Judikatúra členských štátov

Belgicko

V tejto sekcii nájdete prehľad zdrojov judikatúry a ich obsahu, ako aj odkazy na príslušné databázy.

Autor obsahu
Belgicko

Dostupné webové sídla

Verejne prístupná databáza belgickej judikatúry JUPORTAL vznikla koncom roka 2017.

Judikatúra systému JUPORTAL je dostupná na vyhľadávači JUPORTAL, ktorý od novembra 2020 nahradil starý vyhľadávač Jure-Juridat.

Do časti databázy JUPORTAL možno nahliadať aj cez európsky vyhľadávač ECLI, a to konkrétne do judikatúry týchto súdov:

  • Ústavného súdu (Cour constitutionnelle),
  • Kasačného súdu (Cour de cassation),
  • odvolacích súdov (Cours d'appel),
  • odvolacích pracovných súdov (Cours du travail),
  • všeobecných prvostupňových súdov (Tribunaux de première instance),
  • podnikových súdov (Tribunaux de l'entreprise),
  • pracovných súdov (Tribunaux du travail).

Sledovanie prebiehajúcich konaní

Najvyšší súd

Ostatné súdy

Poskytujú sa informácie:

o existencii opravného prostriedku?

Áno

Áno

o tom, že vo veci stále prebieha konanie?

Áno

Nie

o výsledku opravného prostriedku?

Áno

Nie

o neodvolateľnosti a právoplatnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

o tom, že konanie môže pokračovať na

inom súde (Ústavnom súde a pod.)?

Súdnom dvore Európskej únie?

Európskom súde pre ľudské práva?

Áno

Áno

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie


Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni?

Pri rozhodnutiach niektorých súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie súdnych rozhodnutí?

Nie

Nie


Existujú nezáväzné etické pravidlá.

Najvyšší súd

Ostatné súdy

Uverejňuje sa úplné alebo čiastočné znenie?

Čiastočné znenie

Čiastočné znenie

Ak sa uverejňuje čiastočné znenie, podľa akých kritérií?

Spoločenský záujem a právne hľadisko

Spoločenský záujem a právne hľadisko

Posledná aktualizácia: 04/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.