Judikatúra členských štátov

Francúzsko

V tejto časti nájdete prehľad zdrojov judikatúry a ich obsah, ako aj odkazy na príslušné databázy.

Autor obsahu
Francúzsko

Prístupné webové stránky

1. Úradný verejný portál: Legifrance

2. Internetové stránky súdov:

3 Internetová stránka Ministerstva spravodlivosti

Prezentácia rozhodnutí, obsahov

V úvode rozhodnutí sa spravidla nachádza zoznam kľúčových slov alebo „abstrakt“, za ktorým nasleduje obsah (alebo resumé) najdôležitejších právnych otázok a odkazy na zákon alebo na predchádzajúce rozhodnutia.

Príklad

Okrem identifikačných referenčných údajov obsahujú dokumenty kasačného súdu analyzačné údaje. Obsah vypracovaný sudcom senátu, ktorý vyniesol rozsudok, predstavuje resumé riešenej právnej otázky. Zoznam hlavných bodov je sled kľúčových slov zoradených podľa poradia dôležitosti. Použité kľúčové slová pochádzajú z názvoslovia kasačného súdu uvedeného vo vydaniach ročných tabuliek vo Vestníku súdu v položke „Zoznam hlavných bodov“, ktoré sú prístupné kliknutím na zoznam hlavných bodov (titrage) vo formulári odborného vyhľadávania judikatúry všeobecných súdov.

Príklad: Kasačný súd, Občiansky senát 2, Verejné pojednávanie vo štvrtok 18. decembra 2008, Č. dovolania: 07-20238, Napadnuté rozhodnutie: Odvolací súd Basse-Terre z 23. apríla 2007

Zoznamy hlavných bodov a resumé: OBČIANSKE SÚDNE KONANIE – Návrhy strán – Návrhy odvolaní – Záverečné písomné návrhy strán - Pôsobnosť

Odvolací súd porušil článok 954 odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého sa požiadavky a právne dôvody neuvedené v posledných návrhoch strán považujú za zrieknuté, pričom tieto požiadavky a právne dôvody nestanovovali predmet sporu a nekládli vedľajšiu otázku, ktorá by ukončila konanie.

OBČIANSKE SÚDNE KONANIE - Návrhy strán - Návrhy odvolaní - Záverečné písomné návrhy strán – Súlad s ustanoveniami článku 954, odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku - Procesná nečinnosť - Dosah
OBČIANSKE SÚDNE KONANIE - Návrhy strán - Návrhy odvolaní - Záverečné písomné návrhy strán - Definícia - Vylúčenie - Prípad – Návrhy požadujúce dokazovanie

ROZSUDKY A ROZHODNUTIA - Návrhy strán - Návrhy odvolaní - Záverečné písomné návrhy strán - Pôsobnosť

Predchádzajúce judikatúry: Pokiaľ ide o pojem záverečné písomné návrhy strán v zmysle článku 954, odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku, pozri: 2. občiansky senát, 3. máj 2001, č. 99-16.293, Vestník 2001, II, č. 87 (zamietnutie), a uvedené stanovisko; 2. občiansky senát, 20. január 2005, č. 03-12.834, Vestník 2005, II, č. 20 (dovolanie na kasačný súd), a uvedené rozhodnutia

Použité zákonné texty: článok 954, odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku

Formáty

Judikatúra je k dispozícii v týchto formátoch: (napr. PDF, html, XML), XML pre rozsudky najvyšších súdov, inak vo formáte html.

Súdy, ktorých judikatúra je pokrytá

Najvyšší súd

Kasačný súd, Štátna rada, Ústavná rada

Všeobecné súdy

Odvolacie súdy a správne odvolacie súdy

Špecializované súdy

Dvor audítorov

Sledovanie prebiehajúcich konaní

Najvyšší súd

Iné súdy

Poskytuje sa informácia:

o existencii opravného prostriedku?

Áno, pre Ústavnú radu.

Pripravuje sa pre kasačný súd

Vyhradené pre účastníkov konania pre Štátnu radu

Nie

o tom, že spor stále nie je rozhodnutý?

Nie

Nie

o výsledku podania opravného prostriedku?

Áno

Nie

o neodvolateľnosti rozhodnutia vo veci samej?

Áno

Áno

o tom, že súdne konanie môže pokračovať

na inom súde (na Ústavnej rade…)?

na Európskom súdnom dvore?

na Európskom súde pre ľudské práva?

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni?

Pre rozhodnutia niektorých súdov?

Existujú záväzné pravidlá uverejňovania súdnych rozhodnutí?

Áno

Nie

Kasačný súd

Podľa článku R433-3 Zákona o organizácii súdnictva oddelenie dokumentácie a štúdií vedie databázu, v ktorej sú pod jedným názvoslovím zoskupené:

  • na jednej strane rozhodnutia a stanoviská kasačného súdu a súdov alebo súdnych komisií, ktoré sú mu podriadené, uverejnené alebo neuverejnené v mesačných vestníkoch uvedených v článku R. 433-4,
  • a na druhej strane rozhodnutia osobitného významu, ktoré vyniesli iné všeobecné súdy.

Na tento účel prví predsedovia odvolacích súdov alebo priamo predsedovia alebo sudcovia riadiaci súdy prvého stupňa doručia súdne rozhodnutia osobitného významu tomuto oddeleniu podľa podmienok stanovených v nariadení ministra spravodlivosti.

Databáza je verejne dostupná za podmienok platných pre verejnú službu poskytujúcu právne informácie na internete.

 

Oddelenie dokumentácie a štúdií vedie samostatnú databázu, ktorá zhromažďuje všetky rozsudky vynesené odvolacími súdmi a rozhodnutia súdov prijaté predsedami týchto súdov alebo ich zástupcami. Podmienky, za ktorých sa tieto rozsudky alebo rozhodnutia doručujú tomuto oddeleniu a podľa ktorých ich toto oddelenie využíva, stanovuje nariadenie ministra spravodlivosti.

Podľa článku R433-4 oddelenie dokumentácie a štúdií vyhotovuje 2 mesačné vestníky, jeden pre občianske senáty a druhý pre trestný senát, v ktorých sú uvedené rozhodnutia a stanoviská, o ktorých zverejnení rozhodol predseda kolégia sudcov, ktoré ich vynieslo. Oddelenie vyhotovuje pravidelné tabuľky.

Štátna rada

Podľa článku L10 Zákonníka správneho súdnictva sú rozsudky verejné. Uvádzajú sa v nich mená sudcov, ktorí ich vyniesli.

Najvyšší súd

Iné súdy

Uverejňuje sa celý text alebo výber z textu?

Celý text všetkých rozhodnutí v on-line databázach.

Výber kompletných rozhodnutí na papieri (kasačný súd a Štátna rada) a resumé z iného výberu.

Zverejnenie odôvodnení pre výber rozsudkov odvolacieho súdu

Ak sa uverejňuje výber z textu, podľa akých kritérií prebieha tento výber?

Podľa výberu súdu

Podľa výberu súdu

Posledná aktualizácia: 13/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.