Judikatúra členských štátov

Rakúsko

V tejto časti sa uvádza prehľad rakúskej judikatúry a príslušných právnych databáz.

Autor obsahu
Rakúsko

Online databázy týkajúce sa judikatúry

Rozsudky vynesené rakúskymi súdnymi orgánmi sa uverejňujú v právnom informačnom systéme Rakúskej spolkovej republiky a možno do nich nahliadnuť na adrese http://www.ris.bka.gv.at//. Rozsudky najvyšších a správnych súdov sa uverejňujú v úplnom rozsahu, zatiaľ čo rozsudky ostatných súdov sa uverejňujú len ojedinele.

Právny informačný systém (Rechtsinformationssystem – RIS) Rakúskej spolkovej republiky je elektronická databáza, ktorú prevádzkuje Úrad spolkového kancelára Rakúska. Slúži predovšetkým na oznamovanie právnych predpisov uverejnených v spolkovom právnom vestníku (Bundesgesetzblatt) a poskytovanie informácií o právnych predpisoch v Rakúskej spolkovej republike.

Systém RIS umožňuje bezbariérový prístup [WAI-AA v súlade s usmerneniami pre prístupnosť obsahu webových stránok (WCAG) 2.0].

Prezentácia rozhodnutí/právnych noriem

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Judikatúra prezentovaná s právnymi normami

Áno

Čiastočne

Príklady právnych noriem

Číslo právnej normy RS0127077

Referenčné číslo 11 Os 87/11w

Dátum rozhodnutia 25. 8. 2011

Text právnej normy

Vo všeobecnosti spisová značka pozostáva z týchto údajov: číslo komory: „11“, odkaz na druh konania: „Os“, poradové číslo: „87“ a rok: „11“. Potom nasleduje dátum rozhodnutia: „25. 8. 2011“.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

V tejto kolónke nájdete Európsky identifikátor judikatúry (ECLI). Je to jednotný identifikátor súdnych rozsudkov v rámci členských štátov EÚ.

Formát

Súdne rozhodnutia sú dostupné v týchto formátoch: XML, RTF, PDF a HTML.

Príslušné súdy a iné inštitúcie

Najvyššie súdy

 • Najvyšší súd (Oberster Gerichtshof)
 • Ústavný súd (Verfassungsgerichtshof)
 • Správny súd (Verwaltungsgerichtshof)

Súdy a iné inštitúcie

 • Krajinské súdy (Oberlandesgerichte) a ostatné súdy (občianske právo a trestné právo)
 • Spolkový správny súd (Bundesverwaltungsgericht – BVwG)
 • Krajinské správne súdy (Landesverwaltungsgerichte – LVwG)
 • Spolkový finančný súd (Bundesfinanzgericht – BFG, externý)
 • Úrad na ochranu údajov [Datenschutzbehörde; do roku 2014: Komisia na ochranu údajov (Datenschutzkommission)]
 • Disciplinárne komisie (Disziplinarkommissionen), najvyššia disciplinárna komisia (Disziplinaroberkommission), odvolacia komisia (Berufungskommission)
 • Úrad dohľadu nad zastupovaním zamestnancov [Personalvertretungsaufsichtsbehörde; do roku 2014: Komisia pre dohľad nad zastupovaním zamestnancov (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)]
 • Komisie pre rovnosť príležitostí (Gleichbehandlungskommissionen) od roku 2014
 • Komisie pre rovnosť príležitostí (Gleichbehandlungskommissionen) od roku 2008 (externé)
 • Nezávislé správne tribunály (Unabhängige Verwaltungssenate; vybrané rozhodnutia z rokov 1991 až 2013, potom krajinské správne súdy)
 • Finančná dokumentácia, nezávislý finančný tribunál (Unabhängiger Finanzsenat; externý; rozhodnutia do roku 2013, potom Spolkový finančný súd)
 • Nezávislý spolkový azylový tribunál (Bundesasylsenat; vybrané rozhodnutia z rokov 1998 až 2008)
 • Azylový súd (Asylgerichtshof; rozhodnutia od júla 2008 do roku 2013, neskôr Spolkový správny súd)
 • Environmentálny tribunál (Umweltsenat; vybrané rozhodnutia z rokov 1994 až 2013, neskôr Spolkový správny súd)
 • Spolkový tribunál pre telekomunikácie (Bundeskommunikationssenat; vybrané rozhodnutia z rokov 2001 až 2013, neskôr Spolkový správny súd)
 • Orgány pre kontrolu obstarávania (Vergabekontrollbehörden; vybrané rozhodnutia do roku 2013, neskôr Spolkový správny súd)

Poznámka: Nie všetky odpovede uvedené v nasledujúcom texte sa týkajú všetkých vyššie uvedených súdov a tribunálov.

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú k dispozícii informácie týkajúce sa:

 • odvolaní?

Nie

Nie

 • toho, či sa vec ešte stále prerokúva?

Nie

Nie

 • výsledku odvolacích konaní?

Nie

Áno, pokiaľ sú rozhodnutia najvyšších súdov uverejnené

 • právoplatnosti rozhodnutia?

Uverejňujú sa len právoplatné rozhodnutia.

Uverejňujú sa len právoplatné rozhodnutia.

 • ďalšieho konania pred
 • iným vnútroštátnym súdom (Ústavným súdom a pod.)?
 • Európskym súdnym dvorom?
 • Európskym súdom pre ľudské práva?
 • Zo špeciálnych výpisov z rozhodnutí Najvyššieho súdu vyplýva, či prebiehajú konania na iných vnútroštátnych alebo medzinárodných vyšších súdoch.

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

Áno.

Áno.

§15 a 15a zákona o Najvyššom súde (OGHG), § 48a zákona o organizácii súdnictva (GOG), 23 zákona o Spolkovom finančnom súde (BFGG), 20 zákona o Spolkovom správnom súde (BVwGG)

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo len vybraná časť?

s niekoľkými výnimkami

v oblasti všeobecných súdov len malá vybraná časť, v oblasti správneho súdnictva judikatúra v úplnom rozsahu

Ak sa vyberie len jej časť, aké kritéria sa pri tom uplatňujú?

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia spolu s jeho zhrnutím.

Rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorými sa zamieta odvolanie bez podrobného odôvodnenia, sa neuverejňujú.

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia spolu s jeho zhrnutím.

Rozhodnutia ostatných súdov sa uverejňujú, ak ich význam presahuje význam individuálneho prípadu.

Posledná aktualizácia: 04/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.