Judikatúra členských štátov

Bulharsko

Na tejto stránke sa nachádza prehľad bulharskej judikatúry, ako aj jej opis a odkazy na príslušné databázy judikatúry.

Autor obsahu
Bulharsko

Spravodlivosť vykonáva Najvyšší kasačný súd, Najvyšší správny súd, odvolacie súdy, krajské súdy, vojenské súdy a okresné súdy. Odsúdenia a rozhodnutia sa uchovávajú v informačných databázach príslušných súdov – v papierovej aj elektronickej forme.

Najvyšší kasačný súd je najvyššou súdnou inštanciou v trestných, obchodných a občianskoprávnych konaniach. Najvyšší kasačný súd podľa článku 124 bulharskej ústavy vykonáva najvyšší súdny dohľad nad správnym a jednotným uplatňovaním práva všetkými súdmi. Jeho právomoc sa vzťahuje na celé územie Bulharska.

Najvyšší správny súd vykonáva najvyšší súdny dohľad nad správnym a jednotným uplatňovaním práva správnymi súdmi.

Do právomoci Najvyššieho správneho súdu patria:

 1. napadnutia zákonných predpisov okrem tých, ktoré vydávajú obecné zastupiteľstvá;
 2. napadnutia aktov Rady ministrov, predsedu vlády, podpredsedov vlád a ministrov vydané pri výkone vedúceho postavenia pri rozhodovaní o ústavných záležitostiach a pri výkone riadiacich právomocí; v prípadoch stanovených v právnych predpisoch a ak tieto orgány delegovali svoje právomoci na dotknutých funkcionárov, ich administratívne akty sa napadajú na správnom súde;
 3. napadnutia rozhodnutí Najvyššej súdnej rady;
 4. napadnutia aktov Bulharskej národnej banky a jej orgánov;
 5. odvolania v rámci kasácie a odvolania proti rozhodnutiam vydaným prvostupňovými súdmi;
 6. odvolania účastníkov konania proti rozhodnutiam a uzneseniam;
 7. žiadosti o vydanie právoplatných súdnych rozhodnutí v správnych veciach, ktoré sa majú zrušiť;
 8. napadnutia iných aktov, ktoré sú vymedzené v právnych predpisoch.

Judikatúra dostupná na internete

Najvyšší správny súd má webové sídlo od začiatku roka 2002. Sídlo bolo vytvorené s cieľom naplniť potreby fyzických osôb, právnických osôb a správnych orgánov, ktoré požadujú jednoduchý prístup k informáciám o činnosti súdu.

Judikatúra je k dispozícii na webovom sídle súdu. Podmienkou získania prístupu do databázy je bežná registrácia, ktorá je prístupná pre všetkých (používateľské meno a heslo).

Najvyšší kasačný súd má webové sídlo s priamym prístupom k informačnej databáze najvyššieho súdu.

Uvádzanie rozhodnutí/titulov

Najvyšší správny súd

Na internete sa nenachádzajú žiadne tituly/názvy, ktoré by odkazovali na rozhodnutia alebo iné činnosti Najvyššieho správneho súdu. Akty sa uverejňujú spolu s ich číslom, dátumom vydania a číslom konania, ktorého sa týkajú, napríklad:

Rozhodnutie č. 5908 z 23. júna 2005 vo veci č. 4242/2005

Najvyšší kasačný súd

Rozhodnutia sa vydávajú v papierovej forme a uverejňujú sa vo vestníku, v ročenke a na webovom sídle Najvyššieho kasačného súdu v Bulharsku.

Môžete ich vyhľadať podľa: súdu a mien účastníkov konania, čísla, pod ktorým je konanie evidované na Najvyššom kasačnom súde, číslo konania na oddelení Najvyššieho kasačného súdu.

K úplnému zneniu rozhodnutí, ktoré sa vydali od 1. októbra 2008 (s vymazanými osobnými údajmi) sa dostanete pomocou odkazu v spodnej časti stránky „Výsledky vyhľadávania“.

Najnovšie informácie a tlačové správy Najvyššieho kasačného súdu v Bulharsku sa pravidelne uverejňujú v sekcii tlačových správ na webovom sídle najvyššieho súdu. Takisto sa v tejto sekcii uverejňujú rozhodnutia vo veciach, ktoré sú predmetom veľkého verejného záujmu. Tieto rozhodnutia sa nachádzajú aj v informačnej databáze Najvyššieho kasačného súdu.

Formáty

Najvyšší správny súd

Judikatúra je k dispozícii na webovom sídle Najvyššieho správneho súdu vo formáte HTML.

Najvyšší kasačný súd

Judikatúra je k dispozícii na webovom sídle Najvyššieho kasačného súdu vo formáte PDF.

Súdy

Ďalšie konania


Najvyššie súdy – Najvyšší správny súd a Najvyšší kasačný súd

Iné súdy

K dispozícii sú aj informácie o:

 • odvolaniach?

áno

áno

 • tom, či konanie stále prebieha?

áno

áno

 • výsledkoch odvolaní?

áno

áno

 • neodvolateľnosti rozhodnutí?

áno

áno

 • ďalších konaniach pred:

inými vnútroštátnymi súdmi (Ústavným súdom atď.),

Súdnym dvorom Európskej únie,

Európskym súdom pre ľudské práva?

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa


Pravidlá uverejňovania


Na vnútroštátnej úrovni

Na úrovni súdov

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

áno, článok 64 ods. 1 zákona o súdnom systéme

ánoNajvyššie súdy

Iné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo iba jej časť?

Najvyšší správny súd a Najvyšší kasačný súd – celá judikatúra

celá judikatúra/iba jej časť

Aké kritéria sa používajú na výber časti?

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 08/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.