Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Estónsko

V tejto časti nájdete informácie o estónskej judikatúre a opis príslušných databáz.

Autor obsahu
Estónsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Judikatúra dostupná na internete

Judikatúra súdov prvého a druhého stupňa je prístupná na internete od roku 2001. Judikatúra Najvyššieho súdu je dostupná od reorganizácie systému súdnictva v roku 1993 a uverejňuje sa v elektronickom vydaní Štátneho vestníka (Riigi Teataja) a na webovej lokalite Najvyššieho súdu. Judikatúra sudov prvého a druhého stupňa je dostupná v elektronickom vydaní estónskeho Štátneho vestníka (Riigi Teataja).

Zákon o prístupe k informáciám ukladá príslušným orgánom povinnosť sprístupniť judikatúru verejnosti, pričom konkrétnejšia právna úprava je uvedená v kódexoch upravujúcich súdne konania. Všetky konečné rozhodnutia sa obvykle uverejňujú. Výnimky sú ustanovené pre občianskoprávne a správne konania, v prípade ktorých súdy nezverejňujú vo svojich rozhodnutiach (z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu dotknutej osoby) meno dotknutej osoby (nahradia ho iniciálami alebo inými znakmi), jej osobné identifikačné číslo, dátum narodenia alebo adresu. V rámci občianskoprávnych a správnych konaní môžu súdy taktiež rozhodnúť (z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby), že sa zverejní len výroková časť rozhodnutia obsahujúca citlivé osobné údaje, alebo že sa predmetné rozhodnutie nezverejní vôbec, ak nahradenie mena dotknutej osoby iniciálami alebo inými znakmi môže poškodiť jej súkromie. Súdy môžu taktiež uverejniť len výrokovú časť rozhodnutia, ak rozhodnutie obsahuje informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam.

Všetky konečné rozhodnutia v trestných konaniach sa zverejňujú – zverejňujú sa však iba údaje obžalovaného (meno, osobné identifikačné údaje alebo dátum narodenia). Spravidla sa nezverejňujú osobné údaje obžalovaných maloletých osôb (ich meno, osobné identifikačné číslo alebo dátum narodenia sú nahradené iniciálami alebo inými znakmi). V trestných konaniach môžu súdy z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby zverejniť len úvodnú, výrokovú alebo záverečnú časť rozhodnutia v prípade, že rozhodnutie obsahuje citlivé osobné údaje. To isté platí v prípade, ak rozhodnutie obsahuje osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu a umožňuje identifikáciu dotknutej osoby napriek tomu, že meno alebo iné osobné údaje boli nahradené iniciálami alebo inými znakmi.

Uverejňovanie judikatúry sa pokladá za súčasť výkonu spravodlivosti a uverejnenie konkrétnych údajov možno napadnúť. Preto musia súdy zvážiť, akým spôsobom rozhodnutia uverejnia.

Prezentácia rozhodnutí a uvádzanie ich titulov


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Judikatúra prezentovaná s názvami?

Áno

Nie

Rozhodnutia Najvyššieho súdu možno v estónskom Štátnom vestníku (Riigi Teataja) a na webovej lokalite Najvyššieho súdu vyhľadávať podľa týchto kritérií: rok, druh veci, číslo veci, dátum rozhodnutia, zloženie súdu, druh konania, druh deliktu, anotácia a obsah. Na webovej lokalite Najvyššieho súdu možno vyhľadávať aj podľa kľúčových slov.

Judikatúru sudov prvého a druhého stupňa možno vyhľadávať podľa druhu konania a v závislosti od druhu konania aj podľa ďalších kritérií. V prípade všetkých konaní je možné vyhľadávať judikatúru podľa čísla veci, súdneho pracoviska, druhu rozhodnutia a dátumu jeho vydania, dátumu konania a obsahu rozhodnutia. V prípade trestnej veci možno rozhodnutia vyhľadávať podľa čísla prípravného konania, druhu veci a rozhodnutia, druhu žiadosti/návrhu, druhu trestu alebo dôvodov vedúcich k oslobodzujúcemu rozsudku. Súdne rozhodnutia v občianskych a správnych veciach je možné navyše vyhľadávať podľa kategórie a druhu veci, ako aj druhu nároku alebo výsledku veci.

