şi definitiv al unei hotărâri

Da

Da

Faptul că procedura poate fi continuată la

O altă instanţă (Curtea Constituţională …)?

Curtea Europeană de Justiţie?

Curtea Europeană a Drepturilor Omului?

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Reguli privind publicarea

La nivel naţional?

Pentru hotărârile anumitor instanţe?

Există reguli imperative în ceea ce priveşte publicarea hotărârilor judecătoreşti?

Da

Nu

Curtea de Casaţie

În conformitate cu articolul R433-3 din Codul organizării judiciare, serviciul de documentare şi analiză dispune de o bază de date care cuprinde, sub aceeaşi nomenclatură:

  • pe de o parte, deciziile şi avizele Curţii de Casaţie şi ale instanţelor sau comisiilor jurisdicţionale de pe lângă aceasta, publicate sau nu în buletinele lunare menţionate la articolul R. 433-4,
  • pe de altă parte, deciziile care prezintă un interes deosebit emise de către celelalte instanţe de ordin judiciar.

În acest scop, deciziile judiciare care prezintă un interes deosebit sunt comunicate serviciului, în condiţii stabilite printr-o hotărâre a ministrului francez al justiţiei, de către prim-preşedinţii curţilor de apel sau direct de către preşedinţii sau judecătorii care conduc instanţele de prim rang.

Baza de date poate fi accesată de către public în condiţii aplicabile serviciului public pentru publicarea aspectelor de drept pe internet.

Serviciul de documentare şi de analiză dispune de o bază de date distinctă care cuprinde toate hotărârile pronunţate de către curţile de apel şi deciziile jurisdicţionale pronunţate de către prim-preşedinţii acestor curţi sau delegaţii lor. Condiţiile în care aceste hotărâri şi decizii sunt transmise serviciului şi exploatate de către acesta sunt stabilite printr-o hotărâre a ministrul justiţiei.

În conformitate cu articolul R433-4, serviciul de documentare şi de analiză întocmeşte 2 buletine lunare, unul pentru camerele civile, altul pentru camera penală, în care sunt menţionate deciziile şi avizele a căror publicare a fost stabilită de către preşedintele instanţei care le-a emis. Serviciul întocmeşte grafice de timp.

Consiliul de Stat

În conformitate cu articolul L10 din Codul de justiţie administrativă, sentinţele sunt publice. Acestea menţionează numele judecătorilor care le-au pronunţat.

Instanţa supremă

Alte instanţe

Se publică textul integral sau o selecţie ?

Textul integral al tuturor deciziilor în bazele de date disponibile online.

Selectarea deciziilor integrale pe hârtie (Curtea de Casaţie şi Consiliul de Stat) şi rezumate pentru o altă selecţie

Publicarea motivelor pentru selectarea hotărârilor instanţelor de apel

În cazul în care se publică o selecţie, care sunt criteriile ?

La alegerea instanţei

La alegerea instanţei

Ultima actualizare: 13/12/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.