Judikatúra členských štátov

Česko

V tejto časti sa uvádza prehľad judikatúry Českej republiky, ako aj opis príslušných databáz judikatúry a prepojenia na tieto databázy.

Autor obsahu
Česko

Judikatúra dostupná na internete

Judikatúra je prístupná verejnosti na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti https://www.justice.cz/ pod odkazom Judikatúra.

Každý z nasledujúcich súdov vedie databázu svojej vlastnej judikatúry:

  • Ústavný súd,
  • Najvyšší súd (NS) a
  • Najvyšší správny súd (NSS).

Zhrnutia všetkých rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu sú uverejnené v anonymizovanej podobe na webovej stránke Najvyššieho správneho súdu: Webová stránka NSS. Niektoré rozhodnutia NSS, ktoré vyberá plénum všetkých sudcov na základe dôležitosti týchto rozhodnutí, ako aj niektoré rozhodnutia vydané nižšími správnymi súdmi, sú podrobnejšie vypracované.

Prezentácia rozhodnutí/hlavné body

Rozhodnutia sú sprístupnené na webových stránkach príslušných vyšších súdov.

Formáty

Judikatúra je k dispozícii v HTML formáte.

Príslušné súdy

Do systému sú zapojené nasledujúce súdy:

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú k dispozícii informácie

o opravných prostriedkoch?

Nie

Áno (https://www.justice.cz/ pod odkazom InfoSoud)

o tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Áno (InfoSoud)

o výsledku konania o opravnom prostriedku?

Nie

Áno (InfoSoud)

o nezmeniteľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

o ďalšom konaní na

inom vnútroštátnom súde (Ústavnom súde...)?

Súdnom dvore Európskej únie?

Súde pre ľudské práva?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdu?

Platia nejaké záväzné pravidlá upravujúce uverejňovanie judikatúry

Áno

Áno

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Je judikatúra uverejnená v plnom znení alebo je k dispozícii len zhrnutie?

plné anonymizované znenie

plné anonymizované znenie

Ak sa uverejňuje len zhrnutie,

aké sú kritériá tohto výberu?

ochrana osobných údajov

Právna databáza

Názov a URL databáza

Portál verejnej správy

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Táto databáza obsahuje právne predpisy Českej republiky v češtine.

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.