Judikatúra členských štátov

Estónsko

V tejto časti nájdete informácie o estónskej judikatúre a opis príslušných databáz.

Autor obsahu
Estónsko

Judikatúra dostupná na internete

Judikatúra súdov prvého a druhého stupňa je dostupná na internete od roku 2001. Judikatúra Najvyššieho súdu je dostupná od reorganizácie systému súdnictva v roku 1993 a zverejňuje sa v elektronickom vydaní Riigi Teataja (estónsky štátny vestník) a na webovom sídle Najvyššieho súdu. Judikatúra sudov prvého a druhého stupňa je dostupná v elektronickom vydaní vestníka Riigi Teataja.

Zákon o verejných informáciách ukladá povinnosť sprístupniť judikatúru verejnosti, pričom konkrétnejšia právna úprava je uvedená v kódexoch upravujúcich súdne konania. Všetky konečné rozsudky sa obvykle zverejňujú. Výnimky sú ustanovené pre občianskoprávne a správne konania, v prípade ktorých súdy nezverejňujú vo svojich rozsudkoch (z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby) meno dotknutej osoby (nahradia ho iniciálami alebo inými znakmi), jej osobné identifikačné číslo, dátum narodenia, registračné číslo alebo adresu. V rámci občianskoprávnych a správnych konaní môžu súdy taktiež rozhodnúť (z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby), že sa zverejní len výroková časť rozsudku obsahujúca citlivé osobné údaje, alebo že sa predmetný rozsudok nezverejní vôbec, ak nahradenie mena dotknutej osoby iniciálami alebo inými znakmi môže poškodiť jej súkromie. Súdy môžu taktiež zverejniť len výrokovú časť rozsudku, ak rozsudok obsahuje informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Všetky konečné rozsudky v trestných konaniach sa zverejňujú – zverejňujú sa však iba osobné údaje obžalovaného (meno, osobné identifikačné údaje alebo dátum narodenia). Spravidla sa nezverejňujú osobné údaje obžalovaných maloletých osôb (ich meno, osobné identifikačné číslo alebo dátum narodenia sú nahradené iniciálami alebo inými znakmi). V trestných konaniach môžu súdy z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby zverejniť len úvodnú, výrokovú alebo záverečnú časť rozsudku v prípade, že rozsudok obsahuje citlivé osobné údaje. To isté platí v prípade, ak rozsudok obsahuje osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu a umožňuje identifikáciu dotknutej osoby napriek tomu, že mená a iné osobné údaje boli nahradené iniciálami alebo inými znakmi.

Zverejňovanie judikatúry sa pokladá za súčasť výkonu spravodlivosti a zverejnenie konkrétnych údajov možno napadnúť. Preto musia súdy zvážiť, akým spôsobom rozsudky zverejnia.

Prezentácia rozsudkov a uvádzanie ich názvov


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Je judikatúra prezentovaná s názvami?

Áno

Nie

Judikatúru Najvyššieho súdu možno vo vestníku Riigi Teataja a na webovom sídle Najvyššieho súdu vyhľadávať podľa týchto kritérií: rok, druh veci, číslo veci, dátum rozsudku, zloženie súdu, druh konania, druh deliktu, anotácia a obsah. Na webovom sídle Najvyššieho súdu možno judikatúru vyhľadávať aj podľa kľúčových slov.

Rozsudky sudov prvého a druhého stupňa možno vyhľadávať podľa druhu konania a v závislosti od druhu konania aj podľa ďalších kritérií. V prípade všetkých konaní je možné vyhľadávať rozsudky podľa čísla veci a ECLI, súdneho pracoviska, druhu konania, druhu rozsudku a dátumu jeho vydania, dátumu začatia konania, anotácie a obsahu. V trestných veciach možno rozsudky vyhľadávať aj podľa čísla prípravného konania, kategórie veci a uznesenia, druhu konania, druhu návrhu a trestu alebo napríklad dôvodov vedúcich k oslobodzujúcemu rozsudku. Rozsudky v občianskych a správnych veciach je možné vyhľadávať podľa kategórie veci, druhu konania, ako aj výsledku veci.

Príklad názvu

Preskúmanie súladu druhej vety § 71 ods. 2 zákona o letectve s ústavou.

