Judikatúra členských štátov

Súdy členských štátov Európskej únie (EÚ) uplatňujú a vykladajú právo príslušných členských štátov, ako aj právo EÚ. Preto je v záujme občanov a príslušníkov právnických profesií, aby mali prístup nielen k judikatúre svojho členského štátu, ale aj k judikatúre iných členských štátov EÚ.

Väčšina členských štátov má jednu alebo niekoľko databáz rozhodnutí a stanovísk svojich súdov týkajúcich sa práva EÚ, vnútroštátneho práva, ako aj práva na regionálnej a/alebo miestnej úrovni. Informácie dostupné na webovej stránke sa môžu niekedy obmedziť na niektoré súdy (napríklad, najvyššie súdy) alebo určité druhy rozhodnutí.

Judikatúru členského štátu môžete vyhľadávať buď prostredníctvom databázy členských štátov - výberom jednej z vlajok na pravej strane budete presmerovaní na príslušnú vnútroštátnu stránku, alebo môžete použiť jednu z európskych databáz (nasledujúci zoznam nie je úplný):

  • JURE, databáza vytvorená Európskou komisiou, obsahuje judikatúru o súdnej právomoci v občianskych a obchodných veciach a o uznávaní a výkone rozsudkov v inom štáte, ako je štát, v ktorom bol rozsudok vydaný. Obsahuje judikatúru o príslušných medzinárodných dohovoroch (t. j. Bruselský dohovor z roku 1968, Lugánsky dohovor z roku 1988), ako aj judikatúru EÚ a členských štátov.
  • Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union, ACA Europe) poskytuje dve databázy judikatúry členských štátov, ktoré sa venujú uplatňovaniu práva EÚ a ktoré sú nazvané „JuriFast" a „Dec.Nat“. Rozhodnutia sú uvedené v pôvodnom jazyku so zhrnutím v anglickom a francúzskom jazyku. Databáza „Dec.Nat“ obsahuje aj odkazy a analýzy vnútroštátnych rozhodnutí, ktoré poskytlo oddelenie výskumu a dokumentácie Európskeho súdneho dvora.
  • Prostredníctvom webových stránok Siete predsedov  najvyšších súdov EÚ môžete nájsť stránky celého radu vnútroštátnych databáz (a takisto niektorých kandidátskych krajín) obsahujúcich judikatúru najvyšších súdov členských štátov.
  • Na informačnom portáli EÚ Agentúry pre základné práva je databáza vnútroštátnych rozhodnutí súdov a osobitných orgánov, ktoré sa týkajú otázok antidiskriminačného práva.
  • CODICES, databáza vytvorená takzvanou Benátskou komisiou Rady Európy, obsahuje judikatúru o ústavných veciach nielen členských štátov EÚ, ale aj ostatných členov Rady Európy.

Okrem toho sa na Európskom portáli elektronickej justície poskytujú aj informácie o rozličných súdoch členských štátov.  Každý z týchto súdov má webovú stránku s databázou svojej judikatúry.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.