Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Rakúsko

V tejto časti sa uvádza prehľad rakúskej judikatúry, ako aj opis príslušných databáz obsahujúcich judikatúru a odkazy na ne.

Autor obsahu
Rakúsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Databáza judikatúry na internete

Rozsudky vynesené rakúskymi súdmi sa uverejňujú v právnom informačnom systéme Rakúskej spolkovej republiky a možno ich nájsť na http://www.ris.bka.gv.at/.

Právny informačný systém (Rechtsinformationssystem – RIS) Rakúskej spolkovej republiky je elektronickou databázou, ktorú koordinuje a prevádzkuje Úrad spolkového kancelára Rakúska. Jej prostredníctvom sa oznamujú predovšetkým právne predpisy uverejnené v Bundesgesetzblatt (Rakúsky spolkový právny vestník) a poskytujú informácie o právnych predpisoch v Rakúskej spolkovej republike.

RIS umožňuje bezbariérový prístup [WAI-A (Web Accessibility Initiative) v súlade s WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 1.0].

Prezentácia rozhodnutí/právnych noriem

Najvyššie súdy

Všeobecné súdy

Judikatúra prezentovaná s právnymi normami

áno

áno

Príklady právnych noriem

Sériové číslo RS0127077

Referenčné číslo 11 Os 87/11w

Dátum rozsudku 25. 8. 2011

Text právnej normy

Vo všeobecnosti spisová značka pozostáva z týchto údajov: číslo komory „11“, odkaz na druh konania: „Os“, poradové číslo: „87“ a rok: „11“. Potom nasleduje dátum rozhodnutia: „25. 8. 2011“.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

V tejto kolónke nájdete Európsky identifikátor judikatúry (ECLI). Je to jednotný identifikátor súdnych rozsudkov v rámci členských štátov EÚ.

Formát

Súdne rozhodnutia sú dostupné v týchto formátoch: XML, RTF, PDF a HTML.

Príslušné súdy a iné inštitúcie

Najvyššie súdy

 • Najvyšší súd.
 • Ústavný súd
 • Správny súd
 • Azylový súd

Súdy a iné inštitúcie

 • Krajinské súdy a ostatné súdy (občianske právo a trestné právo)
 • Spolkový správny súd
 • Krajinské správne súdy
 • Spolkový finančný súd (externý)
 • Úrad na ochranu údajov (pred rokom 2014: Komisia na ochranu údajov)
 • disciplinárne komisie, najvyššia disciplinárna komisia, odvolacia komisia
 • Úrad dohľadu nad zastupovaním zamestnancov (pred rokom 2014: Komisia pre dohľad nad zastupovaním zamestnancov)
 • komisie pre rovnosť príležitostí od roku 2014
 • komisie pre rovnosť príležitostí od roku 2008 (externé)
 • nezávislé správne tribunály
 • finančná dokumentácia, nezávislý finančný tribunál (externý) Azylový súd
 • Nezávislý spolkový azylový tribunál
 • Environmentálny tribunál
 • Spolkový tribunál pre komunikácie
 • Orgány na preskúmavanie obstarávania

Poznámka: Nie všetky nižšie uvedené odpovede sa týkajú všetkých vyššie uvedených súdov a tribunálov.

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Iné súdy

Sú dostupné informácie týkajúce sa

 • odvolaní?

nie

nie

 • toho, či sa vec ešte stále prerokúva?

nie

nie

 • výsledku odvolacích konaní?

nie

nie

 • nemožnosti odvolať sa proti rozhodnutiu?

Uverejňujú sa len rozhodnutia, ktoré nadobudli právny účinok.

Uverejňujú sa len rozhodnutia, ktoré nadobudli právny účinok.

 • o ďalšom konaní pred
  • iným vnútroštátnym súdom (Ústavným súdom a pod.)?
  • Európskym súdnym dvorom?
  • Európskym súdom pre ľudské práva?
 • Špeciálne výpisy z rozhodnutí Najvyššieho súdu naznačujú, či prebiehajú konania na iných vnútroštátnych alebo medzinárodných vyšších súdoch.

áno

áno

áno

nie

nie

nie

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

áno

áno

§ 15 a § 15a zákona o Najvyššom súde (OGHG), § 48a zákona o organizácii súdnictva (GOG), § 19 zákona o azylovom súde (AsylgerichtshofG)

Najvyššie súdy

Iné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo len vybraná časť?

len vybraná časť

len vybraná časť

Ak sa vyberie len jej časť, aké kritéria sa pri tom uplatňujú?

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia, ako aj jeho zhrnutie.

Rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorými sa zamieta odvolanie bez podrobného odôvodnenia, sa neuverejňujú.

Rozhodnutia ostatných súdov sa uverejňujú, ak ich význam presahuje význam individuálneho prípadu.

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia, ako aj jeho zhrnutie.

Rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorými sa zamieta odvolanie bez podrobného odôvodnenia, sa neuverejňujú.

Rozhodnutia ostatných súdov sa uverejňujú, ak ich význam presahuje význam individuálneho prípadu.

Posledná aktualizácia: 17/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.