Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Belgicko

V tejto sekcii nájdete prehľad prameňov judikatúry a ich obsahu, ako aj odkazy na príslušné databázy.

Autor obsahu
Belgicko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Dostupné webové stránky

Webová stránka JURIDAT umožňuje vyhľadávanie v belgickej judikatúre.

Prezentácia rozhodnutí, obsahy

Rozhodnutia sú zvyčajne uvedené kľúčovými slovami alebo „abstraktmi“, po ktorých nasleduje obsah (alebo zhrnutie) najdôležitejších právnych otázok a odkazy na právne predpisy alebo predchádzajúce rozhodnutia.

Príklad:

Zoznam kľúčových slov alebo „abstraktov“: Športové súťaže – Futbalové zápasy – Bezpečnosť – Protiprávne konanie – Správna sankcia – Odvolanie na policajný súd – Právo na obranu – Porušenie – Námietka – Zamietnutie žiadosti – Opätovné otvorenie konania – Úloha súdu

Obsah: Súd musí nariadiť opätovné otvorenie konania skôr, ako úplne alebo čiastočne zamietne žiadosť na základe námietky, ktorú strany pred súdom neuviedli, ako porušenie práv na obranu v konaní o uložení správnej sankcie podľa zákona z 21. decembra 1998 o bezpečnosti počas futbalových zápasov (1) (2). (1) Pozri Cass., 26. december 1986, RG 5176, Pas., 1987, č. 258; Cass., 3. apríl 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, č. 191 a Cass., 17. máj 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, č. 303. (2) článok 26 ods. 1 a 2 zákona z 21. decembra 1998, v znení platnom pred zmenou vyplývajúcou zo zákona z 25. apríla 2007.

Súdy, ktorých judikatúra je zahrnutá na stránkach

  • Najvyšší súd
  • Všeobecné súdy
  • Špecializované súdy

Sledovanie prebiehajúcich konaní

Najvyšší súd

Iné súdy

Poskytnuté informácie o:

existencii opravného prostriedku

Áno

Áno

skutočnosti, že vo veci stále prebieha konanie

Áno

Nie

výsledku opravného prostriedku

Áno

Nie

neodvolateľnom a konečnom charaktere rozhodnutia

Nie

Nie

skutočnosti, že by konanie mohlo ďalej prebiehať na

 inom súde (ústavný súd…)

 Európskom súdnom dvore

 Európskom súde pre ľudské práva

Áno

Áno

Áno /Nie

Áno /Nie

Áno /Nie

Áno /Nie


Pravidlá uverejňovania

Na úrovni členského štátu

Pre rozhodnutia niektorých súdov

Existujú vo veci uverejňovania súdnych rozhodnutí záväzné pravidlá?

Nie

Nie


Existujú nezáväzné etické pravidlá.

Najvyšší súd

Iné súdy

Uverejňuje sa úplné alebo čiastočné znenie?

Čiastočné znenie

Čiastočné znenie

Ak sa uverejňuje čiastočné znenie, podľa akých kritérií?

Záujem spoločnosti a práva

Záujem spoločnosti a práva


Súvisiace odkazy

Juridat

Service Public Fédéral Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Posledná aktualizácia: 06/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.