Formáty


Najvyšší súd

Ostatné súdy

dokument

metaúdaje

dokument

metaúdaje

Je judikatúra prístupná vo formáte XML?

Nie

Nie

Nie

Nie

Aké ďalšie formáty sa používajú?

HTML

HTML

PDF

HTML

Ďalšie konania


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie o:

odvolaniach?

-

Nie

tom, či konanie stále prebieha?

Áno

Nie

výsledku odvolaní?

-

Áno

nemožnosti podať odvolanie voči rozsudku?

Áno

Áno

ďalších konaniach pred:

iným vnútroštátnym súdom (napr. ústavným súdom)?

Súdnym dvorom Európskej únie?

Európskym súdom pre ľudské práva?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá zverejňovania


Na vnútroštátnej úrovni

Na úrovni súdov

Existujú záväzné pravidlá zverejňovania judikatúry?

Áno

-

Pravidlá týkajúce sa zverejňovania judikatúry sú uvedené v príslušných procesných právnych predpisoch. Tieto pravidlá sú rozdielne pre trestnoprávne a občianskoprávne konania.


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Zverejňuje sa celá judikatúra alebo iba jej časť?

Iba jej časť.

Iba jej časť.

Podľa akých kritérií sa uskutočňuje výber?

Výber sa uskutočňuje na základe týchto kritérií:

1. musí ísť o právoplatný rozsudok vo veci;

2. rozsudok sa môže zverejniť, ak:

a) v občianskoprávnych a správnych veciach: neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje; vo zverejnenom rozsudku sú mená nahradené iniciálami alebo inými znakmi, a to tak, aby nedošlo k poškodeniu súkromia danej osoby; rozsudok neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu;

b) v trestných veciach: rozsudok neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje alebo osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu, alebo ak sú mená a iné osobné údaje nahradené v rozsudku iniciálami alebo inými znakmi, nemožno zistiť totožnosť danej osoby; rozsudok neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Výber sa uskutočňuje na základe týchto kritérií:

1. musí ísť o právoplatný rozsudok vo veci;

2. rozsudok sa môže zverejniť, ak:

a) v občianskoprávnych a správnych veciach: neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje; vo zverejnenom rozsudku sú mená nahradené iniciálami alebo inými znakmi, a to tak, aby nedošlo k poškodeniu súkromia danej osoby; rozsudok neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu;

b) v trestných veciach: rozsudok neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje alebo osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu, alebo ak sú mená a iné osobné údaje nahradené v rozsudku iniciálami alebo inými znakmi, nemožno zistiť totožnosť danej osoby; rozsudok neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Zverejnená judikatúra Najvyššieho súdu je k dispozícii na webovom sídle Najvyššieho súdu a vo vestníku Riigi Teataja.

Právoplatnú judikatúru súdov prvého a druhého stupňa, ktorá bola zverejnená, je možné nájsť pomocou vyhľadávača judikatúry vo vestníku Riigi Teataja.

Prejudiciálne otázky estónskych súdov adresované Súdnemu dvoru EÚ sú dostupné na webovom sídle Najvyššieho súdu. Nájdete tu názov súdu, ktorý Súdnemu dvoru EÚ zaslal prejudiciálnu otázku, dátum predloženia a opis obsahu otázky, ako aj číslo veci v Estónsku a číslo, ktoré bolo veci pridelené na Súdnom dvore EÚ.

Zhrnutie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sa zverejňuje vo vestníku Riigi Teataja.

Na webovom sídle súdov sú uvedené štatistické údaje týkajúce sa konaní na súdoch prvého a druhého stupňa od roku 1996. Štatistika Najvyššieho súdu je k dispozícii na jeho webovom sídle. Štatistika týkajúca sa preskúmaní ústavnosti je dostupná od roku 1993, zatiaľ čo štatistické údaje o správnych, občianskych, trestných a priestupkových konaniach sú dostupné od roku 2002.

Na webovom sídle Najvyššieho súdu sa od roku 2006 zverejňujú analýzy judikatúry na vybrané témy.

Je prístup do databáz bezplatný?

Áno, prístup do databáz je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 09/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.