Príklady názvov

Preskúmanie súladu druhej vety § 71 ods. 2 zákona o letectve s Ústavou.

Formáty


Najvyšší súd

Ostatné súdy

dokument

metadáta

dokument

metadáta

Je judikatúra prístupná vo formáte XML?

Nie

Nie

Nie

Nie

Aké ďalšie formáty sa používajú?

html

html

pdf

html

Ďalšie konania


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Sú prístupné informácie o:

odvolaniach?

-

Nie

tom, či konanie stále prebieha?

Áno

Nie

výsledku odvolaní?

-

Áno

nemožnosti podať odvolanie voči rozhodnutiu?

Áno

Áno

ďalších konaniach pred:

iným vnútroštátnym súdom (napr. ústavne konanie pred Najvyšším súdom)?

Súdnym dvorom Európskej únie?

Európskym súdom pre ľudské práva?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania


Na vnútroštátnej úrovni

Na úrovni súdov

Existujú záväzné predpisy pre uverejňovanie judikatúry?

Áno

-

Pravidlá týkajúce sa na zverejňovania judikatúry sú uvedené v príslušných procesných právnych predpisoch. Tieto pravidla sú rozdielne pre trestnoprávne a občianskoprávne konania.


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Zverejňuje sa celá judikatúra alebo iba jej časť?

Iba jej časť.

Iba jej časť.

Podľa akých kritérií sa uskutočňuje výber?

Výber sa vykonáva na základe týchto kritérií:

1. musí ísť o právoplatné rozhodnutie vo veci;

2. rozhodnutie sa môže zverejniť, ak:

a) v občianskoprávnych a správnych veciach: neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje; vo zverejnenom rozhodnuté sú mená nahradená iniciálami alebo inými znakmi, a to tak, aby nedošlo k poškodeniu súkromia danej osoby; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu;

b) v trestných veciach: rozhodnutie neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje alebo osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu, alebo ak sú mená a iné osobné údaje nahradené v rozhodnutí iniciálami alebo inými znakmi, aby totožnosť danej osoby nemohla byť zistená; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Výber sa vykonáva na základe týchto kritérií:

1. musí ísť o právoplatné rozhodnutie vo veci;

2. rozhodnutie sa môže zverejniť, ak:

a) v občianskoprávnych a správnych veciach: neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje; vo zverejnenom rozhodnuté sú mená nahradená iniciálami alebo inými znakmi, a to tak, aby nedošlo k poškodeniu súkromia danej osoby; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu;

b) v trestných veciach: rozhodnutie neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje alebo osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu, alebo ak sú mená a iné osobné údaje nahradené v rozhodnutí iniciálami alebo inými znakmi, aby totožnosť danej osoby nemohla byť zistená; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Zverejnená judikatúra Najvyššieho súdu je k dispozícii na webovej lokalite súdu a v estónskom Štátnom vestníku (Riigi Teataja).

Právoplatné rozhodnutie a súdov prvého a druhého stupňa, ktoré boli uverejnené, je možné pomocou vyhľadávača judikatúry nájsť v estónskom Štátnom vestníku (Riigi Teataja).

Prejudiciálne otázky estónskych súdov adresované Súdnemu dvoru EÚ sú dostupné na webovej lokalite Najvyššieho súdu. Nájdete tu názov súdu, ktorý Súdnemu dvoru EÚ zaslal prejudiciálnu otázku, jej obsah a číslo, ktoré má vec v rámci Súdneho dvora EÚ.

Zhrnutie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sa uverejňuje v estónskom Štátnom vestníku (Riigi Teataja).

Na webovej lokalite súdov sú uvedené štatistické údaje týkajúce sa konaní na súdoch prvého a druhého stupňa od roku 1996. Štatistika Najvyššieho súdu je prístupná na jeho webovej lokalite. Štatistika týkajúca sa preskúmaní ústavnosti je prístupná od roku 1993, zatiaľ čo štatistické údaje o správnych, občianskych, trestných a priestupkových konaniach sú dostupné od roku 2002.

Na webovej lokalite Najvyššieho súdu sa od roku 2006 uverejňujú analýzy judikatúry pre vybrané oblasti.

Je prístup do databáz bezplatný?

Prístup do databáz je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.