Judikatúra členských štátov

Fínsko

Táto strana obsahuje prehľad fínskej judikatúry.

Autor obsahu
Fínsko

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/ Popisy

Pokiaľ ide o najvyššie súdy a väčšinu ostatných súdov, kľúčové slová a popisy sú uvedené spolu s dátumami, registračným číslom.

Príklad opisov

Najvyšší súd Fínska

kľúčové slovo

Pracovná zmluva – Prevod podniku – Právo EÚ – Vplyv výkladu smernice

Registračné číslo: S2006/340

Dátum prezentácie: 29. 1. 2009

Deň vyhlásenia rozsudku: 23. 4. 2009

Spis: 835

zhrnutie

Prípad sa týka práva zamestnanca, ktorý odstúpil z funkcie počas prevodu podniku, získať od nadobúdateľa kompenzáciu, podľa § 6 kapitoly 7 zákona o pracovných zmluvách, berúc do úvahy článok 4 ods. 2 smernice Rady EÚ č. 2001/23/ES.

právne predpisy

Zákon o pracovných zmluvách č. 55/2001 kapitola 7 § 6

Smernica Rady 2001/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov, článok 4 ods. 2


V uvedenej tabuľke sa nachádzajú dostupné informácie o rozsudkoch, ktoré vyniesol Najvyšší súd. Oddiel kľúčových slov obsahuje kľúčové slová a dátum vynesenia rozsudku; zhrnutie opisuje kľúčový obsah rozsudku a odvolávky na právne predpisy obsahujú informácie o príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch a o právnych predpisoch EÚ.

Formáty

Judikatúra vo Fínsku je dostupná vo formáte HTML.

Ďalšie konania

Informácie o ďalších konaniach je možné získať na nasledujúcich súdoch:

  • všeobecné informácie o odvolaniach sa nachádzajú na Najvyššom súde a na ostatných súdoch;
  • informácie o veci v konaní sa nachádzajú na Najvyššom súde, ako aj na ostatných súdoch;
  • výsledky odvolaní sa nachádzajú na Najvyššom súde a na ostatných súdoch;
  • informácie o neodvolateľnosti rozhodnutia sa nachádzajú na Najvyššom súde a na ostatných súdoch;
  • informácie pred iným súdom (napríklad pred Ústavným súdom) sa nenachádzajú na Najvyššom súde ani na ostatných súdoch;
  • informácie o ďalších konaniach pred Európskym súdnym dvorom sa nachádzajú na Najvyššom súde, ale nie na ostatných súdoch.

Pravidlá uverejňovania

Uverejňovanie judikatúry na vnútroštátnej úrovni a na úrovni súdov sa riadi záväznými pravidlami.

Úplné znenie judikatúry uverejňujú najvyššie súdy a špeciálne súdy. Ostatné súdy uverejňujú len určitú časť judikatúry, v závislosti od dôležitosti prípadu, zavedenia nových právnych predpisov alebo zmien právnych predpisov a v závislosti od potreby zosúladiť zavádzanie právnych predpisov.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.