Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Databáza Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky

Databáza „SuPra“ obsahuje všetky rozhodnutia Najvyššieho súdu od 1. januára 1990. Okrem týchto rozhodnutí obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia iných súdov v Chorvátskej republike.

Novšia databáza judikatúry s názvom „SupraNova“ obsahuje rozhodnutia obecných súdov, krajských súdov, obchodných súdov, Vrchného obchodného súdu, Vrchného priestupkového súdu a Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky.

Pri každom rozhodnutí sú k dispozícii tieto informácie: názov súdu, ktorý prijal rozhodnutie, názov oddelenia, druh veci, dátum rozhodnutia a dátum uverejnenia, ako aj celý text vo formáte doc, pdf a html. Všetky rozhodnutia prijaté od 1. januára 2004 obsahujú príslušné indexované informácie a celý text.

Právne stanoviská sa uverejňujú pri mimoriadne dôležitých a zaujímavých rozhodnutiach.

Celý text, ktorý sa uverejňuje pre všeobecnú verejnosť, sa v záujme ochrany súkromia strán konania líši od pôvodného textu. Robí sa to tak, že sa odstránia všetky informácie o totožnosti fyzických a právnických osôb v súlade s Pravidlami zabezpečenia anonymity rozhodnutí súdu a Pokynmi na zabezpečenie anonymity rozhodnutí súdu, ktoré vydal predseda Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky.

V prijatých pravidlách uverejňovania rozhodnutí súdov sa uvádza, že:

  1. samotné súdy vyberú najvýznamnejšie rozhodnutia, ktoré uverejnia, a
  2. musia sa uverejniť rozhodnutia nižších súdov postúpené Najvyššiemu súdu Chorvátskej republiky v súlade s článkom 396a občianskeho súdneho poriadku.

Vrchný správny súd Chorvátskej republiky má v súčasnosti dve oddelenia (oddelenie pre dôchodky, invaliditu a zdravie a oddelenie pre finančné veci, pracovné právo a majetkové právo) a Radu pre posúdenie zákonnosti všeobecných zákonov.

Útvar pre monitorovanie a skúmanie judikatúry každého z týchto oddelení spolu s vedúcim príslušného oddelenia vyberajú významné rozhodnutia, ktoré tieto oddelenia v danom mesiaci prijali. Na konci roka sa vedúci oddelení a útvary pre monitorovanie a skúmanie judikatúry stretnú a vyberú najdôležitejšie rozhodnutia prijaté súdom, ktoré sa pripravia na uverejnenie vo vestníku, ktorý pravidelne raz za rok vydáva Vrchný správny súd Chorvátskej republiky.

Právne pozície rozhodnutí, ktoré obsahuje vestník, sa uverejňujú aj na webovom sídle Vrchného správneho súdu Chorvátskej republiky v príslušnej kategórii.

Na webovom sídle Vrchného správneho súdu Chorvátskej republiky sa uverejňujú aj všetky rozhodnutia Rady pre posúdenie zákonnosti všeobecných zákonov.

Posledná aktualizácia: 04/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.