Judikatúra členských štátov

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Judikatúra prístupná na webovom sídle

Prezentácia rozhodnutí/opisy

Rada štátu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Najvyšší súd (Áreios Págos) (kasačný súd pre oblasť občianskeho a trestného práva)

Iné súdy

Judikatúra dostupná s príslušným opisom

áno

(zhrnutia rozsudkov pléna spolu s príslušným opisom sa uverejňujú od roku 2018)

áno

(všetky trestné a občianskoprávne rozsudky od roku 2006)

áno

(zhrnutia rozsudkov najväčších správnych súdov sú uverejnené na webovom sídle Rady štátu)

[je možné prehľadávať judikatúru na webovom sídle pireuského súdu prvého stupňa (Protodikeío) a odvolacieho súdu (Efeteío)]

Príklady opisov

Závety, Motorové vozidlá, Zamestnanosť, Náhrada škody, Odvolania

Formáty

Rada štátu a najvyšší súd

Iné súdy

Dokument

Metaúdaje

Dokument

Metaúdaje

Aké iné formáty sa používajú?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratívne súdy)

nie

(iné súdy)

HTML (administratívne súdy)

nie

(iné súdy)

Ďalšie konania

Rada štátu

Najvyšší súd

Správne súdy

Iné súdy

Sú dostupné informácie o odvolaniach?

áno

áno

áno

áno

O tom, či konanie stále prebieha?

áno

áno

áno

áno

O výsledku odvolaní?

áno

áno

áno

pireuský súd prvého stupňa a odvolací súd

O nemožnosti opravného prostriedku voči rozhodnutiu?

áno

áno

– aténsky administratívny odvolací súd: áno, ak nebol podaný opravný prostriedok

nie

O ďalších konaniach pred iným vnútroštátnym súdom (ústavným súdom atď.)?

Pred Európskym súdnym dvorom?

Pred Súdom pre ľudské práva?

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni?

Na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

áno

{osobné údaje – zákon 4624/19 a všeobecné nariadenie o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679]}

áno

{osobné údaje – zákon 4624/19 a všeobecné nariadenie o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679]}

Rada štátu a najvyšší súd

Iné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo len výber?

– Rada štátu: Približne 80 % všetkých rozhodnutí už bolo uverejnených. Všetky rozhodnutia sa budú uverejňovať postupne.

– Najvyšší súd uverejňuje celú judikatúru trestných a občianskych rozsudkov okrem rozsudkov podľa článku 565 Občianskeho súdneho poriadku (Kódikas Politikís Dikonomías).

– Správne súdy: Uverejňuje sa výber rozsudkov súdu.

– Pireuský súd prvého stupňa a odvolací súd:

Uverejňuje sa výber rozsudkov súdu.

Ak sa uverejňuje iba časť, aké kritéria sa používajú?

– Rada štátu: dôležitosť veci

– Aténsky administratívny odvolací súd: dôležitosť veci

Rada štátu

Najvyšší súd

Iné súdy

Sú rozhodnutia súdov uvedené na internete anonymné? (bez mien)

áno

áno

áno

Ak áno, všetky rozhodnutia?

Rada štátu anonymizuje všetky rozsudky uverejnené na jej webovej lokalite.

áno

– okrem rozsudkov podľa konania v článku 565 Občianskeho súdneho poriadku

Rozhodnutia od roku

1990

2006

2017

Súvisiace odkazy

Najvyšší súd

Rada štátu

Aténsky odvolací súd

Aténsky odvolací súd

Aténsky správny súd prvého stupňa

Aténsky súd prvého stupňa

Posledná aktualizácia: 14/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.